تماس با ما

باسمه تعالی

دفتر مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، از طریق سامانه نشریه (https://jhgr.ut.ac.ir)، (تماس با ما) و همچنین  آدرس الکترونیکی ذیل پاسخگویی سوالات شما می باشد:

humangeo@ut.ac.ir

دفتر مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی


CAPTCHA Image