کلیدواژه‌ها = زنجان
ضرباهنگ مصرف فضا در گردشگری کوهستان‌های پیراشهری (کوهستان گاوازنگ و امند زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22059/jhgr.2024.369222.1008652

اسماعیل دویران


تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‌پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 427-451

10.22059/jhgr.2020.263744.1007763

رامین چراغی؛ صفر قائدرحمتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ حامد قادرمرزی