تحلیل فضایی دارایی‌های معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بوئین‌زهرا)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

2 استاد گروه جغرافیای انسانی دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در جوامع، به‌ویژه در جهان سوم، روستاییان هستند که یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش فقر آنان توجه به وضعیت معیشتی آن‌هاست. معیشت به فعالیت‌ها، دارایی‌ها و دسترسی‌هایی گفته می‌شود که به‌طور مشترک، منابع کسب درآمد فرد یا خانوار روستایی را تعیین می‌کنند؛ بنابراین سرمایه‌های معیشتی اساس توانمندی و دخالت روستاییان در سرنوشت فردی و اجتماعی‌ آن‌ها هستند و بدنة معیشت مورد نیاز را شکل می‌دهند؛ از این‌رو پژوهش پیمایشی حاضر با هدف تحلیل توزیع فضایی دارایی‌های معیشتی انجام شده است. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز از 532 نفر در 40 روستای شهرستان بوئین‌زهرا در سال 1397 با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی (میانگین و فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون t تک‌نمونه‌ای و آزمون تحلیل واریانس) استفاده شد. همچنین ارزیابی و تحلیل دارایی‌ها به‌ روش آمار فضایی Gi*(کریجینگ) صورت گرفت. براساس نتایج، دارایی‌های معیشتی در روستاهای مورد مطالعه در سطح متوسط و پایین قرار دارد. نتایج تجزیة واریانس یک‌طرفه نیز حاکی از اختلاف معنا‌دار میان دهستان‌های شهرستان است؛ براین‌اساس دهستان زین‌آباد از نظر دارایی‌ها ضعیف‌ترین و دهستان زهرای بالا مطلوب‌ترین منطقه هستند. نتایج تحلیل واریانس دارایی‌ها نیز نشان‌دهندة اختلاف معنا‌دار میان دارایی‌هاست؛ به‌طوری‌که دارایی اجتماعی مطلوب‌ترین و دارایی انسانی ضعیف‌ترین دارایی در دهستان‌ها هستند. نقشة ارائه‌شده به روش کریجینگ نشان می‌دهد بخش‌های مرکزی (دهستان‌های زهرای بالا، سگزآباد، ابراهیم‌آباد و قلعة هاشم‌خان) و شمال شهرستان بوئین‌زهرا (دهستان دشتابی ‌غربی) از نظر دارایی‌های معیشتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، اما نواحی جنوب شرق (دهستان‌های زهرای پایین) و جنوب غرب (دهستان رامند جنوبی) در وضعیت نامطلوبی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Livelihood Assets of Rural Households (Case Study: Buin Zahra Township)

نویسندگان [English]

