برنامه‌ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

توسعه مشارکتی، رویکرد مورد تأکید برنامه‌ریزان در مسیر برنامه‌ریزی «با مردم و برای مردم» است. «برنامه‌ریزی راهبردی» نیز از مناسب‌ترین شیوه‌ها برای دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهای ترسیم‌شده در دیدگاه‌های آینده‌نگر به‌شمار می‌آید. در نوشتار حاضر با توجه به هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته برای ارتقای سطح اقتصادی اجتماع محلی در بخش مرکزی شهرستان لنگه در افق 10ساله، رویکرد توسعة محلی و مشارکتی در چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی با تکیه بر مدل تجزیه و تحلیل SWOT ، مبنا قرار گرفته است. بر این اساس، با تشکیل هسته‌های مشارکتی (FGD) در چهار دهستان طی مدت 10 ماه، تلاش شد تا از تمامی امکانات و قابلیت‌های منطقه در زمینه‌های مختلف سازمانی و نهادی، فردی و اجتماعی برمبنای برنامه‌ریزی راهبردی به‌نحوی مطلوب استفاده شود. درمجموع یافته‌های پژوهش حاضر، ضمن ارائه راهبردهای مناسب برای تحقق چشم‌انداز توسعه در محدوده مورد مطالعه، نشان می‌دهد که اهداف موردنظر از طریق تعریف پروژه‌های تولیدی دست‌یافتنی و تحقق‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning of Economic Development with Participatory Approach The Case: Central Part of Lengeh Township

نویسندگان [English]

  • S.A Badri 1
  • M Nemati 2
چکیده [English]

Participatory development is insistence with planners in direction of “with and for people” planning. Strategic planning is one of the suitable method for reaching targets and visions that drawing in future viewpoint, too. In this research local and participatory development in framework of strategic planning with reliance on SWOT analysis is a base, because of target about economical level promotion of local society. On this basis, with formation of 16 Focus Groups Discussion (FGD) in four rural district in 10 month, efforts to making use of total ability of region about organization, natural, individual and social aspect in basis of Strategic planning. Briefly, beside suitable approach for vision, the findings show that the targets are achieved through productive activities and projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lengeh township
  • Participatory research
  • Rural Regions
  • strategic planning
  • SWOT Model
  • Vision