ارائۀ راهکارهای علمی و عملی منابع درآمدی پایدار برای دهیاری‌های استان گیلان (مطالعۀ موردی: دهیاری گیلاکجان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

دهیاری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی شورا در روستاها، از مهم‌ترین نهادهای مردمی و محلی در ایران هستند که در تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌هایی که به‌موجب قانون برعهدة آن‌ها گذاشته شده، همواره با دشواری‌هایی مواجهند و این دشواری­ها توانایی آن‌ها را در ارائۀ خدمات به جامعۀ روستایی به چالش می‌کشد. پژوهش حاضر، این مسئله را بررسی می­کند و راهکارهایی علمی و عملی به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای دهیاری‌های استان گیلان با محوریت دهیاری گیلاکجان ارائه می­دهد. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. داده‌های مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامۀ مقایسه‌های زوجی، در میان گروهی از خبرگان روستایی و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری شدند. سپس تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice انجام گرفت و منابع درآمدی برحسب درجۀ اولویت پیشنهاد شد. در این پژوهش، برای تدوین بسته‌ای اولویت‌بندی­شده از منابع درآمدی جدید، از روش‌های دلفی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده شد. براین‌اساس، مدل‌سازی مسئلۀ تحقیق، با شناسایی منابع درآمدی جدید، مبتنی­بر ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی و توانمندی‌های موجود در روستای گیلاکجان در قالب روش تحلیل سلسله‌مراتبی انجام گرفت که شامل اصلاح طرح هادی (0716/0)، ایجاد اقامتگاه و کمپینگ (0491/0) و پرورش گل و گیاه (0487/0) و به­ترتیب، دارای اولویت‌های اول تا سوم برای کسب درآمد هستند. پرورش ماهی (0351/0)، کشت دوم (0344/0)، ایجاد بازارچۀ ساحلی (0317/0) و استعلام نقل‌وانتقال اسناد رسمی از دهیاری (0270/0) نیز به­ترتیب در درجۀ اهمیت چهارم تا هفتم قرار دارند. دریافت عوارض از اراضی بایر (0259/0) دارای اولویت هشتم، دریافت عوارض از واگذاری انشعاب آب و امتیاز برق و تلفن (0230/0) دارای اولویت نهم، دریافت عوارض بیمۀ اجتماعی و بیمۀ اراضی و املاک (0201/0) دارای اولویت دهم و احداث سردخانه (0126/0) دارای اولویت یازدهم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of Guidrlines Applied and Scientific of Making Sustainable Income Sources for Administrations Guilan Province (Case Study: Gilakejan Administration)

نویسنده [English]

  • Isa Porramezan
چکیده [English]