 • Samira Haji Hosseini 1
 • Seyyed Hasan Motiee Langerudi 2
 • Mojtaba Ghadiri Masoum 2
 • Alireza Darban Astane 3
1 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Geography & Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction  
Poverty is one of the most important challenges with which humankind was always faced.  Villagers are one of the poorest and most vulnerable groups in societies, especially in the third world. Accordingly, providing a livelihood in human societies is one of the biggest challenges of planning, particularly in rural communities, which are the focus of the poor people in developing countries. Livelihood involves activities, assets, and accesses that are jointly determined by individual or rural households living condition. According to the livelihood approach empowerment and the interference power of villagers in their individual and social activities are linked to sustainable livelihoods framework. These criteria affect the livelihood strategies of rural households and has significant role in subsistence and livelihood sustainability. By increasing the level of access to different types of assets dependent on the livelihood and control of them, the poor will be able to provide their basic needs and they can create alternative livelihood choices. These assets comprise a livelihood concept. According to these issues, the present study is to examine the capital and assets of poor villagers seeking to analyze spatial state of livelihood assets in the villages of Buin Zahra Township. This is to answer these questions: how is the spatial distribution of livelihood assets in the studied villages? What level are livelihood assets in the villages of Buin Zahra Township? Is there any difference between villages of study area in livelihood assets? Which of the livelihood assets in the villages of the study is more desirable?
Methodology
This study is an applied research with descriptive- analytical methodology. Data were collected by documentary study (Books, Articles and Reports) and field surveys (Questionnaire, Observation, and Interview). The required data were collected using a questionnaire form and interviewing with 532 people (the Cochran formula was used for sampling) from 40 villages in Buin Zahra Township. To analyze the data, we have applied descriptive statistics (Mean, Frequency) and comparative statistics (Correlation Coefficient, One Sample T-test, and ANOVA). In order to evaluate and analyze the assets, we have used the Moran and Gi spatial statistics method and kriging. Validity of the questionnaire was examined by a pre-test and was approved after correction. The reliability of the questionnaire was also evaluated by the Cronbach’s alpha test in the SPSS software. The value was 0.88 for the reliability.  
In general, in order to measure the level of livelihood assets and their spatial distribution, in the sample society, dimensions of livelihood assets were identified in six variables in social, institutional, human, natural, physical, financial aspects.
Results and discussion
Investigating the individual characteristics of respondents shows that the average age of individuals is 45.97 years old, among them 2 percent male and the rest are women. According to the education level, 33.1% of the respondents are illiterate, 16.5% are elementary, 27.3% are secondary, and 23.1% are under-graduate. In terms of household size, the average size of household’s members is 2.61 and the maximum number of members is from 7 to 5. The descriptive results of the study showed that the livelihood assets of the villagers were on the moderate and lower levels. According to the one sample t-test of villager’s perspective, only social asset was evaluated at the desired level. One-way ANOVA was used to determine the variability of villages in terms of assets that the test results indicate that there is a significant difference between the studied villages in terms of assets evaluation. The test results show that Zein-Abad rural district had the lowest livelihood assets. One-way variance analysis test was used to find the different assets in the study villages. The results showed that the social asset has better conditions in the studied villages and human asset is undesirable. Non-parametric analysis of the correlation between social, physical, human, financial, natural and institutional assets in the studied villages indicates a direct relationship between livelihood assets.
The mapping data generated in relation to livelihood assets indicate that in terms of livelihood assets, the central district of Buin Zahra township has a desirable condition and the south and southeast and the west areas has undesirable conditions. The hot spots map also confirms that the hot spots located in the central district are in the south-east and south-west areas in the whole south of Buin Zahra Township.
Conclusion
This study has analyzed the spatial distribution of livelihoods in villages of Buin Zahra Township. According to the research results, the social assets of the villages are in a good condition. The same assessments can be used to improve other assets; because rural development programs can be better fulfilled and implemented with cooperation and participation of villagers. According to the kriging-based maps for south-eastern villages (some villages of Zahraye-Paein rural district) and villages of Zein-Abad rural district, social asset promotion programs should be carried out through participation of people in decision-making and implementation of employment plans and village executive activities through rural municipality and village councils. According to the maps of the studied villages and the results of the one - way variance analysis, human assets among other assets are in a undesirable condition. This is a major weakness in the region; especially in the eastern and southern regions of Buin Zahra Township.  The program should be funded by relevant institutions including the education and vocational education of the province in cooperation with the local management. Therefore, people in agriculture and livestock will have sufficient education and skill.  By holding entrepreneurial education, they may teach people to be creative and innovative in the fields of farming jobs as dominant method of livelihood of villagers. Moreover, rural households are able to earn more money and have a sustainable livelihood and less vulnerable risks. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • livelihood
 • rural households
 • rural assets
 • Buin Zahra Township
 1. اعظمی، موسی، بختیاری، احمد و کاروان شانازی، 1397، اثرات فعالیت واحدهای آبزی پروری دومنظوره بر معیشت خانوارهای شاغل (مورد مطالعه: استان همدان)، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-49، شماره4.
 2. بریمانی، فرامرز، راستی، هادی، رئیسی، اسلام و مسعود محمدزاده، 1395، تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه‌های روستایی، موردشناسی: شهرستان قصر قند، فصلنامة جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شمارة 18، صص 85-96.
 3. توکلی، مرتضی، احمدی، شیرکو و غریب فاضل‌نیا، 1395، تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت روستایی (بررسی موردی: روستاهای شهرستان سردشت)، نشریة جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال بیستم، شمارة 58، صص 63-81.
 4. جمعه‌پور، محمود و نرجس کیومرث، 1391، بررسی اثرات گردشگری بر دارایی‌ها و فعالیت‌های معیشتی مردم در چارچوب معیشت پایدار گردشگری؛ مطالعة موردی: روستای زیارت، فصلنامة مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شمارة 17، صص 87-119.
 5. سجاسی قیداری، حمداالله، صادقلو، طاهره و اسماعیل شکوری‌فرد، 1395، سنجش سطح دارایی‌های معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار؛ مطالعة موردی: روستاهای شهرستان تایباد، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال پنجم، شمارة 1، صص 197-216.
 6. سجاسی قیداری، حمدالله، صادقلو، طاهره و مجتبی پالوچ، 1392، اولویت‌بندی راهبردهای توسعة معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی سوات-تاپسیس-فازی؛ مطالعة موردی شهرستان خدابنده، فصلنامة روستا و توسعه، سال شانزدهم، شمارة 2، صص 85-110.
 7. سلمانی، محمد، رضوانی، محمدرضا، پورطاهری، مهدی و فرزاد ویسی، 1390، نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعة موردی: شهرستان سروآباد-استان کردستان، نشریة پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة چهل‌و‌سوم، شمارة 77، صص 111-127.
 8. شاه‌ولی، منصور و زهرا لاچینی، 1386، بررسی مدیریت دانش ضمنی امنیت غذایی با تأکید بر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فصلنامة روستا و توسعه، سال دهم، شمارة 1، صص 139-176.
 9. طالب، مهدی، صدیقه پیری و سمیه محمدی، 1389، فراتحلیلی بر مطالعات فقر در جامعه روستایی ایران، فصلنامة توسعة روستایی، دورة دوم، شمارة 2، صص 21-40.
 10. عبدالله زاده، غلامحسین، صالحی، خدیجه، شریف زاده، محمد، خواجه شکوهی، علیرضا، 1394، بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره15، صص169-148.
 11. عسگری، علی،1390، تحلیل­های آماری فضایی با Arc GIS، تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، چاپ اول.
 12. قدیری معصوم ،مجتبی ،رضوانی، محمدرضا، جمعه پور، محمود و حمیدرضا باغیانی، 1394، سطح بندی سرمایه های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی، مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره2.
 13. متکان، علی اکبر و همکاران، 1388، مدل های منطق فازی و سنجش از دور جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز لاجیم، نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک (زمین شناسی کاربردی)، دوره5، شماره4، صص325-318.
 14. مطیعی لنگرودی، سید حسن، قدیری معصوم، مجتبی، رضوانی، محمدرضا و عبدالحمید نظری،1390، تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان، مطالعة موردی: شهرستان آق‌قلا، مجلة پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارة 78، صص 67-83.
 15. نوروزی، مرضیه، حیاتی، داریوش، 1394، سازه های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه، فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره11، صص144-127.

