تحلیل ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دوجانبه‎ی ایران و جمهوری آذربایجان از سال 1991 تا 2010 میلادی با رویکرد جغرافیای برساخت‎گرایی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه‎ی 1990 و استقلال کشورهای تحت سیطره‎ی آن، ایران در مرزهای شمال و شمال‎شرقی خود؛ یعنی آسیای مرکزی و قفقاز با کشورهای نوظهوری همسایه شد. یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان است که روابط بین ایران و این کشور به‎دلایل بسیاری اهمّیّت دارد و انتظار می‎رود در آینده، بین دو کشور روابط بیشتری را مشاهده کنیم. اما با وجود فرصت‎ها و مزیت‎های فراوان برای افزایش همکاری، در عمل شاهد روابط سطح پایین، عادی و گاه رو به تعارض و آشفتگی هستیم. بنابراین ما برآنیم تا با نگاهی برساخت‎گرایانه به فهم و درکی از ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه‎ی ایران و جمهوری آذربایجان دست یابیم. از این‎رو به‎دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه‎ی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه و تحت تأثیر چه فرایندهایی برساخته شده است؟ این مقاله دارای دو فرضیه است: یکی اینکه به نظر می‎رسد ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان از دیالکتیک (جدل و کشمکش) میان فرایندهای همگرا ساز و واگرا ساز برساخته می‎شود و در فرضیه دوم نیز چنین به نظر می‎آید که هرچه فرایندهای واگرا ساز بیشتر و گسترده‎تر از فرایند‎های همگرا ساز باشند، آشفتگی در ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دوجانبه بیشتر است. در این پژوهش به‎صورت بینابین، هم از روش هرمنوتیک و هم اثباتی برای دستیابی به پاسخ سؤال و رسیدن به درکی از موضوع استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dominant Geopolitical Structure Analyses on Mutual Relationships of Iran and Azerbaijan Republic from the 1991- 2010 with Constructivism Geography Approach

نویسندگان [English]

  • R. Afzali 1
  • Mostafa Rashidi 2
  • A. Motaghi 3
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction
After the collapse of socialist Soviet Union in 1990 decade, and their under dominance autonomous countries, Iran became neighbor on it north and northwest boundary means central Asia and the Caucasia. One of these countries is Azerbaijan republic that has significance relationships with Iran, high level of mutual cooperation is expected between two countries. In spite of being abundant opportunities and benefits to increase cooperation direction, we have faced with low level relationship and sometimes conflict although confused. So we want in this article, with constructivism theory have achieved understanding from dominant geopolitical structure in mutual relationship between Iran and Azerbaijan republic. In this article we want to answer this question that it is: how and under effect of with processes has constructed dominant geopolitical structure in mutual relationships between Iran and Azerbaijan republic? This article has two hypotheses: at first it seems the dominance geopolitical structure in relationships between Iran and Azerbaijan Republic has created from divergent mechanism and convergent mechanism dialectic process. The second it will seems as such divergent mechanism are more than convergent mechanism that is provide much chaos in mutual relationship in geopolitical structure.

Methodology
In this article both hermeneutic and positivism methods have been used for achievement to answer this question and implementation to have understanding of this issue, then we have conceptualized the ideational construct basis on religion and identities of two countries as text, so after that for analysis of material construct of Islamic republic of Iran And Azerbaijan republic based on ideational construct we should used the positivist approach. in other hand our research method in this article is complementary method for our suitable analysis.

Results and Discussion
In this article we have tried to design and survey process and dominant geopolitical construct in Iran and Azerbaijan mutual relation with constructivism approach, for considering and conceptualization of this structure. in this article specify some convergent process such as Shiite, cultural and ceremonies ,belief, and Nowruz ceremony and proximity ,geopolitical mutual needs cause two country close to each other for cooperation ,but in contrast some process like different identity rooting in their geography and history ,ethnic and conflict in political system and government (Islamism –Iran, & secular-liberalism- Azerbaijan ) .
This actors have faced with some conflict and dissolution in their relation that cause divergent for some procedures like, karabakh, hesitation in identification Azerbaijan from Iran government and challenging communications and behaviors cause divergent in relation two countries like relation Azerbaijan with America, Israel, Turkey and legal regime of Caspian sea.

Conclusion
In summary of this article base on top text and analysis we conclude that Iranian actor and Azeri actor have been conflict in ideational structure, this issue cause to define disagree conflict for each other, therefore they try to do different explain from material environment, regional and hyper regional powers, so for reduction of detente and promotion of level two countries relation and exit from disorder presents actors. Anyway two countries should strongly recommended reproduce their ideational structures and identities till accomplish adopt interest with each other. In spite of top recommendation they must closely have understood from material environment and actors, as well in designation friend, competitor and enemies they had better have convergent approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • actors
  • Azerbaijan Republic
  • Constructivism
  • Geopolitical Structure
  • Iran
  • Mutual Relationships.