پژوهشهای جغرافیای انسانی (JHGR) - اهداف و چشم انداز