اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ‏ارشد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‏نور

4 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ارائة دقیق و ذکر جزئیات اطلاعات سفر توسط راهنمای تور برای گردشگر، به‏ویژه گردشگران اروپایی که برای اولین بار به ایران سفر می‏کنند، اهمیت تعیین‏کننده در رضایت آنان دارد. در این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد سواد جغرافیایی راهنمایی تور (شناخت جغرافیایی، دانش جغرافیا، فرایند اطلاعات جغرافیا) بر رضایتمندی گردشگران، کاهش ریسک درک‏شده، و کاهش تردید گردشگر پرداخته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمرة تحقیقات توصیفی‏- پیمایشی قرار می‏گیرد. جامعة آماری پژوهش گردشگران اروپایی شهر تهران است. در تحلیل استنباطی داده‏ها از ضریب آلفای ‏کرونباخ و برای تعیین ثبات درونی ابزار از آزمون KMOو کرویت بارتلت و برای مناسب‏بودن حجم نمونه و درست‏بودن تفکیک عامل‏ها و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‏های این پژوهش نشان داد از میان ابعاد سواد جغرافیایی گردشگری، دو بُعد شناخت جغرافیایی و فرایند اطلاعات جغرافیایی بر رضایتمندی، ریسک درک‏شده، و تردید گردشگر تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بُعد دانش جغرافیایی گردشگر بر رضایتمندی و تردید گردشگر بی‏تأثیر است. راهنمای تور باید اطلاعات جغرافیایی غنی در زمینة مکان‏های گردشگری داخلی، فرهنگ مقصد، محل اقامت، نحوة استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی داشته باشد. براساس یافته‏های پژوهش به سازمان میراث فرهنگی توصیه می‏شود مجوز کارت راهنمایی تور را در اختیار افرادی قرار دهد که، علاوه بر دانش گردشگری و زبان تخصصی، دارای سواد و دانش جغرافیایی مناسبی از مقاصد گردشگری باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Tourism Literacy Impact of Tour Guides on the Satisfaction of Tourists

نویسندگان [English]

 • yazdan shirmohammadi 1
 • Eshagh jalaliyan 2
 • farzane abedi 3
 • esmael nasiri 4
1 Corresponding Author), Assistant Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University, PO Box 4697-19394, Tehran, Iran
2 Assistant Professor at Payame Noor University of Alborz
3 Master of Business Administration
4 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, PO Box 4697-19394, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Introduction
Tour guides are considered as representatives of a country that interact directly with tourists. The abilities and expertise of tour guides, especially their geographic literacy, are one of great importance factor for the satisfaction of tourists. Tour guide Provide detailed information about destination for tourists, Tour guide is very important especially for European tourists who travel for the first time to Iran's tourism destination, in this research, the effect of tourism geographic literacy of tour guide on tourism satisfaction has been studied. Geographic literacy indicate to knowledge and skills related to the use of geographic information geographic literacy of tour guide is ability to understand, process, and utilize geospatial data such as locations and place attributes. Geographic literacy can improve our world understanding. Geographic skills allow tour guide to organize tour itinerary effectively. Geographic literacy of tour guide is a systematic view toward tourism destination, tourism attraction, events, situations, and places which turns understanding and comprehension of knowledge into skills. Tour geographic literacy is an important and indispensable ability for tourists when traveling. Tour guide with good geographic knowledge have successful travel. Some travel knowledge and skills, such as understanding of the local travel environment, map reading ability, and use of local transportation, tools are essential for tour guide, Travel guide knowledge refers to the extent of travel knowledge, include of dealing with documents, knowing local tourist attractions, restaurants, lodging, and so on. Travel geoformation processing can be defined as the tourist's ability to gather, interpret, and use travel geographic information for the trip. Information processing proceeds along with the systematic thinking route, and the attitude toward the tourism destination is more durable due to the detailed analysis. In the field of geography, geospatial recognition represents the tour guide ability to locate tourism attraction and places and features on a map, with its emphasis on map recognition. However, travel geospatial recognition involves both map skills and on-site geospatial recognition skills. Therefore, travel geospatial recognition can be defined as the tour guide spatial ability to recognize the tourism destination and its features, and orientation awareness, which can include such skills as reading travel maps, sensing direction, recognizing travel signs and indices, and visualizing routes as a map-like image between tourism attractions.
Methodology
There purposes this paper is to study Literacy Impact of Tour Guides on the Satisfaction of Tourists and to develop a measurement scale of tour guide by employing quantitative methods and to examine the linkage between Literacy of tour Guides and its consequences. The present research is applied in terms of its purpose and in terms of research method, it is a descriptive survey. The statistical population of the study is European tourists in Tehran. Inferential analysis of the data was performed using the Cronbach's alpha coefficient. For determining the internal consistency of the questioner, the KMO and Bartlett test were used to determine the appropriateness of the sample size and the separation of the factors, and to determine the causal relationship between the variables, the structural equation modeling method was used. The conceptual model of the research is based on Chang et al. Chang et al examined the impact of the geographic tourism visitor's visibility, which has three dimensions of geographical recognition, geographic knowledge and information process, on the satisfaction of tourists. But the present study examines the geographic literacy of tour guides on tourism satisfaction.
Result and discussion
In this study, the effect of tourism geographic dimensions on satisfaction, perceived risk of European tourists from Tehran in terms of tour guides were studied. The finding of this research suggests that the geographic knowledge of the tour guide will affect the tourist's satisfaction, and reduce the tourist's risk involved and also reducing tourist hesitation and destination risk perception. Also, the findings suggest that the tour information process by tour guide influences the satisfaction of the tourist, the reduce risk involved also reducing tourists' concerns, Previous research also suggests that the process of geographic information such as the use of destination information may affect the satisfaction of tourists. The reason for the rejection of this hypothesis is weakness of communication of tour guide in providing accurate information for tourist. To help resolve this problem it is necessary for tour guide to improve their communication skills.
Conclusion
Very few studies have identified the construct and definition of tour guide. The results of this research recognized geographic knowledge; travel geoformation processing; and travel geospatial recognition. Furthermore, this research also evidenced that tour guide geography knowledge has a positive influence on tourist satisfaction, and has negative effects on tourist hesitation and destination risk perception, suggesting that tour guide geography knowledge is a critical construct in tourism that can impact tourists' psychological and behavioral outcomes. These findings extend the knowledge and theory of tourism research, and fill the research gap of geographic literacy in the field of tourism. Finally, this study also proposes some practical implications and suggestions for future research. With regard to travel geographic knowledge, our results showed that understanding the local travel information such as tourist spots, shopping information, culture, and so on was very important for tourists. However, past studies have found that many tourists do not have adequate local knowledge. So the role of tour guide have become so important. The tour guide is a valuable asset to tourism destination. Many European tourists tend to see their tour guide as the representative of the region or country they chose as a tourist destination. If the tour guide doesn’t have good knowledge and geographic literacy tourist become dissatisfied from travel to destination. Several implications are derived from this study. First, the tourism operators consider geographic literacy impact of tour guides on tourism satisfaction and conduct market segmentation and design different travel products according to the tourist geography literacy. At the same time, because improving tour guide literacy can lead to higher travel satisfaction, this offers destination managers and operators a new marketing direction. Finally, the tour geographic literacy scale can be used to assist for tourists enjoy tourism attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Satisfaction
 • geography
 • Help
 • risk
 1. جمالی، حسین؛ سجادی، ژیلا؛ رضویان، محمدتقی و حیدری، جهانگیر، 1397، ارزیابی مؤلفه‏های تأثیرگذار بر رضایتمندی از مقاصد گردشگری مطالعة موردی: شهرهای ساحلی استان بوشهر، گردشگری شهری، دورة 5، ش 3، صص ۴۹-64.
 2. حسینی امیری، سیدمحمد؛ محمدی، مصطفی و غلامی فرد، نصرت الله، 1395، بررسی کیفیت منابع اطلاعات چاپی گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی (مطالعة موردی: استان تهران)، نشریة برنامه‏ریزی و توسعة گردشگری، س ۵، ش 19، صص ۵۸-74.
 3. حسینی، سیدصادق، 1393، ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارائة الگوهای آموزشی در سطح دانشگاهی، فصل‏نامة مطالعات مدیریت گردشگری، س ۹، ش 28، صص ۱۱۵-144.
 4. حیدری، اصغر، 1389، آشنایی با فن راهنمایی در تور، تهران: مهکامه.
 5. زاهدی، محمد و بلالی، ارسلان، 1388، فن راهنمای گشت، اصفهان: چهارباغ.
 6. ضیایی، محمود و فرمانی، لیلا، 1390، ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران، فصل‏نامة مطالعات مدیریت گردشگری، ش 15، ص 29.
 7. فربد، ابراهیم، 1393، مدل‏سازی معادلات ساختاری در داده‏های پرسشنامه‏ای به کمک نرم‏افزار Amos22، تهران: مهرگان قلم.
 8. قاسمی، وحید، 1392، مدل‏سازی معادلات ساختاری در پژوهش‏های اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه‏شناسان.
 9. کروبی، مهدی؛ امیری، زینب و محمودزاده، سیدمجتبی، 1397، شناسایی و اولویت‏بندی ویژگی‏های مؤثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی، فصل‏نامة مطالعات گردشگری، س ۱۳، ش 41، صص ۴۱-55.
 10. محمدخانی، کامران، 1387، نقش راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران فرهنگی: مدل راهنمایان هوشمند عاطفی، نشریة مدیریت فرهنگی، س ۲، ش ۲، صص ۱۱۳-124.
 11. مشتاقی، نرگس خاتون؛ وحدت‏نژاد، حامد و قاسمی‏ گل، محمد، 1396، ارائة سیستم راهنمای تور آگاه به زمینه برای گردشگران گروهی، نشریة برنامهریزی و توسعةگردشگری، ش 23، صص 59-76.
 12. مؤمنی، منصور و با قیومی­فعال، علی، 1387، تحلیل داده­های آماری با استفاده از SPSS، انتشارات کتاب نو، چاپ دوم.

