مقایسه مدل‌های گسسته و پیوستة مکانی مطالعه موردی: مکان‌یابی محل واحدهای تولید روستایی بخش طرقبه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 کارشناس تحقیقات جغرافیایی(جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

مکان‌یابی و تعیین مکان‌های مناسب برای انواع کاربری‌ها، ازجمله موضوعات مکانی و تصمیم‌گیری دربارة مکان محسوب می‌شود. مدل‌ها و روش‌های متفاوتی در این حوزه وجود دارد، که می‌توان آنها را به دو دستة گسسته و پیوسته تقسیم کرد. در این تحقیق به مقایسه روش‌ها و مدل‌های مختلف و مزایا و معایب آنها پرداخته شده، و از روش‌های TOPSIS در گروه مدل‌های گسسته و روش‌های شاخص وزنی و بولین برای مدل‌های پیوسته استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق مدل TOPSIS برای شرایط اولویت‌بندی گزینه‌ها و روش‌های شاخص وزنی و بولین، می‌توان برای تعیین مناطق مناسب در سطح سرزمین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Discrete and Continuous Spatial Models Case study: Site Selection for Rural Industry in District of Torghabeh

نویسندگان [English]

  • H.A Faraji Sabokbar 1
  • Mansour Rezaali 2
چکیده [English]

Site selection plays a critical role in decision-making about location for rural planning. In this paper, a literature review of location theories and models in the context of site selection. Two main models have been suggested for decision-making: discrete and continuous models. In discrete models alternatives are given but in continues models alternatives are indefinite. This paper compares the models TOPSIS as discrete ones and index overlay and Boolean as a continuous models. Usually, the discrete models use location decision matrix and continuous models use GIS function as tool analysis. We compare these models with evidence of rural production units. Case study is Torqabeh district at north of Mashhad in Khorasan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boolean
  • Entropy
  • Index over lay
  • Site Selection
  • TOPSIS