کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تحلیل شاخص عدالت فضایی در روستاهای گردشگرپذیر (مطالعة موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 551-569

10.22059/jhgr.2017.61831

میرنجف موسوی؛ علی مجنونی توتاخانه؛ احمد آفتاب؛ مجتبی مفرح بناب


الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 505-518

10.22059/jhgr.2015.55545

مهرانگیز رضائی؛ بیژن رحمانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ عبدالرضا رحمانی فضلی


تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS

42(71، بهار 1389)، شماره 71، اردیبهشت 1389، صفحه 1-18

عیسی ابراهیم زاده؛ کاظم حبیب ا... زاده


بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل

دوره 42، شماره 67، اردیبهشت 1388

احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ عامر نیک پور