نویسنده = محمد رضا پورمحمدی
ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1387

محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی