بررسی و ظرفیت‌سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ زیرساخت داده‌های مکانی بخشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کارتوگرافی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استاد گروه کارتوگرافی دانشگاه تهران

4 استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موارد برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری یکپارچه، وجود اطلاعات مکانی جامع است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی و ظرفیت‌سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) انجام شده است. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی مبتنی­بر مصاحبه و به­لحاظ هدف کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق، شامل کارکنان شهرداری بابلسر است و نمونه‌های آماری آن از واحدهای کلیدی مؤثر در SDI بخشی شهرداری انتخاب شده‌اند. به‌منظور مطالعه و ارزیابی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ SDI، از مدل مفهومی توسعۀ SDI ملی ایران استفاده شد. مطابق نتایج، بعضی از چالش‌های مهم در زمینۀ پیاده‌سازی SDI شهرداری بابلسر عبارت­اند از: پایین­بودن آگاهی، فرهنگ و ادراک متولیان اصلی تولید و به‌کارگیری داده‌های مکانی، نبود سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مشخص برای تولید داده‌ها و فراداده­های مربوط به آن و استانداردسازی و به‌روزرسانی داده و فراداده‌های مربوط، ذخیره‌سازی و تهیة نسخة پشتیبان، نحوۀ نمایش به­اشتراک‌گذاری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و نیز دستورالعمل‌های کنترل کیفیت داده‌ها، و نبود منابع مالی و بودجه‌های تعریف‌شده در برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت شهرداری. بااین‌حال، وجود انگیزۀ بالا در سیاست‌گذاران شهرداری و کارشناسان بعضی از واحدها برای فراهم­کردن امکان استفاده از سیستم GIS در واحدهای مختلف شهرداری و وجود شرایط فنی لازم و بسترهای مخابراتی به‌منظور برقراری ارتباط میان همۀ واحدهای مؤثر در فعالیت SDI، از قوت‌های بسیار مهم در راستای پیاده‌سازی SDI بخشی شهرداری مورد مطالعه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ivestigatoin and Cepacity Studing of the Babolsar Municipality from the View Point of the Implemention and Development of Local Spatial Data Infraustractures

نویسندگان [English]

