بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاههای شهری استان گیلان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، کارشناس شهرسازی شهرداری رشت

چکیده

سلسله‌مراتب شهری در کشورهای جهان سوم، نشانگر نبود تعادل در توزیع جمعیت بین شهرهای آن کشورهاست و این نبود تعادل، در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. در ایران نیز به­تبعیت از تحولات شهرنشینی، سلسله‌مراتب شهری دچار تغییراتی شده است که این تغییرات بیشتر درجهت ازبین­رفتن تعادل شبکۀ شهری در مناطق مختلف کشور است. هدف این پژوهش، بررسی سلسله‌مراتب شهری در استان گیلان، طی سال‌های 1345- 1390 است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تکیه بر بعضی از مدل‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. مطابق یافته‌ها، سلسله‌مراتب شهری در استان تعادل ندارد و تعادل آن به­تدریج کاهش می‌یابد. در این پژوهش، با تأکید بر مدل‌های حد اختلاف طبقه‌ای، ضریب آنتروپی، قانون رتبه و اندازه، شاخص نخست‌شهری، شاخص دوشهر یا جفرسون، شاخص چهارشهر یا کینزبرگ، شاخص چهارشهر مهتا و شاخص موماو مشخص شد که سلسله‌مراتب شهری در استان بدون تعادل است. همچنین شبکۀ شهری استان طی 50 سال گذشته با پدیدۀ نخست‌شهری مواجه بوده و در سال‌های اخیر شدت آن افزایش یافته است. برای رسیدن به تعادل در سلسله‌مراتب شهری استان گیلان، تمرکززدایی از کلان‌شهر رشت، بهبود وضعیت زیست در سکونتگاه‌های روستایی استان گیلان، حمایت از اشتغال روستایی از جمله بخش کشاورزی و تشویق سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و مناطق روستایی استان گیلان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Checking and analysis of spatial organization and structure of urban habitations of Guilan province

نویسندگان [English]

 • mohammad shaikhi 1
 • reza vaisi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction
Population data is easily accessible and shows the relationship between city size and other socio-economic factors in the city indirectly, so many geographers using this type of data to gain an understanding of the structure of the cities network and distribution of the people in the different levels of urban hierarchy. In fact, urban hierarchy is the best way of space organization in respect to population distribution and function in the area. But the most important part of urban hierarchy is the relationship between neighbor habitats. The dynamics of urban systems could be seen from the traffic of goods, services, thoughts and population among city centers and rural areas. A structured urban hierarchy results in equal distribution of goods and services and facilities in the region. In third world countries, there is an unbalance population distribution in the urban hierarchy. Iran as a third world country is under pressure from recent rapid urbanization and subjected to changes in the urban hierarchy resulted to an inequality in its city network structure.

Literature review
Cities could be known as a reflection of many social and economic processes thorough time that their formations, relations and interactions create a complicated system, so urban systems are known as main part of spatial structure (Rostaii, 1998: 1). Distribution of cities in urban network is called urban hierarchy (Farid, 2000: 396). There is two main interests in the study of urban hierarchy; one based on population size, economic structure and relation between cities and one based on the flow of data and information. In fact, urban hierarchy is the spatial vision of all of the small and big habitats in the national economy. In developed countries, due to existence of many functions and activities in every city and an equality in distribution of economic opportunities, the urban network is like galaxy.

Discussion
The economic and political concentration processes in Iran in recent decades, led to the phenomenon of prime city in the country and the dominance of Tehran over other cities in urban network. On the other hand in provinces, central cities acted as a prime city in the area and the second city usually is far from it in respect to population and function. These shows the concentration of investment and function in large cities that absorbs resources from peripheral cities to large cities and metropolises. Guialn province like other provinces in the country experienced this situation. In this province, Rasht due to its politic and economic situation, its location in the region and due to existence of required economic infrastructures for production especially in industry and service sectors, is considered as the main pole in the region. This caused the population migration to the city, even from other provinces and led that many other parts of the region remain undeveloped. So the main goal of this study is to analyze the urban hierarchy in Guilan province between 1966 – 2011.The method of the study is analytic and descriptive based on some of the urban and regional planning models.

Results
The results shows that the urban hierarchy in the province is unequal in the situation is getting worse. in this study using different models like differential levels, entropy coefficient, rank size rule, prime city factor, the Jefferson factor, the Kingsburge factor, Mahta factor and Momow factor, it is shown that the urban hierarchy in the province is unequal and in the recent 50 years, the urban network have faced prime city phenomenon. The results of the entropy model shows that the urban hierarchy is facing inequality. According to differential model, more than 94 percent on the cities in the province are in the first group with a low population and only 43 percent of people live in these cities. On the other hand Rasht with a population about 43 percent of the province, is the pole in the seventh group. Also based on rank size rule, it is concluded that the urban hierarchy in the province is very different from the rule. The result showed the dominance of the prime city and the increase of the small size cities and absence of middle size cities. The results of the analysis with the Jefferson factor showed the spatial inequality and the huge difference between prime city (Rasht) and second city (Bandar-e-Anzali). Also the results of the analysis with the Kingsburge factor, shows in inequality in population distribution in Guilan province. Based on the results of four city of Mahta, it can be inferred that the Guilan province faces prime city phenomenon and in the last decade faced super prime city. Analysis of the prime city phenomenon based on Momow factor was similar to other results and showed the existence of the prime city phenomenon in the Guilan province.

Recommends
1. Improving the biological aspect in village habitations f Guilan province
2. Supporting village working such as agricultural part
3. Alimentation of small cities and specially cities which is the center of village collections in Guilan province
4. Encouraging capital in small cities and rural parts of Guilan Province
5. Concentration of population and services from Rasht city
Key words: Urban hierarchy, first City, Guilan province, size grade model, Entropy model.
Recommends
1. Improving the biological aspect in village habitations f Guilan province
2. Supporting village working such as agricultural part
3. Alimentation of small cities and specially cities which is the center of village collections in Guilan province
4. Encouraging capital in small cities and rural parts of Guilan Province
5. Concentration of population and services from Rasht city
Key words: Urban hierarchy, first City, Guilan province, size grade model, Entropy model.
Recommends
1. Improving the biological aspect in village habitations f Guilan province
2. Supporting village working such as agricultural part
3. Alimentation of small cities and specially cities which is the center of village collections in Guilan province
4. Encouraging capital in small cities and rural parts of Guilan Province
5. Concentration of population and services from Rasht city
Key words: Urban hierarchy, first City, Guilan province, size grade model, Entropy model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Hierarchy
 • first City
 • Guilan province
 • size grade model
 • entropy model
 1. Abedin Darkush, S., 2002, Introduction to Urban Economics, 4th Edition, Nashr Daneshgahi Publications, Tehran. (In Persian)
 2. عابدین درکوش، سعید، 1381، درآمدی بر اقتصاد شهری، چاپ چهارم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
  1. Arefzadeh, M. A., 2007, The First Implementation of the Divisions of the Four Towns of the Province, Journal of Geographical Sciences, Vol. 1  No. 1, PP. 145-165. (In Persian)
  2. عارف­زاده، محمدامین، 1386، مدل تطبیق­سازی نخست‌شهر و شاخص چهارشهر در تقسیمات استان خراسان، مجلة علوم جغرافیایی، سال اول، شمارة 1، صص 145-165.Bhforouz, F., 1992, An Experimental Framework for Balancing the Spatial Distribution of Population in the Cities of Iran, Geographical Research, Vol. 19, No. 28, PP. 7-86. (In Persian)
  3. بهفروز، فاطمه، 1371، تحلیلی نظری- تجربی برای متعادل‌سازی توزیع فضایی جمعیت در سیستم شهرهای ایران، مجلة پژوهش‌های جغرافیایی، سال نوزدهم، شمارة 28، صص 86- -87.
   1. Eetemad, G. and Farrokh, H., 1998, Urbanization in Iran, Agah Publications, Tehran. (In Persian)
   2. اعتماد، گیتی و فرخ حسامیان، 1377، شهرنشینی در ایران، آگه، تهران.
    1. Fani, Z., 2003, Small Towns Logic Approach in the Development, Publications of Municipalities, Tehran. (In Persian)
    2. فنی، زهره، 1382، شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعة منطقه­ای، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران.
     1. Farid, Y., 2000, Epistemology in Human Geography, Publications of Azad University of Ahar, Zanjan. (In Persian)
     2. فرید، یدالله، 1379، شناخت‌شناسی در جغرافیای انسانی، انتشارات دانشگاه آزاد واحد اهر، زنجان.
      1. Hekmatnia, H. and Moussavi, M., 2006, Application of Models in Geography with an Emphasis on Urban and Regional Planning, Modern Science Publications, Tehran. (In Persian)
      2. حکمت­نیا، حسن و میرنجف موسوی، 1385، کاربرد مدل‌ها در جغرافیا با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای، انتشارات علم نوین، تهران.
       1. Malek Husseini, A., 2001, Analyzing the Spatial Organization of the Central Provinces, Azad University of Malayer Logistics Quarterly, Vol. 1, No. 1, PP 22-32. (In Persian)
       2. ملک­حسینی، عباس، 1390، تحلیل سازمان‌یابی فضایی استان مرکزی، فصلنامة آمایش دانشگاه آزاد ملایر، سال اول، شمارة 1، صص 22-32.

16. Nazarian, A., 2006, Urban Geography, 7th Edition, Published by the University of Payam Nour, Tehran. (In Persian)نظریان، اصغر (1385)، جغرافیای شهری ایران، چاپ هفتم، انتشارات پیام نور.