16. Aazami, M., Bakhtiari, A., and Karavan SHanazi,2018, Livelihood Effects of the Aquaculture Fish Farming Units on Occupier Household (the case of Hamedan province), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, Volume:49 Issue:4, .pp:735-747.(In Persian)

17. Abdollahzadeh,GH.,Salehi.,KH., Sharifzadeh,M., Khajehshahko.,A.,2016, Investigating the Impact of Tourism on Sustainable Rural Livelihoods in Golestan Province, Journal of Tourism Planning and Development, Volume:4 Issue:15,,PP: 148 – 169.(In Persian)

18. Barimani, F., Rasti, H.,Reisi, E., and Mohammad Zadeh, M., 2016, Analyzing the Geographical Factors Effective on the Household Livelihood in Rural Settlements Case Study: Township Qasrqand, Journal of Geography and Territorial Spatial Arrangement   Spring, Vol. 6 , No. 18, PP. 85-96. (In Persian)

19. Carney, D., 1998, Sustainable Rural Livelihoods: What Contribution Can We Make?. Department for International Development.

20. Carney, D., 1999, Livelihood Approaches Compared: A Brief Comparison of the Livelihoods Approaches of the UK Department for International Development (DFID), CARE, Oxfam and theUNDP, A Brief Review of theFundamental Principles Behind the Sustainable Livelihood Approach of Donor Agencies, in Livelihoods Connect, London: DFID.

21. Chambers, R., 2005, Ideas for Development, Earth Scan Publication, London, Sterling VA.

22. Chambers, R., and Conway, G., 1992, Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century, Institute of Development Studies (UK).

23. CHF, 2005, Sustainable Livelihoods Approach Guidelines, Partners in Rural Development, Chapel, Ottawa, Canada.

24. Dash, M., and Behera, B., 2016, Determinants of Household Collection of Non-Timber Forest Products (Ntfps) and Alternative Livelihood Activities in Similipal Tiger Reserve, India, Forest Policy and Economics, Vol. 73, PP. 215-228.

25. Davies, S., and Hossain., N., 1987, Livelihood Adaptation, Public Action and Civil Society: A Review of the Literature, In IDS Working Paper, Vol. 57, Brighton: IDS.

26. Dearden, P., Roland, R., Allison, G., and Allen, C., 2002, Sustainable Livelihood Approaches–From the Framework to the Field, Sustainable Livelihood Guidance Sheets. University of Bradford, Department for International Development, UK.

27. Dercon, S. 2001. Assessing vulnerability. Publication of the Jesus College and CSAE, Department of Economics, Oxford University.

28. Dercon, S., 2001, Assessing Vulnerability, Publication of theJesus College and CSAE, Department of Economics, Oxford University, Department of Economics, Oxford University.

29. Dfid, U. K., 1999., Sustainable Livelihoods Guidance Sheets, DFID, 445, London.

30. Dixon, J. A., Gibbon, D. P., Gulliver, A., and Hall, M., 2001, Farming Systems and Poverty: Improving Farmers' Livelihoods in a Changing World, Food and Agriculture Org.

31. Dzanku, F. M., 2015, Transient Rural Livelihoods and Poverty in Ghana, Journal of Rural Studies, Vol. 40, PP. 102-110.

32. Ellis, F., 2000, Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries, Oxford University Press.

33. Ericksen, P. J., 2008, Conceptualizing Food Systems for Global Environmental Change Research, Global Environmental Change, Vol. 18, No. 1, PP. 234-245.

34. Fang, Y. P., 2013, The Effects of Natural Capital Protection on Pastoralist’s Livelihood and Management Implication in the Source Region of the Yellow River, China, Journal of Mountain Science, Vol. 10, No. 5, PP. 885-897.

35. Fang, Y. P., Fan, J., Shen, M. Y., and Song, M. Q., 2014, Sensitivity of Livelihood Strategy to Livelihood Capital in Mountain Areas: Empirical Analysis Based on Different Settlements in the Upper Reaches of the Minjiang River, China, Ecological Indicators, Vol. 38, PP. 225-235.

36. Fouracre, P., 2001, Transport and Sustainable Rural Livelihoods, Retrieved 2014, June, 19, from http://www.transport-links.org/transport_links/rtkb/rtkb.htm.