13. Ap, J. and Wong, K. K., 2001, Case study on tour guiding: Professionalism, issues and problems. Tourism Management, Vol. 22, No. 5, PP. 551-563.

14. Bauer, I. L., 2001, Tourism and the environment, the other side of the coin: Environmental impact on tourists’ health. Tourist Studies, Vol. 1, No. 3, PP. 297-314.

15. Chan, A.; Hsu, C. H. and Baum, T., 2015, The impact of tour service performance on tourist satisfaction and behavioral intentions: A study of Chinese tourists in Hong Kong. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 32, No. 1-2, PP. 18-33.

16. Chang, H.-H., 2013, Wayfinding strategies and tourist anxiety in unfamiliar destinations. Tourism Geographies, Vol. 15, No. 3, PP. 529-550.

17. Chang, K.-C., 2014, Examining the effect of tour guide performance, tourist trust, tourist satisfaction, and flow experience on tourists' shopping behavior. Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 19, No. 2, PP. 219-247.

18. Chang, K.-T.; Huang, C.-C. and Tsaur, S.-H., 2019, Tourist geographic literacy and its consequences. Tourism Management Perspectives, Vol. 29, PP. 131-140.

19. Che, D., 2017, Tourism geography and its central role in a globalized world. Tourism Geographies, Vol. 20, No. 1, PP. 164-165.

20. Chiu, L. K.; Ting, C.; Alananzeh, O. A. and Hua, K., 2019, Perceptions of Risk and Outbound Tourism Travel Intentions among Young Working Malaysians. Dirasat, Human and Social Sciences, Vol. 46, No. 1.

21. Choi, S.-h. and Wong, C. U. I., 2018, Toponymy, place name conversion and wayfinding: South Korean independent tourists in Macau. Tourism Management Perspectives, Vol. 25, PP. 13-22.

22. Della Corte, V.; Sciarelli, M.; Cascella, C. and Del Gaudio, G., 2015, Customer satisfaction in tourist destination: The case of tourism offer in the city of Naples. Journal of Investment and Management, Vol. 4, No. 1-1, PP. 39-50.

23. Dickson, T. J., 2012, An introduction to risk, adventure and risk management. Risk management in the outdoors: A whole-of-organisation approach for education, sport and recreation, 1-25.

24. Edwards, D. and Griffin, T., 2013, Understanding tourists’ spatial behaviour: GPS tracking as an aid to sustainable destination management. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 21, No. 4, PP. 580-595.

