دسترسی به مقالات از شماره 1 الی 65 پژوهشهای جغرافیایی

باسمه تعالی

احتراما" به اطلاع کلیه علاقه مندان «اعضاء هیات علمی، دانشجویان و ....»  که می خواهند دسترسی به مقالات گذشته از شماره 1 الی 65  و همینطور ویژه نامه دکتر مستوفی، داشته باشند، می رساند که می توانند به آدرس ذیل «مجله پژوهشهای جغرافیایی»  مراجعه و بهره مند گردند.

http://jrg.ut.ac.ir        

دفتر مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی