سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.
  

فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی (علمی ـ پژوهشی)

موسسه جغرافیا ـ دانشگاه تهران

برگه درخواست اشتراک سالیانه

نام: ............................ نام خانوادگی: ............................................. نام موسسه / کتابخانه: ..........................................

میزان تحصیلات:                   دکتری□                   کارشناسی ارشد □                   کارشناسی□

رشته تحصیلی:                                جغرافیای انسانی □                   

تاریخ شروع اشتراک:                                       شماره­های درخواستی:

آدرس کامل:

 

 

 

کدپستی: .................................... صندوق پستی: ........................................

تلفن تماس: .....................................................             دورنگار: .......................................................