تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری‌ها، نمونه موردی: محله‌های اوین، درکه و ولنجک

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پایداری محله‌های مسکونی به پایداری اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی بستگی دارد. فرایند توسعة پایدار دربرگیرندة کیفیت اقتصادی، اجتماعی و سرمایة محیطی است که اعضای اجتماع‌های محلی را به تولید و بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت می‌کند. مؤلفه‌هایی همچون اعتماد، صداقت، روحیة همکاری، تمایل حضور در عرصه‌های مدنی، وجدان کاری، انضباط و تلاش برای توسعه از منظر پایداری شهری می‌تواند در محله تبلور فضایی یابد. به عبارت دیگر، محله‌های شهری به مثابه کوچک‌ترین واحد سازمان فضایی شهر، در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می‌کنند. در پژوهش حاضر با تأکید بر معرف‌های توسعة پایدار، به ارزیابی سطوح پایدار در محله‌های شهری اوین، درکه و ولنجک در منطقة یکِ شهرداری تهران پرداخته شده است، تا با مقایسه تطبیقی، عوامل مؤثر بر پایداری یا ناپایداری شناسایی شوند و نقش شورایاری‌ها در بهبود روند پایداری ارزیابی گردد. برای دستیابی به این هدف، اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی با استفاده از روش سلسله‌مراتبی AHP و روش‌های آمار استنباطی (تحلیل F و LSD) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که محلة درکه با وزن 2528/0 در رتبة سوم قرار می‌گیرد. مقایسة عوامل مؤثر در پایداری محله‌ها نشان می‌دهد که محله‌های درکه و اوین به ترتیب از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ولنجک از نظر کالبدی، در سطح بالاتر پایداری قرار دارند. همچنین با توجه به تفاوت عملکردی شورایاری‌ها، محلة اوین با شناخت بیشتر مردم و به دلیل ارتباط تنگاتنگ هم‌محله‌ای‌ها با یکدیگر، فعالیت بیشتری داشته و در جهت تحقق اهداف سند توسعة محله‌ای گام‌های مؤثرتری برداشته است. به‌طوری‌که 80 درصد ساکنان اوین و 75 درصد از ساکنان درکه عملکرد شورایاری‌های محله‌شان را کاملاً تأثیرگذار ارزیابی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Sustainability in Neighborhoods of Tehran Metropolis with Emphasis on the Assistant Council's Function Case Studies: Evin, Darakeh, Velenjak

نویسندگان [English]

  • J Tavakolinia 1
  • M. Ostadi Sisi 2
چکیده [English]

Extended Abstract
The residency places sustainability depends on management, environment economic and social sustainability. The process of sustainable development involves both environmental and
socio-economic qualities that leads to production and life reconstruction of humans aimed to realize sustainability. Until decade of 1960 physical investment was the most important factor of growth and development of countries, but in decade of 1970 development by some countries like Japan were weakened interims of physical investment and caused to get priority human investment as motor of nations development. Thus different vectors of social investment like confidence operation spirit, tendency to be in civil fields, work a wisdom, try and discipline in development in terms of city sustainability got space growth, i.e. other city places as the smallest unit of urban space organization played role in urban sustainability as shaping place identity, security, space development and empowering social relations has been related with urban places sustainability.
Today to solve urbanization problems, approaches based on local communities development associated with urban sustainability and citizents based management have found on unique role in urban administration.
Management while assuring some place services and increasing them for filling gap of city governing duties plays a good role for advancing better affairs, to make the least distance belong citizens and state elements as minimum, thus shaping place councils in Tehran form ordibesht 1385 as a new social agency relating city management by citizens have played role for establishing and empowering civil society and establishing place societies. Although consellars in managing districts affairs and city districts directly will not interfere but as people representatives cooperate with city management by admitting counselling role. Therefore duties counsellors places is clear according to the mile but since establishing counsellors places is a new phenomenon in Tehran has faced to some deficiencies. Being as instrument due to country management system that does not provide local and choice agencies growth.
Evin, darakeh and velenjak with 5100, 4200 and 6200 persons in 1385 have been located in a continuous placement in the first district of Tehran municipality on Alborz mountains in northwest of Tajrish. Neighbourhood in the past were from old shemiran localities as living goes back to some of them since 3000 thousands years, but today as a result of growth of Tehran by sprawl phenomena have joined big city and have changed.
In this research by emphasizing on indicators of sustainable development, sustainability levels of city places of Evin, darakeh and velenjak in the first district of Tehran municipality is assessed that by adjust comparison effective factors have been recognized on sustainability or ustainability and role of counsellors places in recovering sustainability manner is evaluated. Thus for responding to main questions based on which level of sustain ability is measured. Whether there is difference between performance of counsellors places? And what are dues? By using the analytical hierarchy process (AHP) for levelling places and ANOVA statistical test has been analysed in spss soft ware medium.
By using hierarchy process in addition to ranking local sustainability level, it became clear that darakeh place by weight (0.2528) in terms of sustainability level at the first rank and Evin place with weight (0.2018) is at the 2nd rank and velenjak with weight of (0.1223) at the third rank, places comparison shows from different aspects that places of darakeh and Evin as social, cultural, and economic and velenjak are hight by physical. Also for recognizing effective factors in sustainability of places in respect to each of measures Anova variance analysis and Lsd statistical test (the least meaningful difference) and test or fisher was used (0.05 meaningful level). The result shows that places of Darakeh, Evin and Velenjak in 15 measures have meaningful difference with each other, by comparing these factors the result is that Darakeh has better conditions to evin and Velenjak by sustainability and after it Eving is at the second rank. Also by attention to counsellors function Evin place by recognition of more people and in near relation of places people have more activities and for getting into reality goals of development document of place has taken effective steps as 80% of Evin residents and 75% of residents of darakeh have assessed function of their places promote the role of counsellors completely effective, as a result role of counsellors is necessary for improving social life of people in all management fields including legal and executive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assistant councils.
  • council
  • Development
  • neighbourhood
  • Sustainable Development