ارزیابی تحقق سیاست کلی نظام (چشم‌انداز) در بخش مسکن نمونه: حفظ حرمت و ارزش‌های فرهنگی مسکن شهری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از نخستین مراحل زندگی بشر تا به امروز، مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی انسان بوده است. تأمین مسکن مطلوب نیازمند اتخاذ سیاست‌های مناسب بوده که در ایران سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن به‌عنوان چشم انداز توسعه بخش مسکن محسوب می گردد. سیاست‌رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت خانواده در ساخت مسکن به‌عنوان راهنما‌ی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی یکی از سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن محسوب میگردد. هدف این پژوهش ارزیابی میزان تحقق سیاست کلی نظام در زمینه ارزش‌های فرهنگی مسکن در ابعاد (تدوین قوانین و مقررات، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات) می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به‌صورت اسنادی و از طریق اطلاعات کتابخانه‌ای (کتب، پایان‌نامه و مقالات) و همچنین اطلاعات و آمارهای رسمی شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری جمع‌آوری گردیده است. در بخش دوم جهت پشتیبانی از تحلیل اسنادی، نظرات 30 نفر از متخصصان امر به کمک ابزار پرسشنامه اخذ گردید. برای تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی شاخصه‌های ارزش‌های فرهنگی مسکن شهری از آزمون‌های آماری کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون t تک نمونه‌ای (one sample T test) استفاده شد.
نتایج آزمون حاکی از آن است که بعد تدوین قوانین سیاست ارزش‌های فرهنگی مسکن شهری از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده؛ اما وضعیت بعد اجرایی سیاست کلی ارزش‌های فرهنگی مسکن نامطلوب ارزیابی گردید. درزمینه بعد نظارت بر اجرای قوانین سیاست ارزش‌های فرهنگی نتایج تحقیق حاکی از آن است که این بعد نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به‌صورت جدی موردتوجه دستگاه‌های ناظر قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the realization of the general policy system (perspective) in the housing sector Example: Maintaining respect and cultural values of urban housing

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Meshkini
  • Moosa Pahlavan
tarbiat modares university
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
From the first stages of human life to the present, housing has always been one of the basic human needs. The provision of good housing requires the adoption of appropriate policies and codified plans. In Iran, the general policies of the system in the housing sector, which was announced by the leadership in 1389, was introduced as a guide and direction for the development of the housing sector. One of these policies is to observe cultural values and maintain family reverence in housing construction. This general policy of the system is directed toward a natural manifestation of the principles and values derived from Islamic teachings and with its comprehensive model and needs based on the philosophical and theoretical vision of the one and the comprehensive pattern of the levels and capabilities of the environment and how it is perceived by man and Its relationship with human needs, on the other hand, can reinforce design theories and improve the quality of urban spaces. The above general policy serves as a guide for executive, regulatory, and regulatory bodies. The purpose of this research is to assess the extent to which the general policy of observing cultural values in the construction of housing in the dimensions (drafting laws and regulations, implementing laws and regulations, and monitoring the implementation of laws and regulations).
Methodology
The methodology of this research is descriptive-analytical and the required information is provided by documentary and through library information (books, dissertations and internal and external papers) as well as the official information and statistics of the municipality, the Ministry of Roads and Urban Development, and the Supreme Council for Urban Planning and Architecture And in the second part, in order to support the documentary analysis, 30 experts from urban planning experts were asked to use a questionnaire tool. To test the normal distribution of data Kolmogorov-Smirnov and Shapiro Wilco methods, and to test the hypothesis, one sample T test was used. Accordingly, the research hypothesis "The extent of realization of the general policy of cultural values in the area of drafting laws and regulations, and the implementation of high laws and regulations and in the monitoring of the implementation of laws and regulations is low" by means of documentary and field studies and the above methods were tested.
Results and discussion
The results of the studies carried out in the field of post-election evaluation, the formulation of laws and regulations on the general policy of cultural values of urban housing, indicate that this is after a relatively favorable situation.
There has been little research in relation to the subsequent assessment of the implementation of laws and regulations, but the main reason for the lack of effective systems seems to be the continued monitoring of these policies from the outset, the lack of control and monitoring systems, feedback, damage detection, reviews And compilation and publication of periodic reports.
In order to support the hypothesis and test it, the opinions of experts and scientific elites in this field were used. The research hypothesis was tested by using the T-test of a single sample in three dimensions (drafting rules, implementing and monitoring the implementation of laws and regulations).
In the interpretation of the results of the hypothesis test, the legislative policy of cultural values of urban housing, considering that the average of expert opinions is 0.58 is higher than test value (3) and the significance level of the test (p_value) is 0.00, it can be stated that the result of the test implies The rejection of the 0H hypothesis and the assertion of the hypothesis of 1H research was that the regulatory bodies had taken into account the general cultural values of urban housing.
In interpreting the results of the test, the hypothesis of the field of implementation of the policy of cultural values of housing, considering that the average of experts 'and experts' opinions is equal to test value (3) and the significance level of the test (p_value) is 0.975, thus, since the observed significance level is greater than Alpha 0.05 can not reject the null hypothesis in favor of the opposite assumption. Therefore, it can be stated that the hypothesis of 0H is based on the undesirable condition and underestimation of executive agencies in the field of cultural values of urban housing policy.
In the field of regulatory follow-up, the policy of cultural values of housing, considering that the average of experts and experts' opinions is 2.114 and 0.88 is lower than the average (test value = 3), it can be stated that there is a significant difference between the average expert opinions and the average score (test value = 3), and since the p_value level is smaller than alpha 0.05, the result of the test is the rejection of the 0H hypothesis and the assertion of the hypothesis 1H of the research that the level of realization of the general policy of cultural values of urban housing is low.Therefore, it can be concluded that the regulatory dimension of the general policy of cultural value of housing has not been taken seriously.
Conclusion
Therefore, it is possible to conclude that the development of the rules and regulations of the cultural values of housing is of a desirable condition, as the hypothesis test also shows the same result, meaning a significant difference between this dimension and the average; but the executive position of the general policy of cultural values of urban housing undesirable evaluation It turned out In the context of monitoring the implementation of the rules and regulations of cultural values policy, the results of the research indicate that this dimension is not favorable and has not been seriously considered by observers.
Keywords: Reactivity, Cultural Values, Urban Housing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactivity
  • Cultural Values
  • Urban Housing
  • Ministry of Roads and Urban Planning
  • High Council for Urban Development and Architecture

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1397