نویسنده = حسن نورعلی
واکاوی نقش ژئوپلیتیکی‌ ایران در کریدور‌های بین‌المللی و ارائه مدل "ایران، هارتلند کریدوری جهان"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jhgr.2022.331764.1008388

حسن نورعلی؛ سید عباس احمدی