بررسی ابعادی از تحولات جغرافیای فرهنگی شهر (مطالعه موردی: مناطق 1 و 12 شهر تهران)

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جغرافی‌دانان فرهنگی با تأکید بر مبانی و اصول علم جغرافیا و با اعتقاد به فضای شهری به‌عنوان چشم‌انداز فرهنگی (انسانی)، به بررسی تحولات فرهنگی و نقش آن در شکل‌دهی به فضاهای جغرافیایی می‌پردازند. در این نوشتار، منظور از تحولات جغرافیای فرهنگی شهر، بررسی تحولات فرهنگی برپایة پنج مفهوم محوری یعنی «ناحیه فرهنگی»، «پخش فرهنگی»، «بوم‌شناسی فرهنگی»، «درهم‌تنیدگی فرهنگی» و «چشم‌انداز فرهنگی» در فضای شهری است. مراد از تحولات فرهنگی، تغییر اندیشه، دیدگاه و رفتار ساکنان شهر است که بر سیمای شهر تأثیری سرنوشت‌ساز می‌گذارد. شهرها به‌عنوان مراکز اداری ـ سیاسی، اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی در کانون بیشترین تحولات، به‌ویژه تغییرات فرهنگی هر کشور قرار دارند. در این پژوهش مناطق 1 و 12 شهر تهران ـ به‌دلیل ویژگی‌های‌شان ـ انتخاب شدند و به‌منظور شناخت ویژگی‌ها و آزمون فرضیات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ریخت‌شناسی فضایی و فرهنگی شهر تهران به‌طور اعم، و مناطق موردنظر به‌طور اخص، مظهر تأثیرگذاری ساخت ارتباطات و فناوری‌های جدید ارتباطی (نوگرایی) و تغییرات سطح رفاه زندگی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of Urban Cultural Geography Case study: Regions No. 1 & 12, Tehran

نویسنده [English]

  • zohreh Fanni
چکیده [English]

The cultural geographers study cultural transformations and their roles in making cultural (human) landscapes and spaces with emphasis on principles and elements of geography. In this study, cultural geography of city means the investigation cultural changes on five key concepts: cultural region, cultural diffusion, cultural ecology, cultural interweave and cultural landscape in the urban spaces. Cultural transformation means the thought, approach and behavior changes of citizens, which has important effects on the urban appearance. Cities as administrative-political, socioeconomic and cultural centers in countries are focal points of the most changes, especially cultural ones. This study has chosen 1st and 12th regions of Tehran city so that it has study and test thesis. The results of research show that spatial and cultural morphology of Tehran city and these regions are effects of two main factors: modernism in technology of communications; changes of welfare level and socioeconomic status of citizens on the urban structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural changes
  • cultural geography
  • Urban landscape
  • Urban morphology.