سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.
  

فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی (علمی ـ پژوهشی)

موسسه جغرافیا ـ دانشگاه تهران

برگه درخواست اشتراک سالیانه

نام: ............................ نام خانوادگی: ............................................. نام موسسه / کتابخانه: ..........................................

میزان تحصیلات:                   دکتری□                   کارشناسی ارشد □                   کارشناسی□

رشته تحصیلی:                                جغرافیای انسانی □                   

تاریخ شروع اشتراک:                                       شماره­های درخواستی:

آدرس کامل:

 

 

 

کدپستی: .................................... صندوق پستی: ........................................

تلفن تماس: .....................................................             دورنگار: .......................................................

 □   دانشجویان 50/000 ریال + هزینه پستی بابت هر شماره 10/000 ریال (با ارسال فتوکپی کارت شناسایی)

□   اعضاء هیات علمی و کارشناسان دانشگاه تهران 100/00 ریال

□   سایر مشترکین 100/000 ریال + هزینه پستی

□   تک فروشی (هر شماره) 25/000 ریال

 متقاضیان وجه اشتراک را به حساب شماره 5225384920 بانک ملت ایران شعبه دانشگاه تهران، کد بانک 97397، شناسه پرداخت 1152 به نام موسسه جغرافیا واریز و اصل رسید بانکی را همراه با فرم اشتراک به نشانی مجله ارسال دارند.

نشانی: خیابان انقلاب ـ خیابان قدس ـ کوچه آذین ـ دانشکده جغرافیا (طبقه چهارم) دفتر مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی

پست الکترونیکی: geo@ut.ac.irhuman        تلفن و نمابر: 61113365