25. Farbod, E.,2014, Structural Equation Modeling in Amos22 Software. Tehran: Mehregan Qalam Publications.

 1. 26.  Ferreira, S., 2018, Tourism through the lens of a human geographer: a view from the South, Taylor & Francis.

27. Floyd, M. F. and Pennington-Gray, L., 2004, Profiling risk perceptions of tourists. Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 4, PP. 1051-1054.

28. Ghasemi, V.,2013, Structural Equation Modeling in Social Research. Tehran: Publications of Sociologists.

29. Gursoy, D. and McCleary, K. W., 2004, An Integrative Model of Tourists’information Search Behavior. Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 2, PP. 353-373.

30. Jamali, H.; Sajjadi, J.; Razvian, M. T. and Heidari, J., 2018, Evaluation of Effective Components on Tourism Satisfaction Case Study: Coastal Cities of Bushehr Province, Urban Tourism, Vol. 5, No. 3, PP. 49-64.

31. Heidari, A., 2010, Introduction to Fan Tip in Tour, Tehran: Mahkameh.

32. Heung, V. C., 2008, Effects of tour leader's service quality on agency's reputation and customers' word-of-mouth. Journal of Vacation Marketing, Vol. 14, No. 4, PP. 305-315.

33. Hosseini, S. S.,2014, Assessing the status of education for tourism guides in Iran with the approach of providing educational models at university level. Journal of Tourism Management Studies, Vol. 9, No. 28, PP. 144-115.

34. Hosseini Amiri, S. M.; Mohammadi, M. and Gholami Fard, N. A.,2016 Study of the Quality of Information Resources of Tourist Information from the Point of View of Foreign Tourists (Case Study: Tehran Province), Journal of Tourism Planning and Development, Year Fifth, No. 19, PP. 74-58.

35. Huang, S.; Weiler, B. and Assaker, G., 2015, Effects of interpretive guiding outcomes on tourist satisfaction and behavioral intention. Journal of Travel Research, Vol. 54, No. 3, PP. 344-358.

36. Huber, M., 2015, Power M., 2007, Organized Uncertainty. Designing a World of Risk Management. Schlüsselwerke der Organisationsforschung.

37. Hwang, J. and Lee, J., 2018, Relationships among Senior Tourists’ Perceptions of Tour Guides’ Professional Competencies, Rapport, Satisfaction with the Guide Service, Tour Satisfaction, and Word of Mouth. Journal of Travel Research, 0047287518803199.

38. Hyde, K. F., 2008, Information processing and touring planning theory. Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 3, PP. 712-731.

39. Karroubi, M.; Amiri, Z. and Mahmoudzadeh, S. M., 2018, Identification and Characterization of Effective Characteristics on the Performance of Guides of Entrance Tours from the Perspective of Foreign Tourists, Journal of Tourism Studies, Issue 41, PP. 55-41.

40. Hall, C. M. (2007). North-south perspectives on tourism, regional development and peripheral areas. Tourism in peripheries: Perspectives from the far north and south, 19-37.

41. Knott, B., Fyall, A. and Jones, I., 2015, The nation branding opportunities provided by a sport mega-event: South Africa and the 2010 FIFA World Cup. Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 4, No. 1, PP. 46-56.

42. Kuo, N.-T.; Cheng, Y.-S.; Chang, K.-C. and Chuang, L.-Y., 2018, The asymmetric effect of tour guide service quality on tourist satisfaction. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol. 19, No. 4, PP. 521-542.

43. Leclerc, D. and Martin, J. N., 2004, Tour guide communication competence: French, German and American tourists' perceptions. International Journal of Intercultural Relations, Vol. 28, No. 3-4, PP. 181-200.

44. Lin, W., 2016, Re-Assembling (aero) mobilities: perspectives beyond the West. Mobilities, Vol. 11, No. 1, PP. 49-65.

45. Lin, Y.; Lin, M. and Chen, Y. -C., 2017, How tour guides’ professional competencies influence on service quality of tour guiding and tourist satisfaction: An exploratory research. International Journal of Human Resource Studies, Vol. 7, No. 1, PP. 1-19.

46. Mak, A. H.; Wong, K. K. and Chang, R. C., 2011,  Critical issues affecting the service quality and professionalism of the tour guides in Hong Kong and Macau. Tourism Management, Vol. 32, No. 6, PP. 1442-1452.

