کلیدواژه‌ها = استان اردبیل.
نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 42، شماره 69، دی 1388

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ منوچهر فرج زاده؛ وکیل حیدری ساربان