37. Frayne, B., and Mccordic, C., 2015, Planning for Food Secure Cities: Measuring the Influence of Infrastructure and Income on Household Food Security in Southern African Cities, Geoforum, Vol. 65, PP. 1-11.

38. Gautam, Y., & Andersen, P. 2016. Rural livelihood diversification and household well-being: Insights from Humla, Nepal. Journal of Rural Studies, 44, 239-249.

39. Gautam, Y., and Andersen, P., 2016, Rural Livelihood Diversification and Household Well-Being: Insights From Humla, Nepal, Journal of Rural Studies, Vol. 44, PP. 239-249.

40. Geran, J. M., 2000, Social Capital and Coping with Crisis: A Theoretical Framework Linking Social Networks and Sustainable Livelihoods, For Growth, Crisis and Resilience: Household Responses to Economic Change in Rural Southeast Asia: Evidence From Northern Thailand, Working PP. 1.

41. Ghadirimasoum, M., Rezvani, M., Jomepour, M., Baghyani,H., 2015, Leveling living in rural mountain tourism capital Case: High Taloqan district in the city of Taloqan, Quarterly Journal of Space Economy & Rural Development, Volume:4 Issue:2, pp:1-18.

42. Gulliver, A., & Gibbon, D. 2001. Improving farmers’ livelihoods in a changing world. FAO/World Bank, Rome and Washington DC.

43. Haddad, L., and Gillespie, S., 2001, Effective Food and Nutrition Policy Responses to HIV/AIDS: What We Know and What We Need to Know, Journal of International Development, Vol. 13, No. 4, P. 487-511.

44. Herrmann, S., and Fox, J. M., 2014, Assessment of Rural Livelihoods in South-West China Based on Environmental, Economic, and Social Indicators, Ecological Indicators, Vol. 36, PP. 746-748.

 1. 45.  Hua, X., Yan, J., and Zhang, Y., 2017, Evaluating the Role of Livelihood Assets in Suitable Livelihood Strategies: Protocol for Anti-Poverty Policy in the Eastern Tibetan Plateau, China, Ecological Indicators, Vol. 78, PP. 62-74.

46. Jomehpour, M., and Keyoumarse, N., 2012, Investigation of Tourism Impact on the Livelihood Activities and Assets of Rural Households, (Case Study: Zeeyarat Village in Gorgan County), Journal Tourism Studies, Vol. 7, No. 17, PP. 87-119. (In Persian)

47. Kassa, K., and Eshetu, Z., 2014, Situation Analysis of Rural Livelihoods and Socioeconomic Dynamics for Sustainable Rural Development: the Case of Legehida Woreda (District), South Wollo of Ethiopia, Research Journal of Agriculture and Envirmental Management, Vol. 3, No. 3, PP. 201-208.

48. Knueppel, D., Demment, M. and Kaiser, L. 2009, Validation of household food insecurity access scale in rural Tanzania. Public Health Nutrition,vol: 13(3), pp. 360-367.

49. Knueppel, D., Demment, M., and Kaiser, L., 2010, Validation ofthe Household Food Insecurity Access Scale in Rural Tanzania, Public Health Nutrition, Vol. 13, No. 3, PP. 360-367.

50. Lang, T., and Heasman, M., 2015, Food Wars: The Global Battle for Mouths, Minds and Markets, Routledge.‌

51. Leah, J., Pradel, W., Cole, D. C., Prain, G., Creed Kanashiro, H., and Carrasco, M. V., 2013, Determinants of Household Food Access Among Small Farmers in the Andes: Examining the Path, Public Health Nutrition,Vol. 16, No. 1, PP. 136-145.

52. M. Nourozi , D. Hayati,2015, Factors Affecting Sustainable Rural Livelihoods as Perceived by Farmers in Kermanshah Province, Iranian Agricultural Extension and Education Journal, Volume:11 Issue:1,pp:144-127.(In Persian)

53. Mateka.,A.,Samia,J.,Pour ali, S.H.,Safaei,M,2009, Fuzzy logic and remote sensing models can be used as a  Lajim watershed observation zone, Journal of Geotechnical Geology,vol:4.pp:318-325(In Persian).

