دوره و شماره: 44(81، پاییز 1391)، شماره 3 - شماره پیاپی 928634، پاییز 1391، صفحه 1-234 (81) 
11. کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر

صفحه 193-215

عزت ا... قنواتی؛ امین فرجی ملائی؛ آزاده عظیمی