دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 193-410 
2. توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر ابهر

صفحه 193-208

ابوالفضل مشکینی؛ رحمان صالحی؛ ولی الله ربیعی فر


9. بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته

صفحه 315-336

مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده


11. تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران

صفحه 351-366

حسنعلی فرجی سبکبار؛ منصور رضاعلی؛ محمد صادقی؛ مهرانگیز رضایی


12. مکان‌یابی مناطق بهینۀ توسعۀ اکوتوریسم در پارک ملی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک

صفحه 367-390

مهران مقصودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ حمیده پرواز؛ حسن بهنام مرشدی


13. ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدودۀ دهستان کن- سولقان

صفحه 391-410

فضیله دادور (خانی)؛ سمیه السادات موسوی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده