بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

مرکز شهر، بستر مهم‌ترین فعالیت‌های شهری است که تجلی‌گاه تظاهرات اجتماعی و محل تعاملات اداری و اقتصادی شهر به‌شمار می‌رود. مقالة حاضر با تبیین جایگاه مرکز شهر در حیات شهری آمل، به تحلیل کاربری‌های موجود در آن پرداخته است. به این معنی که ابتدا با تعیین مرز بخش مرکزی، به شناسایی برخی از ویژگی‌های این فضای شهری پرداخته و سپس از نظر فشردگی، تنوع، توزیع و نقش، جایگاه هرکدام از کاربری‌های بخش مرکزی را در ارتباط با کل شهر بررسی کرده است. در پایان، به راهکارهایی در جهت پویایی این نقطة ثقل شهری اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Use Study in Amol’s City Center

نویسندگان [English]

  • A Pourahmad 1
  • F Sifoudini 2
  • A Nikpour 3
چکیده [English]

The Center of cities are the location of most important functions. It reflects the social, administrative and economic conditions of a city. This article discusses the status of city center in Amol city by analyzing the existing land use. The borders of central city were determined first and then the status of each land use in terms of intensity, diversity, distribution and their relation with the city were analyzed. The findings and suggestion of this analysis are presented at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city center
  • Function
  • Land Use
  • Sustainable Development