نویسنده = محمد رضا پورمحمدی
جستاری بر پتانسیل‌سنجی تراکم ترافیک در محلات بافت جدید و قدیمی شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22059/jhgr.2024.371260.1008665

رضا کریمی؛ اکبر اصغری زمانی؛ محمدرضا پورمحمدی


ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1387

محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی