بررسی تأثیرات توریسم در برنامه‌ریزی نواحی روستایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

به‌منظور توسعه پایدار روستایی و برخورداری روستاییان از معیشت پایدار، می‌توان از فعالیت‌های مکمل کشاورزی در روستاها بهره گرفت که در این میان توریسم روستایی، امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت‌های روستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل خدمات و تسهیلات رفاهی در روستا، فراهم می‌کند. از سویی دیگر، برخورداری روستاهای ایران از جاذبه‌های طبیعی، منابع و پتانسیل‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، التزامی در توسعه توریسم روستایی به‌شمار می‌رود. تلاش شده است تا علاوه بر ارزیابی و بازنگری رویکرد راهبردی در توریسم روستایی، در چارچوب مدل S.W.O.T. به تبیین جایگاه توریسم در توسعه روستایی پرداخته شود تا میزان و نوع مداخله احتمالی برای ارزیابی و مکان‌گزینی توریسم در فرایند توسعه توریسم روستایی در روستای لواسان، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. داده‌های استفاده شده در این تحقیق براساس اطلاعات و آمار و همچنین نظریات کارشناسان امر جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند در روند ارزیابی توسعه توریسم روستایی منطقة مورد مطالعه (روستای لواسان) ـ برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و اجرا ـ مورد استفاده قرار گیرد تا بیشینة کارآمدی در دستیابی به اهداف توریسم روستایی در فرایند توسعه روستایی فراهم آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Role of Tourism in Rural Areas (Case study: Dehestan Lavasan)

نویسندگان [English]

  • M.Sh Shahidi 1
  • Z Ardestani 2
  • M.M Goodarzisoroosh 3
چکیده [English]

The general goal of this paper is to examine the effects of tourism on rural development areas and present suitable strategies to reach development in these regions and finally adopt an optimum developing pattern. In order to get to the designed goal, the field work and library study were done. It should be mentioned that after preparing field works were done to get aquatinted with the regions situation and inspecting the capability of target region in absorbing tourist. Generally, two kinds of questionnaires for common people and officials were prepared.
The result from SWOT analysis indicated that in rural area inspected for case study, there are 9 strength elements in front of 11 interior weakness points and opportunity as advantages and 20 weakness points and threat as limitation of the case study rural area is very high and needs to reconsideration and presentation of adequate policies to remove the weakness and threat by taking advantage of strength points and opportunities. The result from the analysis indicate that from the view point environmental attractions, the ecological attractions of the study region has ``the priority in development of tourism which was advised to put emphasize on it for expansion of natural tourism and ecotourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavas an
  • Rural Development
  • Rural tourism
  • SWOT analysis.