تحلیل و بررسی امنیت اجتماعی در مناطق شهری با مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

امروزه شهرنشینی شتابان چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال توسعه، با ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی زیادی همراه است، که سبب افزایش تضادها و نابرابری‌های اجتماعی از یک سو و انحرافات، کج‌روی‌های اجتماعی و نزول امنیت از سویی دیگر در محیط‌های شهری شده است. با توجه به اهمیت امنیت و لزوم بررسی و سنجش این مقوله در شهرهای کشورمان تحقیق حاضر با هدف بررسی شاخص‌های امنیت در سطح مناطق چهارگانه شهر اردبیل تهیه شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن نیز توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات به صورت پیمایشی(از طریق پرسشنامه با 384 نفر نمونه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای(از مناطق چهارگانه) با سطح با اطمینان 95 درصد) جمع‌آوری شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها و اطلاعات نیز از نرم‌افزار اس پی‌اس‌اس، لیزرل و مدل کوپراس(COPRAS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که، شاخص‌های احساس امنیت مالی شهروندان با مقدار آماره تی 3.75، احساس امنیت جانی شهروندان با مقدار تی43/4، احساس امنیت کالبدی با مقدار تی89/4 و سنجش اعتماد اجتماعی با مقدار تی37/4 در سطح کاملاً معنی‌داری قرار داشته و از ارتباط درونی نسبتاً مناسبی با هم قرار دارند ولی شاخص نقش نیروی انتظامی در احساس امنیت با مقدار تی63/0در سطح خیلی پایینی قرار گرفته است. همچنین نتایج حاصل از مدل کوپراس نیز نشانی می‌دهد، که احساس امنیت مالی، نقش نیروی انتظامی، احساس امنیت کالبدی، احساس امنیت جانی به ترتیب بیشترین تاثیر در احساس امنیت از دید شهروندان دارند. در نهایت در بین مناطق چهارگانه شهر اردبیل منطقه 2 شهری با کسب بیشترین امتیاز(28/0Q=) در میان مناطق4 گانه شهر در جایگاه اول قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Social Security in Urban Areas by Structural Equation Modeling (Case Study: Ardabil City)

نویسندگان [English]

 • hossein nazmfar 1
 • somayeh mohammadi hamidi 2
 • mohammad mohammadi yapang gharavi 2
1 association professor
2 phd student
چکیده [English]

An Analysis of Social Security in Urban Areas by Structural Equation Modeling (Case Study: Ardabil City)

Introduction
In general, security is the primary right of citizenship and its provision is the prime duty of governments to the citizens and is the most basic concept in social and civil life, which is tied to the concept of backwardness. As geographic regions with better development indicators have a higher safety margin, the less developed and undeveloped regions of the world are matched by insecure areas. The concept of security was introduced in the context of the development of new security and post-Cold War analysis in Europe. In today's world, it is one of the significant phenomena that is considered to be the basic needs and necessities of a person and society, and its lack or disturbance has consequences and alarming and dangerous reflections. And it is one of the most important components to achieve stable reliance on stability. And its existence in urban environments is one of the basic requirements of quality of life. Considering the necessity of the subject, this research has been carried out with the aim of evaluating and evaluating social security by examining various aspects of various dimensions of security in urban space. And the city of Ardabil has been studied as one of the cities of the country. Like other provincial centers of the country after the land reform and post-revolution urbanization, the city faced a huge flood of migrants to the city. According to the Central Statistics Organization, the population of the city of Ardabil in 1335 was 65 thousand, which in 2011 was 482 thousand people, and finally reached 592.347 thousand in the 1395 census. Considering the presented issues, this discussion seeks to answer the question. Is there a significant difference between the four areas of Ardabil in terms of social security components? And which areas of the city have more security than other urban areas?
Methodology
The research method is descriptive-analytical and survey in terms of its purpose and its method. Libraries and questionnaires were used to collect data and information. The statistical population consists of residents of Ardabil city. According to the census of 1395, the population of Ardabil city is 592374 people. The sample size is based on the formula “Cochran” with a confidence level of 95% of 384 people. Also, in order to measure social security, a 26-item questionnaire was used in the form of a Liker scale. In order to estimate the validity of the questionnaire and the questions asked in it, experts and experts have used the subject of research and questionnaires. To determine the reliability of the questionnaire, Cranach's alpha coefficient was used. And for validation through structural equation model, after entering the data from the questionnaires into SPSS software and coding operation on the data, coding data in the LISREL program environment (LISREL) was called and analyzed to analyze the data and information has been.
Discussion of Results
The findings show that the citizens 'sense of financial security indices with the T 4.23 statistic, the sense of citizens' safety with T 5.26, the sense of physical security with the value of 4.59 and the role of the police force with a T 2.24 level were completely Meaningful and have a fairly inwardly interconnected relationship.
In the study of the social security status based on the Coopers model in urban areas of Ardabil, it has come to the conclusion that among the four studied items, the citizens' financial sense of security by obtaining the rate (Q = 0.198) The role of law enforcement in feeling of security with a score of points (Q = 0.1916) and a sense of physical security with a score of points (Q = 0.1912) were ranked first to third.
Among the items studied, the sense of security of citizens is at an end. To assess the status of each of the four areas of the city of Ardebil with regard to the indicators studied in the security sector; The 2nd district of the city with the highest score (Q = 0.30) was placed in the fourth zone of the city in the first place and the 4th with the score (Q = 0.28) and the area 1 with the score (Q = 0.25) in the third place. They are eventually, the 3rd district of the city with the score (Q1.81) is in the last place.
Conclusion
With the development of cities, social, economic and environmental problems also emerged. Meanwhile, with the complexity of the social relations of citizens, the concept of security was eliminated from the physical and physical state and became more subjective, objective, and more concrete. As security is of vital importance to a community, security feelings are equally important. Because the actions and reactions of individuals' social relationships in the community are as much understood and secured as security. Unless a person has security in the community, he does not feel safe and relaxed. The social, economic and environmental problems of urban development and urbanization continue. Following the wider social relations of citizens, the notion of security in cities is intrinsically tangible and has a different physical, social, cultural, and political dimension. Social security is one of the important consequences of social order and social cohesion and the basic precondition for the development and advancement of society. If the citizens of a community do not feel socially safe, the people of society cannot enjoy their talents effectively, as a result of the social-human capital will not be able to develop Economic, social, political and cultural life, and the urban structure has also rebuilt its growth and development.
Keywords: Security, Social Security, Urban Spaces, Structural Equation Modeling, Coopers Model, Ardabil City

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • Urban Spaces
 • Structural Equation Modeling
 • Coopers Model
 • Ardabil City

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397
 • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 27 دی 1397
 • تاریخ پذیرش: 29 دی 1397