دوره و شماره: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 66، اسفند 1387، صفحه 1-125 (4 شماره 66) 
بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

یاسر محمدی؛ مهدی رحیمیان؛ حمید موحد محمدی؛ عبدالحسن طرفی


تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

حسین شعبانعلی فمی؛ فضیله خانی؛ شهلا چوبچیان؛ فرحناز رستمی