  • Hasan Ali Faraji Sabokbar 1
  • Saeid Azadi Ghatar 2
  • Seyed Kazem AlaviPanah 3
  • Ahmad PourAhmad 4
1 Univercity of Tehran
2 Graduated student from Geographic Information System(GIS) and Remote sensing Department, Faculty of Geography, University of Tehran.
3 Professor in Cartogeraphy Department, University of Tehran.
4 Professor in Human Geography Department, University of Tehran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Today is the world of information and its optimal uses (Davies, 2003). Information, doubtless, as the most important tools for managers and executive decision-makerscan play a significant role in solving the problems and meeting the needs (Warnest, 2005). Spatial data are discussed as one of the most sensitive and important factors in decision-making and planning in many organizations, particularly municipalities (Aghanejhad, 2009). Despite of the importance of management information systems (MIS) using in decision-making processes, but it is neglected in urban management of small and middle size cities in our country. Currently, the information management system in the municipalities of the mentioned cities follows from traditional system and increasingly large amounts of data are collected and stored. Applying this method not only takes many times and costs, but it is always difficult to make analyze the data and achieve the desired results (Ghadami & et al, 2013). In this regard, in recent decade’s development of SDI as a central driving force in spatial data management has been emerged. More than half the world’s countries claim that they are involved in some form of SDI development (Mansourian and et al, 2008b: 377). SDI is a framework for linking users with providers of spatial information. SDI comprises the people, policies and technologies necessary to enable the use of spatially referenced data through all levels of government, the private sector, non-profit organizations and academia (Vandenbroucke and et al, 2009& Mohammadi, 2008). Spatial data infrastructure is trying to establish an environment that in which all spatial data producers through partnership and cooperation with each other and optimum use of existing technology, produce the information layers that needed in governmental and non- governmental sectors and through sharing them, provide the accessibility and using them to a wide range of users. It is obvious that if such a mechanism is developed and implemented in cities, organizations that responsible for producing the data, act coordinated with each other, and with preventing parallel in producing the same data, cost, time and effort to develop and maintain a lot of data will be preserved (Heydary, 2009). So the aim of this paper is assessment and capacity studding of the Babolsar’s municipality from the view point of the implementation and development of local spatial data infrastructures from the technical, social and information aspects. In other words this study seeks to answer the following questions: How is the conditions for the implementation of the local Spatial Data Infrastructure in Babolsar municipality? Or what (strengths and weaknesses) does the municipality of Babolsar have in order to realize spatial data infrastructure?
Methodology
This paper was conducted by description– analytic research method based on using staffs interview and expert checklist. Babolsar’s municipality is the population of this research, and the Samples was selected from important units which has an effective role in the implementation and development of SDI. In this regard, also, Liberian study and investigating the existing documents has been used. In order to study and assessment of Babolsar’s municipality, from the view point of the implementation and development of local SDI, conceptual model of national SDI, which developed according to Rajabifard and Williamson’s model (2001) is used. In the process of data collection which has done through interview with staffs and experts, the item that has been investigated included in following parameters: Investigation the tasks and functions of each units, existing situation of spatial and non- spatial data in municipalities units, surveying the information flow, investigating the standards used for spatial and non-spatial data, surveying the condition of producing and using from metadata, investigating the condition of sharing the information between different units and other urban organizations, assessment of the information quality control mechanisms, network facilities, personnel capabilities, investigating the cultural issues of producing, sharing and using the information, and surveying the technology level. Finally, collected information is analyzed based on tow component: data and organization.
Results and discussion
The results show, the case municipality in order to implementing and developing of the SDI is faced with very important challenges that suffers from serious weaknesses. Some of weaknesses are inflexibility, security, data processing and analysis, data management system, structure of database as well as outputs. Lack of awareness, culture and perception of the main custodians of production and use of spatial data in the municipality and the lack of specified policies and instructions of data producing and related metadata and data and metadata standardization; updating data and related metadata, storage and backup, displaying, sharing and analyzing data; also instructions for data quality control, lack of finance resource and defined budget in municipality’s mid and longtime plans are the key challenges of the Bobolar’s municipality in order to implementation and development of local spatial data infrastructure.
However, existing the High motivation in organizational Level and some experts in a few units in order to provide take advantage of the GIS in the municipal units; existing required technical conditions and communication infrastructures and computer equipment in order to cooperation, sharing between all units that has a critical function in the SDI are the main strengths in regards to SDI’s initiation and development.
Conclusion
Literature findings shows that before initiation of the GIS, defining and designing of the SDI should be implemented, because continuing this process will lead to following outcomes: lack of organization efficiency, arbitrary decision makings, and lack of reliance on the present situation information in decision makings, accumulation of large amounts of raw data without any processing operations, need the more physical space to store paper based documents, the lack of information sharing between other urban organizations and municipality, shelving the municipal revenue resource. Urban management always is facing with an increasing diverse information from the city and citizenship. Except facing with serious challenges in decision-making and planning in future, a promising situation cannot be imagined by ignoring the ineffectiveness of conventional and paper-based systems of information technology in confronting with rapid global and national revolutions.
Keywords.
Spatial Data Infrastructure (SDI), Municipality, Information Management, GIS, Babolsar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Data Infrastructure (SDI)
  • Municipality
  • Information Management
  • GIS
  • Babolsar
Aghanejhad Ahmadchali, M. R., 2009, Study and Designing the Conceptual Model of Babol Municipality’s Local SDI, MSc Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran. (In Persian)
آقانژاد احمدچالی، محمدرضا، 1388، مطالعه و طراحی مدل مفهومی SDI بخشی شهرداری بابل، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.
 
Azadi Ghatar, S., 2012, Study and Evaluation on Quality of Information Management in Babolsar’s Municipality and Developing and Designing of Its Spatial Data Infrastructure Conceptual Model, MSc Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran. (In Persian)
آزادی قطار، سعید، 1391، مطالعه و ارزیابی کیفیت مدیریت اطلاعات در شهرداری بابلسر و توسعه و طراحی مدل مفهومی SDI بخشی آن، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران.
 
Azari, L. and Azari, S., 2005, A solution entitled Information management, Shahrnegar Journal, Vol. 5, No. 33, PP. 39-45. (In Persian)
آذری، لیلا و سرخ­کوه آذری، 1384، راه‌حلی به نام مدیریت اطلاعات، نشریة شهرنگار، سال پنجم، شمارة ۳۳، صص 39- 45.
 
