نویسنده = �������������� ��������
مدل‌سازی مکانی-زمانی کیفیت محیط‌زیست شهری

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 229-247

10.22059/jhgr.2018.249566.1007615

محمد جوانبخت؛ مجید کیاورز مقدم؛ نجمه نیسانی سامانی؛ لعبت زبردست؛ علی درویشی بلورانی


تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 277-295

10.22059/jhgr.2016.59970

الهام شاهی؛ لعبت زبردست؛ اسماعیل صالحی؛ رضا صالحی