نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: استان اردبیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اگرچه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به‌نظر می‌رسد توسعه کشاورزی می‌تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت کشاورزان به‌منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند ارتقای ظرفیت‌های شناختی (آگاهی، دانش) می‌تواند هسته‌های لازم را برای دستیابی به توانمندسازی کشاورزان ـ که از عناصر توسعه پایدار ـ به‌شمار می‌آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می‌شود که آیا بین توانمندسازی و توسعه کشاورزی رابطه معنی‌داری وجود دارد. به‌منظور پاسخگویی به پرسش مذکور، شاخص‌های تبیین‌کنندة توسعه کشاورزی و توانمندسازی براساس نوشتارهای موجود و منطقة مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش‌نامه‌ای در دو سطح کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان طراحی شد. بدین ترتیب از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به شیوة پیمایشی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان P محاسبه شده بین متغیرهای خودتعیینی، شایستگی و تأثیر با متغیر توسعه کشاورزی، سطح معناداریِ کمتر از 01/0 دارند. بنابراین می‌توان گفت که رابطه‌ای بسیار قوی با جهت مثبت میان سطح توسعه کشاورزی روستاهای نمونه با ابعاد خودتعیینی، شایستگی و تأثیر وجود دارد، اما در سایر ابعاد رابطة معناداری مشاهده نمی‌شود. بنابراین، در کل تحلیل آماری، توانمندسازی کشاورزان در توسعه کشاورزی استان اردبیل تأثیرگذار بوده است، به‌طوری‌که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعادِ توانمندسازی در قالب پرسش تحقیق به تأیید رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Empowerment on Agricultural Development (Case Study: Ardabil Province)

نویسندگان [English]

  • Abdolreza eftekhari 1
  • M PurTaheri 2
  • M Farajzade 1
  • V Heidari Sarban 3
چکیده [English]

Although the agricultural development is resulted from economical, social and environmental factors however in one regard agricultural development in a large amounts is affected from alteration and evolution of knowledge and skill to increase efficiency, effectiveness and sustainability. Because many investigators believe that increasing of cognitive capacities supply (awareness, knowledge) intransitive nucleus for attaining to farmers empowerment–that is from an element of sustainable development- and the end resulted in agricultural development.
The total aim of this research is the role of empowerment on agricultural development. The kind of research method is analytical and explanatory. in the first this research by reason of representation stage quality of evaluation accomplishment and making priority and by reason of making easy of model explanation was selected effective index fifty on agricultural development of rural sample twenty seven in the form of stratified random and two hundred fifty six rural farmer by through of Cochran's test in the form of random. Also for appointment of indexes weight meantime from world experiments on addition from point of view of twenty experiments of rural development section of agricultural jihad ministry were used. Also on suitable time (1387) raw data for measuring of index by through of interview, observation, questionnaire, attribution and evidences were collected. In addition for appointment of validity containing of questionnaire from point of view different experts were used. Also at this research for determination reliability of the questionnaire quantities from corn Bach alpha coefficient and SPSS software was used. At this research the rate of mentioned alpha amounting to (%75) was calculated. In addition for making priority of the agricultural development surface of province sample rural from TOPSIS method was used. At this research level of significances the rate of calculated P between self-determination, competence, and effectiveness variables with agricultural development variable were seen less than %1. At the result strong relation with positive direction on agricultural development among the sample rural with dimensions self-determination, competence effectiveness exists. However on the other dimension significance relation did not exist. At the end statistics analysis shows that farmer empowerment on the agricultural development of ardabile province has been effective. Such correlation of the agricultural development on the majority of the empowerment dimensions on the form of research assumption has demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural development knowledge
  • Ardabil province.
  • Empowerment knowledge
  • Jahadkeshawarzi workers
  • rural farmers