اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید عباس رجائی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

sarajaeiut.ac.ir
09125030276

سردبیر

حسنعلی فرجی سبکبار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

hafarajigmail.com
0000-0002-5470-4287

مدیر داخلی

منصور رضاعلی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

www.magiran.com/author/profile/330930/%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%84%db%8c
rezaaliut.ac.ir
02161113365-09124220821
0000-0003-4131-6696

اعضای هیات تحریریه

کرامت اله زیاری

برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و آمایش سرزمین عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و رییس دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

zayyariut.ac.ir
09121260602
0000-0001-9135-4768

عباس سعیدی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

saedimailinator.com
09123275839

محمد رضا حافظ نیا

جغرافیای سیاسی استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.hafeznia.ir/
hafezn_mmodares.ac.ir
02182883685-09124059247

حسن افراخته

استاد جغرافیای روستایی جغرافیای و برنامه ریزی روستایی- مطالعات ناحیه ای، دانشگاه تربیت معلم

cvs.tmu.ac.ir/~afrakhteh kados2.blogfa.com
afrakhtehkhu.ac.ir
09126437139-09126437139

جمیله توکلی نیا

برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و آمایش سرزمین عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/tavakolinia/
j_tavakoliniasbu.ac.ir
09122196680

زهرا پیشگاهی فرد

جغرافیای سیاسی استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

pishgahifard.ir
sorour1334yahoo.com

اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری ـ دانشگاه خوارزمی

as_nazarian@yahoo.com
as_nazarianyahoo.com

حسن کامران

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی ـ دانشگاه تهران

kamranmilinator.com

محمد حسن ضیاء توانا

جغرافیای روستایی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه: شهید بهشتى

tavana41@yahoo.com
tavana41yahoo.com
02129902619-09122012628

خدیجه بوزرجمهری

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

azarum.ac.ir
09155199112

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی عسگری

دانشیار برنامه‎ ریزی شهری و منطقه‎ای ـ دانشگاه یورک کانادا دانشیار برنامه ‎ریزی شهری و منطقه ‎ای ـ دانشگاه یورک کانادا

asgaryyorku.ca

اعضای هیات تحریریه

علی مدرس

جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری و سردبیر مجله (ISI) Citiesـ دانشگاه کالیفرنیا امریکا

modarresmailinator.com

رامین کیوانی

سیاست بین المللی اراضی و توسعه شهری - استاد سیاست بین المللی اراضی و توسعه شهری
دانشگاه بروکسل آکسفورد
- رئیس دانشکده محیط زیست ساخته شده
- مدرسه محیط زیست ساخته شده
- دانشکده فناوری ، طراحی و محیط زیست

www.brookes.ac.uk/be
rkeivanibrookes.ac.uk

اعضای هیات تحریریه بین المللی

JOSE ETCHEVERRY

PHD, MA, BA (HONOURS) دانشیار • دانشکده مطالعات محیط زیست • دانشگاه یورک

rejoseyorku.ca
Tel. 1.416.736.5252