اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهران مقصودی

ژئومورفولوژی استاد، دانشگاه تهران

maghsoudut.ac.ir
09123906019

سردبیر

فضیله دادورخانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

fkhaniut.ac.ir

مدیر داخلی

منصور رضاعلی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

rezaaliut.ac.ir
02161113365-09124220821

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا حافظ نیا

جغرافیای سیاسی استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.hafeznia.ir/
hafezn_mmodares.ac.ir
02182883685-09124059247

حسن افراخته

استاد جغرافیای روستایی جغرافیای و برنامه ریزی روستایی- مطالعات ناحیه ای، دانشگاه تربیت معلم

cvs.tmu.ac.ir/~afrakhteh kados2.blogfa.com
afrakhtehkhu.ac.ir
09126437139-09126437139

اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری ـ دانشگاه خوارزمی

as_nazarian@yahoo.com
as_nazarianyahoo.com

حسن کامران

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی ـ دانشگاه تهران

kamranmilinator.com

محمد حسن ضیاء توانا

جغرافیای روستایی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه: شهید بهشتى

tavana41@yahoo.com
tavana41yahoo.com
02129902619-09122012628

علی عسگری

دانشیار برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای ـ دانشگاه یورک کانادا دانشیار برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای ـ دانشگاه یورک کانادا

asgaryyorku.ca

علی مدرس

جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری و سردبیر مجله (ISI) Citiesـ دانشگاه کالیفرنیا امریکا

modarresmailinator.com