 1. Potter, R. and Evans, S., 2005, City in the Developing World, Translated by: Irandoust, K. et al., 1st Edition, Published by Municipalities, Tehran. (In Persian)
 2. پاتر، رابرت و سلی لوید ایونز، 1384، شهر در جهان درحال‌توسعه، ترجمة کیومرث ایراندوست و دیگران، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران.
  1. Rahnemaei, M., Farhoodi, R., Ziatavana, M., Khmer, Gh., 2001, Analysis of the first town in the province (Sistan and Baluchistan) and regional (Zabol), Geography (Journal - Research Forum geography), new era, year IX, No. 28, PP 81- 111. (In Persian)
  2. محمدتقی رهنمایی، رحمت ا... فرهودی، ضیاء توانا، محمدحسن و غلامعلی خمر، 1390، تحلیل وضعیت نخست‌شهری در سطوح استانی (سیستان و بلوچستان) و ناحیه‌ای (زابل)، فصلنامة علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال نهم، شمارة 28، صص 81- 111.
   1. Roustaei, Sh., 1998, The Spatial Organization of the Settlement and Its Role in the Regional Balance (Case of Azerbaijan), PhD Dissertation, Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
   2. روستایی، شهریور، 1377، سازمان فضایی نظام سکونتگاهی و نقش آن در تعادل ناحیه‌ای (مورد: آذربایجان)، رسالۀ دکتری جغرافیا، دانشگاه تربیت­مدرس، تهران.
    1. Shakouei, H., 1994, New Views on Urban Geography, the first argument , the publisher of SAMT. (In Persian)
    2. شکویی، حسین، 1373، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، انتشارات سمت، تهران.
     1. Taghavai, M. and Mobaraki, O., 2012, The Analysis of Macro-Regional Urban System of Azerbaijan in the Years 1956 to 2006, Journal of Geography, Vol. I, No. 35, PP. 171-194. (In Persian)
     2. تقوایی، مسعود و امید مبارکی، 1391، تحلیل سیستم‌های شهری کلان منطقۀ آذربایجان در سال‌های 1335 تا 1385، فصلنامۀ جغرافیا، سال دهم، شمارۀ 35، صص 171-194.
      1. Varessi, H., Ghaed Rahmati, S. and Bastanifar, A., 2007, Effects of Unbalanced Spatial Distribution of Urban Population: The City, Journal of Geography and Development, Vol. 5, No. 9, PP. 91-106. (In Persian)
      2. وارثی، حمیدرضا، قائدرحمتی، صفر و ایمان باستانی­فر، 1386، بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت، مورد: شهر اصفهان، مجلة جغرافیا و توسعه، سال پنجم، شمارۀ 9، صص 91-106.
       1. Zebardast, E., 2007, Scrutiny of the First Urban Changes in Iran, Fine Arts Magazine, No. 29, PP. 29-38. (In Persian)
       2. زبردست، اسفندیار، 1386، بررسی تحولات نخست‌شهری در ایران، نشریة هنرهای زیبا، شمارة 29، صص 29- 38.
        1. Ziari, K. and Moussavi, M., 2005, Analysis of the Urban Hierarchy of West Azerbaijan, Isfahan University Research Journal, Vol. 16, No. 18, PP. 163-178. (In Persian)
        2. زیاری، کرامت­الله و میرنجف موسوی، 1384، بررسی سلسله‌مراتب شهری استان آذربایجان غربی، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، سال شانزدهم، شمارۀ 18، صص 163-178.
         1. Hahs, A. and McDonnell, M.J. 2006, Selecting independent measures to quantify Melbourne’s urban-rural gradient. Landscape and Urban Planning Journal, No. 78,  pp. 435-448.
         2. Limtanakool, N., 2007, Ranking functional urban regions: A comparison of interaction and node attribute data, Cities, Vol. 24, No. 1, PP. 26-42..
         3. Moomaw, R. M. and Alwosabi, M. A., 2004, An Empirical Analysis of Competing Explanations of Urban Primacy: Evidence from Asia and the Americas, The Annals of Regional Science, Vol. 1, No. 38, PP. 149-171.
         4. Moomaw, R., M. Alwosabi (2004) An Empirical Analysis of Competing Explanations of Urban Primacy: Evidence from Asia and the Americas, Annals of Regional Science, 38, 149-171
         5.  Ronnie Short, J., 1996, Urban Order: London, 1st Edition, Blackwell.
         6. Smith, C., 1995, Types of City Size Distribution: A Comparative Analysis, In Der Woude, et al. (Eds.), Urbanization in History: A Process of Dynamic Interactions, Clarendon Press.
         7. Witherick, M., Small, J., Ross, S., 2001, A Modern Dictionary of Geography LONDON, 4th Edition, Rrnold .