54. Mbaiwaa, J. E., and Stronzab, A., 2010, The Effects of Tourism Development on Rural Livelihoods in the Okavango Delta, Botswana, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 18, No. 5, PP. 635-656.

55. Mcdonagh, J., and Bunning, S., 2009, Methodological Approach, Planning and Analysis, Field Manual for Local Level Land Degradation Assessment in Drylands, United Nations University (UNU).

56. Motiee Langroudi, S. H., Ghadiri, M. M., Rezvani, M., Nazari, A., and Sahneh, B., 2012, Effect of Return Migrants to Rural Residents in Improving Livelihoods: (the Case Study: Township of Aq Qala), Human Geography Research Quarterly, Vol. 43 , No. 78, PP. 67-83. (In Persian)

57. NZAID, 2002, Policy Statement. New Zealand: New Zealand Agency for International Development (NZAID).

58. Pasteur, K,. 2001, Changing Organizations for Sustainable Livelihoods: A Map to Guid Change, Lessons for Change in Policy and Organizations, No. 1, Brighton: Institute of Development Studies.

59. Paudel Khatiwada, S., Deng, W., Paudel, B., Khatiwada, J. R., Zhang, J., and Su, Y., 2017, Household Livelihood Strategies and Implication for Poverty Reduction in Rural Areas of Central Nepal, Sustainability, Vol. 9, No. 4. PP. 1-20.

60. Peng, W., Zheng, H., Robinson, B. E., Li, C., and Wang, F., 2017, Household Livelihood Strategy Choices, Impact Factors, and Environmental Consequences in Miyun Reservoir Watershed, China, Sustainability, Vol. 9, No. 2, P. 175.

61. Piya, L., Maharjan, K. L., and Joshi, N. P., 2011, Livelihood Strategies of Indigenous Nationalities in Nepal: A Case of Chepangs., Vol. 17, No. 2, PP. 99-113.

62. Pour, M. D., Barati, A. A., Azadi, H., & Scheffran, J. 2018. Revealing the role of livelihood assets in livelihood strategies: Towards enhancing conservation and livelihood development in the Hara Biosphere Reserve, Iran. Ecological indicators, 94, 336-347.

63. Pour, M. D., Barati, A. A., Azadi, H., and Scheffran, J., 2018, Revealing the Role of Livelihood Assets in Livelihood Strategies: Towards Enhancing Conservation and Livelihood Development in the Hara Biosphere Reserve, Iran, Ecological Indicators, Vol. 94, PP. 336-347.

64. Renzaho, A. M., and Mellor, D., 2010. Food Security Measurement in Cultural Pluralism: Missing the Point or Conceptual Misunderstanding? Nutrition, Vol. 26, No. 1, PP. 1-9.

65. Salmani, M., Rezvani, M. R., Pourtaheri, M., and Veisi, F., 2011, Effects of Seasonal Labor Migration on Rural Household Livelihood (Case Study: Sarvabad County-Kurdestan Province), Human Geography Research Quarterly, Vol. 43 , No. 77, PP. 111-127. (In Persian)

66. Scoones, I., 1998, Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis, IDS Working Paper No. 72. IDS, Bringhton.

67. Serrat, O., 2008, The Sustainable Livelihoods Approach, Manila: ADB.

68. Shah Vali, M., and Lachini, Z., 2007, Management of Food Security Tacit Knowledge Focusing on Agricultural Jihad Headquarter in Fars Province of Iran, Journal of Roosta and Towse' E, Vol. 10, No. 1, PP. 139-176. (In Persian)

69. Shen, F., 2009, Tourism and Sustainable Livelihoods Approach: Application Within the Chinese Context (Unpublished Doctoral Dissertation), Lincoln University, USA.