47. Mckercher, B. and Lau, G., 2008, Movement patterns of tourists within a destination. Tourism Geographies, Vol. 10, No. 3, PP. 355-374.

48. Miller, J.; Keller, C. P. and Yore, L. D., 2005, Suggested geographic information literacy for K-12. International Research in Geographical & Environmental Education, Vol. 14, No. 4, PP. 243-250.

49. Mohammad Khani, K., 2008, The Role of Tour Guides on Satisfaction of Cultural Tourists: An Intelligent Emotional Guides Model, Cultural Management Journal, Second Year, No. 2, PP. 124-113.

50. Momeni, Mansour and Ghiyomi-Falay, Ali (2008). Statistical analysis using SPSS New Book Publishing, Second Edition. Moon, H. and Han, H., 2019, Tourist experience quality and loyalty to an island destination: The moderating impact of destination image. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 36, No. 1, PP. 43-59.

51. Moshtaghaghi, N. Kh.; Vahdatnejad, H. and Ghasemigol, M., 2017, Providing a Tour Guides System Awareness for the Group Tourists, Journal of Planning and Development of Tourism, No. 23, PP. 59-76.

52. Nicolau, J. L., 2008, Characterizing tourist sensitivity to distance. Journal of Travel Research, Vol. 47, No. 1, PP. 43-52.

53. Noh, J. and Vogt, C., 2013, Modelling information use, image, and perceived risk with intentions to travel to East Asia. Current issues in tourism, Vol. 16, No. 5, PP. 455-476.

54. Pereira, A. M., 2015, Tour guides and destination image: Evidence from Portugal. Journal of Tourism and Hospitality Management, Vol. 3, No. 7-8, PP. 129-150.

55. Rickard, L. N.; Scherer, C. W. and Newman, S. B., 2011, Exploring attribution of responsibility for visitor safety in a US national park. Health, risk & society, Vol. 13, No. 6, PP. 527-545.

56. Smith, W. W.; Pan, B.; Li, X. and Zhang, G., 2009, Conceptualizing the impact of geographical ignorance on online trip planning. Tourism Geographies, Vol. 11, No. 3, PP. 350-368.

57. Terkenli, T. S., 2018, Tourism: beyond the pleasure of practicing geography. Tour Geogr, Vol. 20, No. 1, PP. 170-171.

58. Tosun, C. and Temizkan, R., 2004, Türkiye’nin dış tanıtım ve ülke imajında turist rehberlerinin rolü. 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri, 15-16.

59. Tsaur, S.-H. Teng, H.-Y., 2017, Exploring tour guiding styles: The perspective of tour leader roles. Tourism Management, Vol. 59, PP. 438-448.

60. Tsaur, S. H., Yen, C. H., & Chen, C. L. (2010). Independent tourist knowledge and skills. Annals of Tourism Research37(4), 1035-1054.

61. Turner, K. L. and Makhija, M. V., 2012, The role of individuals in the information processing perspective. Strategic Management Journal, Vol. 33, No. 6, PP. 661-680.

62. Turner, S. and Leydon, J., 2012, Improving geographic literacy among first-year undergraduate students: Testing the effectiveness of online quizzes. Journal of Geography, Vol. 111, No. 2, PP. 54-66.

63. Wilson, E. and Little, D. E., 2005, A “relative escape”? The impact of constraints on women who travel solo. Tourism Review International, Vol. 9, No. 2, PP. 155-175.

64. Wong, J.-Y. and Yeh, C., 2009, Tourist hesitation in destination decision making. Annals of Tourism Research, Vol. 36, No. 1, PP. 6-23.

65. Zahedi, M. and  Bilali, A., 2009, Patrol guide, Isfahan: Chahar Bagh.

66. Ziaie, M. and Ferani, L., 2011, Evaluation of European Tourists in the Performance of Tour Guides in Iran, Journal of Tourism Management Studies, No. 15, P. 29.

67. Zengin, B.; Batman, O. and Yıldırgan, R., 2004, Seyahat acentalarının turist rehberlerinden beklentilerine yönelik bir araştırma. I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri 15-16 Nisan 2004, 366-376.