پژوهشهای جغرافیای انسانی (JHGR) - فرایند پذیرش مقالات