درباره نشریه

باسمه تعالی

       مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی از سال 1347 با یک شماره ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتشر یافت و سپس در مؤسسه جغرافیا تا شماره 20 با عنوان گزارش‌های جغرافیای و در ادامه با عنوان پژوهش‌های جغرافیایی تا شماره 44 منتشر گردید و از شماره 65 به بعد در سال 1385 به دلیل تخصصی شدن به دو نشریه با عناوین پژوهشهای جغرافیای انسانی و پژوهشهای جغرافیای طبیعی انتشار یافته  و تا کنون 123 شماره تا تابستان 1402 منتشر شده است.