مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

منطقه 9 تهران، با جمعیت 165649 نفر، منطقه‌ای حاشیه‌ای است که در منتهی‌الیه غرب تهران قرار دارد. این منطقه، 7/2 درصد از کل مساحت تهران را تشکیل می‌دهد. منطقه 9 از شمال با مناطق 2 و 5، از جنوب با مناطق 17 و 18، از غرب با منطقه 21 و کرج و از شرق با منطقه 10 همجوار است. این منطقه دارای 2 ناحیه و 8 محله است. میزان فضای سبز منطقه (67/3 مترمربع برای هر نفر)، اختلاف فاحشی با شاخص‌های تعیین‌شدة جهانی (20 تا 25 مترمربع برای هر نفر) دارد. پس از مطالعة وسعت، شعاع عملکرد و حد مطلوبیت پارک‌های شهری، مشخص گردید که کمبود فضای سبز در زمینة پارک‌های شهریِ بزرگ‌تر و در مقیاس ناحیه‌ای و منطقه‌ای است. همان‌طور که از نتایج پرسش‌نامه برمی‌آید، درصد بالایی از پاسخ‌دهندگان (7/28 درصد) برای رفع نیازهای‌شان در زمینة فضای سبز، به خارج از منطقه مراجعه می‌کنند. البته وجود پارک المهدی با امکانات کافی و خاصیت منطقه‌ای، جوابگوی بسیاری از نیازهای مردم ساکن منطقه 9 است، که خود نقطة قوتی به‌شمار می‌آید. وجود کاربری‌های ناسازگار شهری در منطقه 9، نکته بسیار مهمی است که در نوشتار حاضر به آن توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Urban Green Space in Zone 9 of Tehran

نویسندگان [English]

  • A Pourahmad 1
  • M Akbarpoursarskanroud 2
  • S Sotudeh 3
چکیده [English]

Extended Abstract
Today's, we cannot imagine cities without green space in different kinds. Development of the cities cause to intensify unusual and unstable problem of urban development which environmental pollution is one of the most important problems and it will cause destroying the green space of the cities and changing the usage of these lands. Development of technology has such a bad effect on the21 st humans feeling and emotions and separates him from nature and turns them to tired and nervous people who seem moving. The only relationship between human and nature is when they go to the parks and public gardens.Urban public gardens are too important so that today they are one of the development Indexes. and contraction of urban green spaces no alone to reason important intended those case is attention. but reason of the designs to protection and equilibrium the urban environment and adjustment air contamination, spiritual and corporeal training city resident of fulfill is valuable this of search firstly by expansion and analyzes and no monotonous green space of zone9 and secondly have pay calculation of green space zone9 share and situation ideal .method of this essays used composition of methods documentary –analytic and measurement. It was gathered mainly of data by distribution of questionnaire way between park goner and methods of this are documentary , analytical and measurement methods and required analysis have been done about it. And end with use to statistical spss have analyses. The population of zone 9 of Tehran is 165619Person which is located in west of Tehran. Its area is 2.7% of the whole city. Zone 9 is surrounded by zones 2 and 5 from north, zones 17 and 18 from south, zone 21 and Karaj from west and zone 10 from east. This zone has two areas and eight sectors. The average of green space is3/67 sq meters per person. According to UN. standards that say: 20-25 meters/person, this is not enough. for green space and parks in the zone. Parks one of agents have cities shape and reason helmet remarkable green space, in addition to have perimeter subsistence impressions to cause of creation alive landscapes and helmet green to city beauty to have just shares. After studying of extent, radius function urban parks have distinguished that of shortage beyond to background elder than urban parks and to the regional and district scale and this case must thing said to most parks and gardens zone9 city Tehran, less to one hectare .and this case to weathers of zone no impression. Access of enough to parks in zone is obligatory. So that limitations access income little people one of nature is compensation. Because zone 9 city Tehran has one of zones middle and go thou down and dweller worker Tehran. Parks of extinct zone number of for park almahdi ,azadi, jorjani and kokab that over basis of measurement in the middle extince parks to zone most of size to respect have measurement selected. Two parks almahdi and azadi that to north zone have situated, elder than two parks zone southern. Reasons under to cause this for parks to zone for fill selected questionnaire.1- sample parks also to north and southern zone 9. 2-the most of park zone and including of best possibilities zone9 to kind of artificial lake, skit earth, athletic equipment,… to causes of parke almahdi have played farther up zone9. 3- park azadi to reason of the fact that guidance and primary schools of doors that have opened. And this sight state of exceptional in the lessen cases to city Tehran with on to face. 4- park jorjani in the southern zone and near odd texture to settle. In this sight economical situation people of to this park to have recourse comparatively down and parks with quarter access and scale many small and possibilities limited. This rezones and contraction of neighboring that with industrial factories, example of flour factory and rubber to caused so that this park selected. 5- Park kokab in explained open to revive on the part of zone municipality and sensitiveness inhabitant's reason of longer process improve so to happen this park to southern zone to cause of park kokab selected. This research achievements indicates that green spaces usually are as main elements in forming to socials sustainability urbans but Questionnaire outputs(28/7./.) show that most of the people use parks that are outside of the zone 9, which is considerable point. Almahdi park has Certainly Existence with Possibilities and Property helmet Regional 9,Responsibility Numerousness of Needs People Dwelling Regional 9 ,who Carrying this helmet Point Strength. Existence Land uses Urban an Suitable to Regional 9, Point of Numerates Important have Receive Attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • Management of urban green space
  • park
  • Zone 9 of Tehran.