Introduction
Rural Administration as an executive arm of councils is of important institutions in Iran which are constantly facing difficulties providing finance for their commitments based on institutions. These difficulties chakllahnge their abilities in providing services to rural societies since the capacity of rural economy is lilmited in making income and the average incomeof rural families is in low level. On the other hand, to make new income sources based on environmental richness, there necessarily be prerequisites and socio-ecnomic readiness. Materialization of this lies in providing financial resources for implementoing the potentials. Therefore, reducing the gap in income, the Rural Administration needs to adopt new policies to solve problems facing therural societies. In addition to the knwledgeof all dimensions of these problems, these policies should aim at recognizing new fund-raisng sources regarding the hidden opportunities present in villages and presenting sustainable strategies for thesetblishment of an income system based on rural capabilities. It is quite clear that the more the income needed for executing the plans are internal and are based on internal capacities, the more opportunities the villages will have to successd in reaching their goals. If we generalize this framework to lower levels in villages, we can reason that local sovereignties like Rural Administration can have effective roles in the management system of the country and help the fedral government in achieving its goal for national development. Thus, the budget for Rural Administration should be increased so that their financial potentials can be promoted. However, the search for the sources to fulfill this goal is not feasible without precise investigation for recognizing and operationalizing them.
Aiming at presenting scientific and practical strategies to make sustainable finance sources for Rural Administration in Guilan Province, here Gilakejan rural, the present study tries to answer the following questions:
1. Which strategies are available outside and inside Gilakejan for increasing income?
2. Regarding economic, social, enviormantal and leagal indexes to what extent can the recognized sources be reliable and operationalized?
Methodology
The present study is applied one based on descriptive-analytic method. The introduction of a constant and reliable income basis requires different scales to measure the degree of validity and priority of suggested income sources. Accordingly, studying various standards in each ground of earning income and because of existing statistical limitations especially in incomes, Delphi method and the Analytical Hierarchy Process are used for compiling thepackage of priorities of earning income.. Thus, modeling of research question has been done on the basis of recognizing new income sources that are based on economic, social, environmenta, and existing potentials in Gilakejan village in the Analytical Hierarchy Process. The needed data for the study have been collected through questionnaire of couple comparison from a group of village experts related to the subject of thestudy. Then, the data were analyzed using Expert Choice software and new income sources are suggested on the basis of their rank.
Results and discussion
The presentstudy has been conducted to find and untroduce sustainable sources of income and to increase the income of Rural Administration in Gilakejan village.after the linbrary research was done, field studies, interview with experts and local elites, a list of suggested sources of income andcriteria for theirevaluation were provided. Next, using Delphi method, omitting and modifying the income sources suggested and the criterion scales, 11 issues (modification ofsupport plan, establishment of camping, raisng flowers and plants, establishment od a beach market, issuing of formal exchange ofdocumentts from Rural Administration getting mony over water pipe, electricity, and telephone, establishment of fridg, recieving money for insuring lands and infirtle lands, doing second plantand fish planting) were suggested to increase the income of Rural Administration Among the criterion measurement scales and the income choices, 5 criteria were left. The group members of AHP conducted scales couple of five criteria extracted through Delphi method. The normalized matrix and the priority of criteria are presented in table 7. After the estimation of the weight of the criteria and choices in comparison with goal and critera respectively, the final weight of each choice can be gained. Since the weight of criteria indicate their importance in determining the goal and the weight of each choice shows its share in related criterion, the ultimate weight of each choice is reached from the sum of multiplication of each criterion in related choice. By estimating the average weight of each choice reached by multiplication of numbers in numbers of choices, Table 8, the ultimate weight of income choices can be reached.
Conclusion
After modeling the research problem and making questionnaire, coupoled comparisons, decision-making group, the importance of each choice and criterion was designated in ration to each other. Finally, after the data were collected, the priority of suggested income choices was determined. Accordingly, the support plan (0.0716), estblishmant of camping (0.0491), raising flower and plant (0.0487) were ranked from first to third for income source respectively. Fish planting (0.0351), second planting (0.0344), establishing beach market (0.0317) and exchanging oficil documents in Rural Administration (0.0270) were also ranked from fourth to seventh. Receiving money from infertile land (0.0259) with eight priority, receiving money for water piping, electricity, and telephone (0.0230), with nineth priority, recieiving mony for insurance of social security, land and properties (0.0201) with tenth priority, making frige (0.0126) with eleventh priority. Also, the criteria based on which the income choices are prioritized are ranked on the basis of their degree of significance: income being high (0.2361), income being internal and based on environmental potentials (0.2195), income being costant (0.1954), income needing low investment (0.1771), income being legeally supported (0.1719). As explained earlier, to achieve the ultimate priority of choices comparative Matris was gained by merging couple comparisons of individuals with eachother, and to determine the prority of each criterion or choice the normalized matris of each matris group is measured. Then, by determining the average of each matris mentioned, the priority of each criterion in ratio to goal and of choices in ratio to criteria can be reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Administration
  • Sustainable source of income
  • strategies
  • Administration Guilan Province
  • Gilakejan Administration
- دهیاری و شورای اسلامی روستای گیلاکجان، 1389.
- رضوانی، محمدرضا، محمدی، سمیه و صدیقه پیری، 1392، ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعۀ موردی: شهرستان دهلران)، فصلنامۀ پژوهش‌های جغرافیایی، دورۀ 45، شمارۀ 1، صص 199- 216.
 
- احمدوند، مصطفی، 1393، واکاوی پیامدهای دهیاری‌ها بر توسعۀ پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد،فصلنامۀ روستا و توسعه، سال هفدهم، شمارۀ 3، صص 23- 42.
- ازکیا، مصطفی، 1387، منابع مالی و درآمدی دهیاری‌ها، کتاب سبز دهیاری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران.
- آخوندی قهرودی، مرضیه، 1390، بهبود مناسبات مالی روستا با مدیریت دهیاران، ماهنامۀ دهیاری‌ها، سال هفتم، شمارۀ 34، صص 10- 14.
- آخوندی، عباس، 1388، گفت‌وگو با دکتر عباس آخوندی، دربارۀ تقویت حکمرانی محلی، ضرورتی لازم اما ناکافی، روزنامۀ اعتماد، شماره 1971.
- مهدوی، مسعود و علی‌اکبر نجفی کانی، 1384، دهیاری‌ها تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران، نمونۀ موردی: دهیاری‌های استان آذربایجان غربی، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارۀ 53، صص 21- 39.
 ایمانی جاجرمی، حسین و سی احمد فیروزآبادی، 1386، بررسی مدل‌های سنجش عملکرد مدیریت محلی، باتأکیدبرسازمان‌های مدیریتشهریوروستاییدرایران، نامة علوم اجتماعی، شمارۀ ۳۲، صص 91- 111.
- مطالعات میدانی، 1389.
- بدری، سیدعلی و مرتضی نعمتی، 1386، ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی، مقایسۀ تطبیقی دهیاری‌های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ، مطالعۀ موردی: استان گلستان، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارۀ 59، صص 161- 176.
- چوبچیان، شهلا، کلانتری، خلیل و حسین شعبانعلی فمی، 1386، عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان، فصلنامۀ روستا و توسعه، سال دهم، شمارۀ 2، صص 88- 110.
- دربان آستانه، علیرضا، 1390، نقش و وظایف دهیاری‌ها در مناسبات مالی روستا، ماهنامۀ دهیاری‌ها، سال هفتم، شمارۀ 34، صص 5- 9.
- قدیری معصوم، مجتبی و وحید ریاحی، 1383، بررسی محورها و چالش‌های مدیریت روستایی در ایران، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارۀ 43، صص 177- 198.
- پورعیسی، مجید، 1388، منابع مالی و درآمدی دهیاری‌ها، دفتر امور روستایی استانداری گیلان.
- معاونت عمرانی استانداری گیلان، 1392، سالنامۀ آماری سال 1391 استان گیلان.
- بدری، سیدعلی و سیدعارف موسوی، 1388، مدیریت نوین روستایی، چاپ اول، انتشارات اشتیاق نور، تهران.
 
