پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بحران، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تحولات صورت گرفته در عرصه­های مختلف زمینه‌ساز شکل‌دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه در حوزه شهرها به عنوان پدیده­های فضایی- جغرافیایی است. این تحولات ناشی از بی‌عدالتی، تبعیض جنسیتی، فقر، توزیع درآمد در روابط قدرت موجود در مناسبات شهری است که در حوزه مطالعات شهری، اجتماعی و حقوقی می‌توان به آن پرداخت. بر این مبنا، می‌توان گفت که وجود تبعیض و عدم دسترسی به امکانات، حق چگونه زیستن را در میان انسان‌ها به خطر می‌اندازد و باید پاره‌ای از امور فراهم باشد تا انسان­ها بتوانند به یک زندگی مطلوب دست یابند. این حق در شهر را جمعی از متخصصان این حوزه «حق به شهر» نامیده‌اند که در آن شهروندان «حق آزادی، حق مشارکت و تملک، حق دسترسی به امکانات شهری و...» را باید دارا باشند و برای رسیدن به آن می‌توانند فریاد و یا درخواست کنند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می­توان مفهوم­سازی درست از حق به شهر ارائه داد. فرضیه تحقیق این است، به نظر می­رسد مفهوم­سازی درستی از حق به شهر در کارهای مورد بررسی صورت نگرفته و تنها به توصیف آن از طریق بیان مثال­ها بسنده شده است. نتیجه اینکه، اگر ایده حق به شهر از سوی مدیریت شهری تحقق یابد، شاهد آن خواهیم بود که شهرها در آینده‌، تبدیل به فضاهایی پویا و پایدار ­شوند. بنابراین، حق به شهر، عبارت است از شناخت منابع و امکانات موجود و توزیع عادلانه آن در فضای شهر. به­­طوری که مدیریت دموکراتیک شهری بر اساس شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی زمینه مشارکت شهروندان را فراهم آورد تا شهروندان بتوانند آن‌گونه که شایسته است بر سرنوشت خود نقش داشته و چگونه زیستن را، خود طراحی و اجرا کنند. زیرا، انسان دارای قدرت اختیار و خودآگاهی بوده و در حقیقت این خودآگاهی و اختیار، تشکیل دهنده گوهر انسانی او است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Philosophical-conceptual processing of the right to the city from the perspective of urban management

نویسندگان [English]

 • Afshin Mottaghi 1
 • Hossein Tala 2
 • Arash Ghorbani Sepehr 3
1 Associate professor of political geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Crisis Management of Shakhes Pajouh Research, Isfahan, Iran
3 Ph.D. student of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract:
Introduction:
"Right to the City" is a collective right and relates to objective places, which Henri Lefebvre calls the right to urban life. In such a way that everyone is far from everything only by inherent dignity and moral agency, the right to self-determination and a life full of comfort. Then the concept of the right to the city is a "scream and a request", a scream because it is a response to the existential pain of the sad crisis of everyday life, and the request is, in fact, a desire to look more closely at the crisis and demand for an alternative life. However, the right to the city has taken its place in legal, social and geographical studies. However, although it takes about five decades for this theory to emerge in urban studies, we still find this concept ambiguous among scholars and researchers. Therefore, its ambiguity and ambiguity is due to the fact that the concept of the right that forms the basis of it is ignored in this concept, and most of the problems and problems of urbanization are addressed in it. That is why we have not been able to conceptualize it well in the first step, and in the second step in the city, in order to maintain its stability and dynamism. Understanding and understanding the general history, philosophical nature, why, and definitions of the right to the city as a new and expanding debate is therefore of relatively high importance for those entering social, urban, and legal studies, who The present study has attempted to address these issues. It should be noted, however, that at the end of the present study, the authors have attempted to provide a different and basic conceptualization based on a relatively clear and precise definition of the right to the city in such a way as to properly understand and understand it. Provide readers and scholars with the concept and nature of the right to the city.
Methodology:
Qualitative research consists of a set of material-interpretive practices that make the world visible. It is also worth noting that in accordance with the qualitative strategy, the content analysis method was used to conduct the research. Therefore, the main research method is philosophical and based on logical reasoning. Accordingly, in this study, it is attempted to illustrate and explain its concept in addition to illustrating what is right about the city and its function in urban issues. In this article, library information, the Internet, was used to collect and retrieve it. This research, considering its approach to the subject, is the first scientific research to explain the concept of the right to the city.
 
 
 
 
Result and Discussion:
Considering some of the issues and aspects of the philosophical nature accepted for the concept of right to the city are based on the two principles of "equitable distribution of resources and facilities and democratic management of the city", it can be said that the philosophical nature of the right to the city is also the same as the two. The point is that its emphasis on cities, urban spaces and areas has become more pronounced. In other words, the philosophical nature of the formation of the right to the city is based on the equitable distribution of resources and facilities and the democratic management of the city, with emphasis on the city (s), the urban space and their areas of influence. Given these two foundations for the right to the city and the conceptualization and recognition of its new nature, the right to the city can be defined as appropriate and appropriate. Accordingly, these two bases have been identified and selected because the main issue facing the citizens, especially the working classes and the weak urban community, is the lack of access to resources and facilities. So, until all the citizens have access to the resources and facilities in the city, they will not achieve prosperity and comfort, and then their inherent dignity and morality will face serious problems, and if the management of the city is not democratic and democratic. If there is no democracy, governance and social equality in the city, the city will inevitably face serious problems in most cities around the world. However, it can be said that these two foundations have the necessary integrity and precision.
Conclusion:
A definition that has somehow reduced the ambiguity in this area and, on the other hand, has the necessary comprehensiveness and precision in this field, can be defined as follows: The right to the city is to know the resources and facilities available for its equitable distribution. In the space of the city, in order to achieve the minimal prosperity of citizens, in a way that democratic urban management based on transparency, accountability, accountability for citizen participation provides citizens with the means to govern their own destiny and how to live, design and To run. For man has the power of self-consciousness, and in fact, this self-consciousness and authority constitutes his human essence. Therefore, the right to the city is to preserve the human essence and to achieve minimal prosperity based on democratic urban management. The result is that the right to the city, though a demand and a desire to achieve a unique life, must always be remembered, especially in a century where there is no guarantee and millions of hungry poor in cities. There can be no right to the city, but the right to the city can only be realized when the city's resources and facilities are first identified and then the city has democratic urban management in order to achieve equality. Shaped social and spatial justice in cities. Thus, if the idea is formed in cities by urban management, we will see cities in the future become spaces that provide all the rights of their citizens and that citizens achieve urban comfort and prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizenship rights
 • Citizen participation
 • Urban Management
 • Right to the city
 • Sustainable City

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398
 • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 06 مرداد 1398