70. Singh, N., 1996, Community Adaption and Sustainable Livelihoods: Basic Issues and Principles, IISD Working Paper, Winnipeg: International Institute for Sustainable Development, also, available on: http://www.iisd.org/pdf/casl_issues_principles.pdf.retrieved at:25/03/2012.

71. Singh, N., and Gilman, J., 2000, Employment and Natural Resources Management: A Livelihoods Approach to Poverty Reduction (P. 25), New York, NY: UNDP.

72. Sojasi Gheydari, H., Sadeqlu, T., and Shakourifard, E., 2016, Measuring the Livelihood Properties in Rural Areas Using a Sustainable Livelihood Approach (Case Study: Rural Areas of Taybad County), Journal of Research and Rural Planning, Vol. 5, No. 1, PP. 197-216. (In Persian)

73. Sojasi Gheydari, H., Sadeqlu, T., Palooj, M., 2013, Prioritizing the Development of Rural Sustainable Subsistence with an Integrated SWOT-TOPSIS-Fuzzy Model, Journal of  Village and Development,Vol. 16, No. 2, PP. 85-110. (In Persian)

74. Su, F., and Shang, H., 2012, Relationship Analysis Between Livelihood Assets and Livelihood Strategies: A Heihe River Basin Example, Sciences in Cold and Arid Regions, Vol. 4, No. 3, PP. 0265-0274.

 1. 75.  T. Reardon, J. E., Taylor, K., Stamoulis, P., Lanjouw, A., Balisacan, 2000, Effects of Nonfarm Employment on Rural Income Inequality in Developing Countries: An Investment Perspective Journal of Agricultural Economics, Vol. 51, No. 2, Pp. 266-288

76. Taleb, M., Piri, S., and Mohammadi, S., 2011, Meta-Analysis of Studies About Poverty in Rural Societies of Iran, Journal of Community Development, Vol. 2, No. 2, PP. 21-40. (In Persian)

77. Tariq, B., 2001, Vision 2020: A Sustainable Livelihoods Perspective, Tellus Institute, Paper Prepared forthe2020 Glaobal Architecture Vision Conference, Center for Glaobal Studies, University of Victoria August 29-31,

78. Tavakoli, M., Ahmadi, Sh., and Fazelniya, Gh ., 2017, Analysis of Factors Affecting Rural Livelihoods (the Case Study: Villages of Sardasht Township), Journal of  Geography and Planning, Vol. 20 , No. 58, PP. 63- 81. (In Persian)

79. Turton, C., 2000, The Sustainable Livelihoods Approach and Programme Development in Cambodia, Overseas Development Institute, London.

80. Warner, K., 2002, Moving Forward: Developing Pathways for Sustainable Livelihoods Through Forestry, In Second International Workshop on Participatory Forestry in Africa: Defining the Way Forward: Sustainable Livelihoods and Sustainable Forest Management Through Participatory Forestry, Arusha, United Republic of Tanzania (PP. 18-22).

81. World Bank, 2008, World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington, DC: World Bank, Printed in theUnited States by Quebecor World.

82. Wu, Z., Li, B., and Hou, Y., 2017, Adaptive Choice of Livelihood Patterns in Rural Households in a Farm-Pastoral Zone: A Case Study in Jungar, Inner Mongolia, Land Use Policy, Vol. 62, PP. 361-375.

83. You, H., and Zhang, X., 2017, Sustainable Livelihoods and Rural Sustainability in China: Ecologically Secure, Economically Efficient or Socially Equitable? Resources, Conservation andRecycling, Vol. 120, PP.1-13.

84. Zenteno, M., Zuidema, P. A., De Jong, W., and Boot, R. G., 2013, Livelihood Strategies and Forest Dependence: New Insights From Bolivian Forest Communities, Forest Policy and Economics, Vol. 26, PP. 12-21.