1. Ahmadvand, M., 2014, Performance Assessment of Rural Municipalities on Sustainable Rural Development in Bouyer-Ahmad Township, Journal of Village and Development, Vol. 17. No. 3, PP. 23-42. (In Persian)
2. Akhoondi, A., 2009, A talk with Dr. Abbas Akhondi on Strengthening Local Sovereignty, a Needed Necessity But Not Enough, Etamad Daily, No. 1971. (In Persian)
3. Akhondi Ghahrodi, M., 2011, Improvment of Income Mutual by Rural Municipalities (Dehyari) Management, Jouranl of Dehyariha, Vol.7, No.34, PP. 10-14. (In Persian)
4. Azkia, M., 2008, The Income Source and Income of Municipalities (Dehyaris), Iran Organization of municipality and Rural managers,Tehran.(In Persian)
5. Badri, S. A. and Nemati, M., 2007, Evaluation of the Applied Role of New System of Rural Management, Comparative Comparison of Active Rural Administration Small and Big Villages, Case Study: Golestan Province, Geographical Researches, No. 59, PP. 161-176. (In Persian)
6. Badri, S. A. and Moussavi, S. A., 2009, New Rural Management in Search of Suitable Strategies for Developing,Rural Administration, 1st Edition, Eshteyaghe Nour Publications, Tehran. (In Persian)
7. Chubchyan, Sh., Kalantri, Kh. and Shabanali Fami, H., 2007, The Influential Factors on Performance Rural Municipalities for Guilan Province, Journal of Village and Development, Vol. 10, No. 2, PP. 88-108. (In Persian)
8. Calvo, C. M., 1998, Financing Rural Transport Infarastructure, World Bank.
9. Field Studies, 2010. (In Persian)
10. Darban Astaneh, A. R., 2011, The Rural Municipalities (Dehyar) of Role and Performance in Income Mutual, Journal of Dehyariha, Vol.7, No. 34, PP. 3-7. (In Persian)
11. Ghadiri Masoum, M. and Riahi, V., 2005, Evaluation of Areas and Challenges of Rural Mnbagement of Iran, Geographical Researches, Vol. 50, No. 4, PP. 177-198. (In Persian)
12. Imani Jajarmi, H. and Firouzabadi, S. A., 2007, An Investigation of Measurement Models of Performance of Local Mnanagemnt with an Emphasis on Rural and Urban Management Organization in Iran, Social Science, No. 32, PP. 91-111. (In Persian)
13. Kolovitskova, O. and Lukovenko, Y., 2003, Ukraine Enhancing Local Government Revenue Raising Capacity: A Way of Reaching More Accountable Local Government.
14.Mahdavi, M. and Najafi Kani, A. A., 2005, Rural Administration, Another Experience in Managing Iran’s Villages, Case study: Western Azarbaijan, Geographical Researches, Vol. 53, No. 3, PP. 21-39. (In Persian)
15. Michelsen Institute, 2000, New Challenges for Local Government Revenue Enhancement: Formative Process Research on the Local Government Reform in Tanzania, Project Brief No. 2.
16. Nsingo, S. A. M., 2004, Assessing the Performance of Public SectorInstitutions in Zimbabwe: A Case Study Approach, university of Pretoria, October.
17. Planning department of Guilan Governor, 2013, Yearly Statistics of Guilan Province in 2012, Rasht. (In Persian)
18. Pourissa, M., 2009, Finance and Income Resources for Rural Administration, Rural Department Office of Guilan governor. (In Persian)
19. Rezvani, M. R., Mohammadi, S. and Piri, S., 2013, Performance Assessment of Rural Municipalities (Dehyari) Using Common Assessment Framework (CAF) (Case study: Dehloran County), Vol. 45, No. 1, PP. 199-216 (In Persian)
20. Rural Administration and Isalmic council of Gilakejan, 2010. (In Persian)
21. Sloggett, G. and Doeksen, G., 1988, Funding for Local Government and Schools in Rural Oklahoma, United States Department of Agriculture.