نویسنده = میرستار صدر موسوی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 645-659

10.22059/jhgr.2017.202799.1007195

داریوش ظفری؛ میر ستار صدر موسوی؛ محمدرضا پورمحمدی