مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی

 

خلاصۀ استاندارد: Hum Geog Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 4 الی 8 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

 

      Creative Commons License         

 

 

            


 

شماره جاری: دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 385-550 

12. سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز

صفحه 589-611

محمد رحیم رهنما؛ سید مصطفی حسینی؛ سمیه محمدی حمیدی


ابر واژگان