دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 237-464 
2. سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد

صفحه 255-272

کرامت اله زیاری؛ محمود قدیری؛ فرزانه دستا


3. الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران)

صفحه 273-292

حمدالله سجاسی قیداری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ عادل آذر


5. موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم

صفحه 311-336

بهادر زارعی؛ علی زینی وند؛ علی ماندگار؛ جلیل دلشادزاد


6. جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها

صفحه 337-360

دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه سادات میراحمدی


7. گرمایش جهانی و جایگاه آن در تحولات ژئوپلیتیک نظام جهانی

صفحه 361-378

سید عباس احمدی؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ محمد سعید نجفی