Bennett, R., 2007, Property Rights, Restrictions and Responsibilities: Their Nature, Design and Management, PhD Dissertataion, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of Melbourne.
 
Davies, J., 2003, Expanding the Spatial Data Infrastructure Model to Support Spatial Wireless Applications, PhD Dissertaion, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of Melbourne.
 
Ghalambor Dezfouli, R. and Shoja’ Eraqi, M., 2011, Comparing and Conceptual Relationship between Organizational GIS and Spatial Data Infrastructure, Shahrnegar Journal, Vol. 12, No. 54, PP. 19-29. (In Persian)
قلمبر دزفولی، راما و مهناز شجاع عراقی، 1390، مقایسه و ارتباط مفهومی بین سیستم اطلاعات مکانی سازمانی (EGIS) و زیرساختار اطلاعات مکانی (SDI شهرنگار، سال دوازدهم، شمارة 54، صص 19- 29.
 
El-Atrash, A., Al-Halaybeh, H. and Zboun, I., 2008, Spatial Data Infrastructure towards E-Municipality: The Case of Beit Sahour Municipality, 1st International Conference on Urban Planning In Palestine, August 15, 2008.
 
Executive Office of the President, 1994, Coordinating Geographic Data Acquisition and Access, the National Spatial Data Infrastructure, Executive Order 12906, F. R., 1767117674, Executive Office of the President, USA.
 
Farnaghi, M., 2007, Developing a Conceptual Model of Local SDI for Energy Ministry with Creating a Sample Organizational Clearinghouse Service, MSc Thesis, Faculty of Surveying Engineering, Khajeh Nasir Toussi University of Technology, Tehran. (In Persian)
فرنقی، مهدی، 1386، توسعة مدل مفهومی SDI بخشی وزارت نیرو همراه با ایجاد یک سرویس نمونة Clearinghouse سازمانی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی نقشه‌برداری، گروه نقشه‌برداری (GIS) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.
 
Fassihi, A., 2008, Investigating the Role of GIS in Urban Planning Based on Public Participation Case Study: Urban Land Use Change Application, MSc Thesis, Faculty of Surveying Engineering, Khajeh Nasir Toussi University of Technology, Tehran.  (In Persian)
فصیحی، علی، 1387، بررسی نقش GIS در برنامه‌ریزی شهری مبتنی­بر مشارکت عمومی «مطالعة موردی: درخواست تغییر کاربری شهری»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی نقشه‌برداری، گروه نقشه‌برداری (GIS)، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.
 
Ghadami, M., Azadi, S. and Ahmadian, M., 2013, Investigation on Quality of Information Management in Municipalities, Focusing on GIS's Abilities, A Case of Babolsar, Journal of Urban Management, No. 32, PP. 245-263. (In Persian)
قدمی، مصطفی، آزادی قطار، سعید و مهدی احمدیان، 1392، بررسی کیفیت مدیریت اطلاعات در شهرداری‌ها با تأکید بر قابلیت‌های GIS (نمونة مورد مطالعه: شهرداری بابلسر)، نشریة مدیریت شهری، شمارة 32، صص 245- 263.
 
Ghaderi, A., 2008, Identifying the Barriers of Developing the of Geographic Information Systems (GIS) in the Domains of Shiraz Municipality’s Urban Utilities and Offering Executive Advices, MSc Thesis in Urban management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. (In Persian)
قادری، علی، 1387، شناسایی موانع توسعة سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) در حوزة خدمات شهری شهرداری شیراز و ارائة راهکارهای اجرائی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة مدیریت شهری (M.A)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
 
Grus, L., Crompvoets, J. and Bregt, A. K., 2008, Theoretical Introduction to the Multi-View Framework to Assess SDIs, (Chapter 5-93-113), in A Multi-view Framework to Assess Spatial Data Infrastructures / Crompvoets, J., Rajabifard, A., Loenen, B. V., Delgado Fernández, T., The Melbourne University Press, Melbourne, Australia (book chapter).
 
Hall, B. G., Feick, R. D. and Bowerman, R. L., 2002, Problems and Prospects for GIS-based Decision Support Applications in Developing Countries, Faculty of Environmental Studies University of Waterloo, Waterloo, Ontario CANADA N2L 3G1.
 
