کلیدواژه‌ها = چین
ارزیابی فرصت‌های ژئوپلیتیکی برنامه همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 19-37

10.22059/jhgr.2021.328601.1008361

بهادر زارعی؛ سعیدرضا طاهرخانی؛ سید عباس احمدی؛ محسن شریعی نیا


مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 123-140

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه بار