نویسنده = ابولحسنی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. سناریوسازی تفکیک قطعات زمین در فرایند توسعة شهری (مطالعة موردی: نواحی پیرامونی شهر سمنان)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 625-652

سید مجتبی قاضی میرسعید؛ محمود محمدی؛ محمد طالعی؛ سمیه ابولحسنی