بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

4 کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

هدف این مقاله بررسی و شناخت عوامل موثر در بروز تصادفات رانندگی در منطقه روستایی خور و بیابانک است ابتدا با بررسی منابع مشخص گردید که در بروز تصادف عوامل گوناگونی مانند انسانی، محیطی، جاده و وسیله نقلیه دخالت دارند که از این بین، نقش عوامل انسانی بیش از سایرعوامل است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است که در کنار آن از پرسشنامه و بررسی میدانی برای تکمیل کار مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که از بین عوامل موثر بر تصادفات، عوامل انسانی با 54 درصد بیشترین نقش را داشته است و از بین عوامل انسانی سرعت زیاد، عجله کردن در راه رسیدن به مقصد، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خواب آلود بودن رانندگان، سبقت غیرمجاز و فاصله زیاد مسافت بین مبداء و مقصد وخستگی ناشی از آن نسبت به سایر عوامل نقش بیشتری داشته است. عوامل مدیریتی و طبیعی و به ترتیب با 34 و 12 درصد از عوامل دیگر تاثیر گذار در بروز تصادفات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of More Important Factors Effecting on Road Accidents and Presenting Some Ways to Increase Them, Case Study: Rural Area of Khor & Beyabanak

چکیده [English]

The aim of this study is survey of effective factors in leading to road accidents in rural region of khor & Beyabanak. First, by examining resources been identified that various factors such as human, environmental, road and transportation automobiles lead to accidents that of these factors, human factor is more important. This study been done by survey of effective factors in rural accidents and presenting remoldies to increase them in rural region of Khor & Byabanak in esfahan provenance. The research method of this study is analytical- descriptive method. Question naïve and field study also been used. The results show that among effective factors in accidents, that human factors with 54% had the most important role. These human factors are: fast speed, driving hurriedly, done following driving rules, driving sleepily, far distance between departure and distant ion. Natural and management factors with 34% and 12% are other factors leading to road accident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Accidents
  • Human Factors
  • Environmental factor
  • Management Factor
  • Khor & Byabanak