نقش مراکز تجاری در افزایش سرزندگی فضاهای شهری (مطالعة موردی مرکزخرید کوروش شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

مراکز تجاری در کلان‏شهر تهران یکی از مهم ترین کاربریهای فضاهای شهری و بخشی از سیستم فضای شهری محسوب می‏ شوند که اثرهای قابل توجهی دارند. این مراکز خرید، به‏ عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در سرزندگی شهری ایفا می ‏‏کنند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقش مرکز تجاری کوروش بر سرزندگی فضای شهری است. این مرکز تجاری واقع در اتوبان شهید ستاری در منطقة 5 کلان‏شهر تهران با داشتن بیش از 500 واحد تجاری و بزرگترین پردیس سینمای کشور، و کافی‏ شاپ‏ های متعدد، یکی از بزرگترین مراکز تجاری، خرید، و تفریحی در کشور محسوب می ‏شود. هشت مؤلفة اصلی سرزندگی ‏شهری (ایمنی و آسایش، تراکم، دسترسی و نفوذپذیری، ظرفیت سازمانی، ارتباطات، خلاقیت، هویت و تمایز، تنوع) از دیدگاه چارلز لاندری در این پژوهش بررسی شده است. جامعة آماری این پژوهش، بر اساس فرمول کوکران، 385 نفر از بازدیدکنندگان این مرکز تجاری را تشکیل می‏ دهد. برای جمع ‏آوری داده ‏ها از روش‏ میدانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ‏ها با استفاده از روش آمار ناپارامتری و نرم‏افزار spss انجام شد. نتایج نشان می ‏دهد که متغیر مستقل می‏تواند بیش از 80 درصد از واریانس سرزندگی فضای شهری را تبیین نماید و از مجموع شاخص ‏های فرعی در این پژوهش 22 شاخص برای بیان سنجش سرزندگی فضاهای‏ شهری مناسب است. شاخص ‏های اصلی همچون ایمنی و آسایش، تراکم، دسترسی و نفوذپذیری نقش مؤثری در سرزندگی فضای شهری دارند؛ به‏ طوری که ضریب تولرانس در این شاخص ‏ها به ‏ترتیب با 98/0، 94/0، و 91/0 بالاترین ضرایب را به خود اختصاص داده ‏اند و نسبت به دیگر متغیرها پیش‏ بینی‏ کنندة قوی ‏تری در این پژوهش ‏اند و عمده ‏ترین رضایت شهروندان از سرزندگی متعلق به سه شاخص ایمنی و آسایش، تراکم، دسترسی و نفوذپذیری است. متغیرهای دیگر این پژوهش همچون ظرفیت‏ سازمانی با شاخص‏ رفتار مناسب فروشندگان با آمارة 5/1- = T و متغیر ارتباطات با شاخص حمل و نقل عمومی آمارة 2/1- =T و شاخص ضوابط برای افراد با نیازهای خاص با آمارة 1/1-=T کمترین تأثیرگذاری را از منظر شهروندان به سرزندگی شهری داشته است. که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا میزان سرزندگی مجتمع تجاری کوروش افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Business Centers in Increasing the Lifestyle of Urban Spaces (Case Study of Cyrus Shopping Center in Tehran

نویسنده [English]

 • Esmael Nasiri Hendeh Khaleh
associate professor in geography and urban planning in payam nor univer sity Iran tehran
چکیده [English]

.

The Role of Business Centers in Increasing the Lifestyle of Urban Spaces (Case Study of Cyrus Shopping Center in Tehran Extended Abstract
Introduction
The concept of the city can be considered as a living organism, which is a kind of functional correlation in order to preserve the life of the whole urban system. (Jacobs, 1961: 1). The city is a socio-spatial phenomenon. With a time dimension, but visible. (Alexander, 1987: 67). Cities are the main centers of human activity, and in addition to creating an environment for social interaction, spaces are also created in which vitality is enhanced. (Golkar, 2007: 43). The main function of public spaces is to provide and pave the way for the presence of the people. (Shojaei and Partovi, 1394: 94). Therefore, the increase in vitality in such spaces provides the dynamics of urban spaces. One of the characteristics of public spaces is liveliness, which attracts more citizens. (Sci, 2014; 61 & Montgomery, 1998: 94) Because increasing vibrancy increases the ability of space to provide a variety of functions for all users. (Lee & moudan, 2004: 148). The shopping center is a twentieth-century adaptation of the market, all of which is designed and managed by a management company. (Ahmed, 2007: 332). Shopping malls first began in the United States in the 1950s and have since spread to European cities. (Babin, 1995: 63). Today, shopping malls in other commercial complexes are no longer just a place to shop

Methodology

The present study is a applied research and in terms of data collection in the category of descriptive-survey research. In this research, field and library methods have been used. Using the theoretical foundations and background of the studies as well as the field visits made to the Cyrus Commercial Complex, a researcher-made questionnaire was designed and distributed among the statistical sample population. The reliability of the questions related to the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha. Cronbach's alpha value was 0.78. The statistical population of the study is the visitors of Kourosh Business Center in District 5 of Tehran Municipality. Because the statistical population was unlimited and citizens from different regions were included in this study, a random method was used to sample the Cyrus commercial complex. Numerous coffee shops are one of the largest leisure and entertainment centers in the country. This research was conducted during the period of Mehr, until February 2017, in Kourosh Commercial Center, and the statistical population consists of the clients of this shopping center. Due to the uncertainty of the population size of the statistical sample at the confidence level of 95% and with P = 0.5 and with the error rate of 5%, the sample size was 385 people

