نویسنده = ���������������� ������������ ��������
بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 889-902

10.22059/jhgr.2019.260197.1007724

موسی کمانرودی کجوری؛ احمد زنگانه؛ تاج ‏الدین کرمی؛ صادق قلی نیا


رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 317-337

10.22059/jhgr.2017.60221

موسی کمانرودی کجوری؛ فرشته حسینی