تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأهای خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی استان اصفهان

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تعیین محدوده و سطح ارائه خدمات ترویجی در مراکز ترویج و خدمات کشاورزی به مثابه پیش‌شرط برنامه‌ریزی ترویجی در سطح محلی قلمداد می‌شود. از این رو هدف اصلی نوشتار حاضر، تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأ‌های خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در استان اصفهان است، تا از این طریق پهنه‌های نیازمند برای استقرار مراکز خدماتی جدید مشخص شوند. برای این منظور، علاوه بر استفاده از روش‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS)، از روش‌های آماری نظیر ضریب مکانی نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که برد خدمات آموزشی مراکز (23 کیلومتر)، از برد خدمات اداری (34 کیلومتر) و برد خدماتی توزیع نهاده‌های آنها (36 کیلومتر) کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که روستاهای تا شعاع 10 کیلومتری مراکز در مناطق هموار و روستاهای تا شعاع 8 کیلومتری در مناطق کوهستانی، در حوزه نفوذ سطح 1 قرار می‌گیرند و حداکثر هر ماه یک‌بار از یکی از برنامه‌های مراکز بهره‌مند می‌شوند. حوزه نفوذ سطح 2، تا شعاع 20 کیلومتری در مناطق هموار و 16 کیلومتری در مناطق ناهموار گسترش یافته و روستاهای واقع در این شعاع‌ها هر سه ماه یک‌بار از خدمات مراکز بهره می‌گیرند. حوزه نفوذ سطح 3، تا 30 کیلومتری مراکز در مناطق هموار و 24 کیلومتری مرکز در مناطق ناهموار امتداد دارد و دوره زمانی اجرای برنامه‌ها به‌وسیلة مرکز در روستاهای واقع در این شعاع‌ها بیش از سه ماه به طول می انجامد. درنهایت، نتایج مطالعه نشان داد که در قسمت‌های مرکزی، شمالی و شرق استان اصفهان هنوز خلأ‌های خدمات ترویجی وجود دارد که باید مورد توجه برنامه‌ریزان خدمات ترویج کشاورزی استان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Influenced Area and Identifying Uncovered Regions of Extension and Services Centers of Agriculture in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Kh Kalantari 1
  • A Asadi 1
  • H Movahed Mohammadi 1
  • A.A Mirakzadeh 2
چکیده [English]

Determining influenced areas and the level of services provided by Extension and Services Centers of Agriculture are pre-conditions for any extension planning at local level. Therefore the main objective of this study is determining the influenced areas and identifying uncovered regions of Extension and Services Centers of Agriculture in Isfahan Province to find out the eligible areas for establishing new extension centers. Thus, apart from GIS techniques, statistical methods such as Location Quotient has also been used. Results of the study reveals that the distance covered by educational services (23Km.) is less than the distance covered by administerial services (34Km.) and that of inputs distribution areas (36 Km.). The results also show that the settlements located in the distance of less than 10Km. from services centers in plain areas, and less than 8Km. distance from services centers in hilly areas, were located in first level of sphere of influence and had monthly enjoyed from one of the center's program. The second level of sphere of influence was till 20Km. in plain areas and 16Km. in hilly ones, and the villages located in this radius had seasonally enjoyed from one of the center's services. The third level of sphere of influence was till 30Km. in plain and 24Km. from services centers in hilly areas, and the period of delivery services in this radius was more than 3 months. The results of the study show that uncovered villages are located in the center, north and east of the mentioned province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extension and services centers of agriculture
  • Influenced area
  • Isfahan province
  • Uncovered areas