Hamid, Hossein, 2010, The Strategy Formulation of Spatial Data Infrastructure (SDI) by Using SWOT-AHP Method, the Case of: Dehook City (North of Iraq), MSc Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran. (In Persian)
حمید، حسین، 1389، تدوین راهبرد زیرساخت دادة مکانی (SDI) با استفاده از روش SWOT-AHP، مطالعة موردی: شهر دهوک (شمال عراق)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران.
 
Heydari, N., 2009, Using SDI to Facilitate the Urban Management, MSc Thesis, Faculty of Surveying Engineering, Khajeh Nasir Toussi University of Technology, Tehran. (In Persian)
حیدری، نفیسه، 1388، استفاده از SDI در تسهیل مدیریت شهری (مطالعة موردی: عملیات حفاری)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی نقشه‌برداری، گروه نقشه‌برداری (GIS)، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.
 
Hickel, C. and Blankenbach, J., 2012, From Local SDI to E-Government Case study in Municipalities in the South of Hesse, Germany, peer reviewed paper.
 
Kurvers, W., 2007, Implementing Local Spatial Information Infrastructures; Are Municipalities Inspired, MSc Thesis in GIS, the Manchester Metropolitan University.
 
Lawrence, T., Hardy, C. and Phillips, N., 2002, Institutional Effects of Interorganizational Collaboration: The Case of Mère ET Enfant (Palestine), Academy of Management Journal, Vol. 45, No. 1, PP. 281-290.
 
Management and Planning Organization, 2006, Special Development Document: Initiation of National System of Location-Based Information, Islamic Republic of Iran’s 4th Economic, Social and Cultural Development Plan. (In Persian)
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1385، سند توسعۀ ویژه (فرابخشی): استقرار منظومۀ ملی اطلاعات مکان­محور، برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 
Management and Planning Organization, 2007, Integrated Document of Sectoral and Cross-Sectoral Developmental Documents for Islamic Republic of Iran’s 4th Economic, Social and Cultural Development Plan, PP. 128-132. (In Persian)
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1386)، سند تلفیقی اسناد توسعة بخشی و فرابخشی، برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صص 128- 132.
 
Mansourian, A. and Valadan Zoej, M. J., 2008a, Iran SDI Initiative: Study Phase of NSDI, the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 37, Part B4, Beijing.
 
Mansourian, M. J., Valadan Zoje, A., Mohammadzadeh, A. and Farnaghi, M., 2008b, Design and Implementation of an On-Demand Feature Extraction Web Service to Facilitate Development of Spatial Data Infrastructures, Computers, Environment and Urban Systems No. 32, PP. 377–385.
 
McDougall. K., 2006, A Local-State Government Spatial Data Sharing Partnership Model to Facilitate SDI Development, PhD Dissertation, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of Melbourne.
 
Mobaraki. M., Mansourian. A. and Malek, M., 2009, Creating a Mobile GIS for Disaster Management in the Context of SDI, Journal of Iran’s Remote Sensing and GIS, No 3, PP. 51-64. (In Persian)
مبارکی. علی‌محمد، منصوریان، علی و محمدرضا ملک، 1388، ایجاد GIS همراه برای مدیریت حوادث در بستر SDI، فصلنامۀ سنجش‌ازدور و GIS ایران، سال اول، شمارۀ 3، صص 51- 64.
 
Mohammadi, H., 2008, The Integration of Multi-Source Spatial Datasets in the Context of SDI Initiatives, PhD Dissertation, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of Melbourne.
 
Muller, H. and Würriehausen, F., 2012, A Case Study on Local SDI Implementation in Germany, Survey Review, Vol. 44, No. 325, PP. 124-143.
 
Nebert, D. D., 2004, Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, Technical Working Group Chair, GSDI, Version 2.0, 25 January.
 
Olfat, H., 2007, The Role of Spatial Data Infrastructure (SDI) in Urban Management: Case Study of Tehran Municipality, Region 8, MSc Thesis, Major Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, University of Science and Technology, Tehran. (In Persian)
الفت، حامد، 1386، نقش زیرساختارهای اطلاعات مکانی (SDI) در مدیریت شهری، مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ 8 تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 
Oyugi, M. O. and Kayode, A. A., 2012, Comparative Analysis of the Status of National Spatial Data Infrastructure in Nigeria and Kenya, Article under Review for the International Journal of Spatial Data Infrastructures Research.
 
Rajabifard, A., 2009, Developing Spatial Data Infrastructures (SDI) as Enabling Tool for Accessibility and Data Sharing, Shahrnegar Journal, Vol. 9, No. 51, PP. 38-43. (In Persian)
رجبی­فرد، عباس، 1388، توسعۀ زیرساختارهای اطلاعات مکانی (SDI) به‌عنوان بستر قادرسازی برای دسترسی و تبادل اطلاعات، شهرنگار، سال نهم، شمارۀ 51، صص 38- 43.
 
Rajabifard, A., 2009, Essentials of Spatial Data Infrastructures for Land Management, Shahrnegar Journal, Vol. 9, No. 51, PP. 27-31. (In Persian)
رجبی­فرد، عباس و اندرو بینز، 1388، ملزومات زیرساختارهای داده‌های مکانی برای مدیریت زمین، نشریۀ شهرنگار، سال نهم، شمارۀ 51، صص 27- 31.
 
Rajabifard, A., Feeny, M. E. and Williamson, I., 2002, Future Directions for SDI Development, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 4, No. 1, PP. 11-22.
 
Rezaeian, H. et al., 2003, The Role of National Spatial Data Infrastructures(NSDI) in Achieving the Goals of the Information Technology (IT) in Iran, National Geomatics Conference,Tehran: National Cartographic Center, (In Persian), Available at:
        http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_45.html
دلاور، محمودرضا؛ عباس رجبی فرد و هانی رضائیان، ۱۳۸۲، نقش زیرساختار ملی اطلاعات مکان مرجع (NSDI) در تحقق اهداف فنآوری اطلاعات (IT) در ایران، همایش ژئوماتیک 82، تهران، سازمان نقشه برداری کشور، http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_45.html
 
Rezaeian, H., 2003, Creating a Conceptual Framework for Iran’s National Spatial Data Infrastructures, MSc Thesis, Faculty of Surveying Engineering, University of Tehran. (In Persian)
رضائیان، هانی، 1382، ایجاد چهارچوب مفهومی زیرساختار ملی اطلاعات مکان­مرجع ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد نقشه‌برداری (GIS)، دانشکدۀ فنی، دانشگاه تهران.
 
Rezaeiyan, A., 2000, Management of Organizational Behavior, 1st Edition, Samt Publications, Tehran. (In Persian)
رضائیان، علی، 1379، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
 
Robbins, ‌Stephen P. Tim Judge, Timothy A. Judge, Anthony Chelte, Brent Scott, Patricia Lanier, 2007, Organizational Behavior, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 
Robbins, ‌Stephen P., 2009, Organization Theory: Structure, Organizational Design, Translated by Alvani, S. M., and Danayifard, H., 28th Edition, Saffar Eshraghi Publications, Tehran. (In Persian)
رابینز، ایستسفن، 1388، تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی،  ترجمة سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، چاپ بیست­وهشتم، انتشارات صفار اشراقی، تهران.
 
Seyed Javadin, R., 2003, Principles of Organization and Management, 1st Edition, Negah Danesh Publication, Tehran. (In Persian)
سیدجوادین، سیدرضا، 1382، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، تهران.
 
Sheikheslami Vaez, S., 2010, Building a Seamless SDI Model for Land and Marine Environments, PhD Dissertation, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of Melbourne.
 
Steudler, D., Rajabifard, A. and Williamson, I., 2008, Evaluation and Performance Indicators to Assess Spatial Data Infrastructure Initiatives, (Chapter 10, pp 193-210) in Crompvoets. Joep, Rajabifard. Abbas, van Loenen. Bastiaan and Fernández. Tatiana Delgado, 2008, A Multi-View Framework to Assess SDIs, Space for Geo-Information (RGI), Wageningen University and Centre for SDIs and Land Administration, Department of Geomatics, The University of Melbourne (book).
 
Vandenbroucke, D., Crompvoets, J., Vancauwenberghe, G. and Dessers, E., 2009, A Network Perspective on Spatial Data Infrastructures: Application to the Sub-national SDI of Flanders (Belgium), Transactions in GIS, 2009, Vol. 13, No. 1, PP. 105–122.
 
Warnest, M., 2005, A Collaboration Model for National Spatial Data Infrastructure in Federated Countries, PhD Dissertation, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of Melbourne.
 
Weiss, J. W., 2001, Organizational Behavior and Change, 2nd Edition, South Western, P. 93.
 
Wikipedia, 2008, Spatial Data Infrastructure. Accessed: 10 June. 2008.