Results and discussion

In order to study the indicators of urban vitality, eight main indicators and 25 sub-indicators have been used. The results of the data analysis of this table indicate that among the eight main indicators of vitality, the highest impact on safety and comfort indicators with a total average of 4.18 and density with a total average of 4.3 and accessibility and permeability index with a total average of 2.2. 4 have been observed, and among the three mentioned indicators, peace and mental well-being and feeling of security with T = 15.8 statistics and proper arrangement of stores with T = 13.8 and ease of access to the main highway with T = 12.6 statistics, respectively They show the greatest impact on the indicators of urban vitality in urban spaces. The results of this test show that Kourosh Shopping Center has been able to increase the vitality of urban spaces by 22 criteria. It should be noted that the good behavior of sellers with statistics T = 1-5 and public transportation with T = 1.2 = 2 and the criteria for people with special needs T = 1.1 have the least impact on vitality.
y. And out of a total of 25 sub-indices measured in this study, 22 indicators are suitable for measuring the vitality of urban spaces. The beta coefficient of 0.841, the variable of peace of mind and the feeling of security among the respondents, shows that changing a standard deviation in the variable of peace of mind and the feeling of security of citizens changes the standard deviation of 0.841 in the vitality of urban spaces. . This indicates that the independent variables in this study have high explanatory and predictive power and confirms the extent of changes in the viability of urban living space in this study

Conclusion
In the statistical analysis of the effectiveness of Kourosh commercial complex (on Shahid Sattari highway in Tehran) on vitality indicators were examined. The results indicate that the independent variable can explain more than 80% of the vitality variance of urban space. And out of a total of 25 individual indicators, in this study, 22 indicators are suitable for expressing the vitality of urban spaces. Indicators such as relaxation, proper lighting and equipping the commercial complex of Kourosh with proper heating and cooling, each with a beta coefficient of 0.783, 0.654, 0.612, have the greatest impact on the vitality of urban spaces. These findings are consistent with the studies of Rahimi and Jafari (1396) and (2006) Jager. The coefficient of explanation in the regression equation also indicates that if other research indicators such as diversity, identity, creativity, communication, organizational capacity are strengthened, the level of citizens' satisfaction with vitality will also increase. Depending on the degree of influence of the independent variable on the dependent variable, the following results can be examined: safety and comfort indicators, density, access and permeability play an effective role in urban sprawl. Proper distribution of attractive units along with a variety of uses and proper layout of stores along with proper lighting has made citizens feel more satisfied with these indicators. Studies (2005) Erkip also emphasizes providing a safe environmentKeywords: Public Space, Urban Space, Business Centers, Cyrus Shopping Center, Tehran City
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Space
 • Urban Space
 • Business Centers
 • Cyrus Shopping Center
 • Tehran City
 1. ایزدپناه، محبوبه و حبیبی، میترا، 1397، تحلیل و ارزیابی جایگاه مال‏ها به‏مثابة فضای عمومی مطالعة موردی: مرکز خرید پالادیوم تهران، فصل‏نامة شهر پایدار، دورة 1، ش 4، صص 37-56.
 2. بحرینی، سیدحسن، 1377، فرایند طراحی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. پاکزاد، جهانشاه، 1389، مبانی ‏نظری و فرایند طراحی شهری، تهران: انتشارات شهیدی. Shahidi Publications.
 4. حاتمی‏نژاد، حسین؛ یدالله‏نیا، هاجر و محمدی ‏سلمانی، منصوره، 1397، تحلیلی از نقش فضاهای عمومی در سرزندگی شهری، مجلة جغرافیا و روابط انسانی، شه 2، صص 1-15.
 5. حیدرزاده، کامبیز و عبقری، مریم، 1391، بررسی تأثیر تنوع فروشگاهی و شرایط محیط درونی و بیرونی بر رضایت مشتریان از مراکز خرید، فصل‏نامة مدیریت توسعه و تحول، ش 11، صص 7-15.
 6. خستو، مریم و سعیدی ‏رضوانی، نوید، 1389، عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای‏ شهری، نشریة هویت شهر، ش 6، صص63-74.
 7. خنیفر، حسین؛ بردبار، حامد و فروغی ‏قمی، فریبا، 1392، مدیریت شهر شاداب، تهران: سارگل.
 8. رحیمی، لیلا و جعفری، فیروز، 1396، بررسی تطبیقی سرزندگی در فضاهای تجاری- تاریخی و مدرن شهر تبریز، فصل‏نامة علمی– پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا)، ش 4، صص 41-56.
 9. رخشانی‏نسب، حمیدرضا و رشیدیان، مریم، 1396، تحلیلی بر جایگاه مبلمان ورزشی در افزایش سرزندگی فضای شهری مطالعة موردی: شهر نورآباد ممسنی، فصل‏نامة جغرافیا و توسعه، ش 26، صص 101-116.
 10. زمانی، بهادر؛ قلعه‏نویی، محمود و فاضلی، پریسا، 1397، ارزیابی عمومیت مراکز خرید معاصر مورد مطالعاتی، مجموعة سیتی‏سنتر اصفهان، مجلة معماری و شهرسازی آرمان شهر، ش 23، صص 185-196.
 11. سرور، سرهنگ؛ صلاحی، وحید و مبارکی، امید، 1396، تحلیل نقش کاربری‏های تجاری در پویایی و ایجاد فضاهای‏جدید شهری مطالعة ‏موردی: مجتمع تجاری لاله پارک تبریز، فصل‏نامة علمی- پژوهشی پژوهش‏های بوم شناسی شهری، ش 1، صص 29-42.
 12. شجاعی، دلارام و پرتوی، پروین، 1394، عوامل مؤثر در ایجاد و ارتقای اجتماع‏پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس‏های مختلف شهر تهران، نمونة موردی: فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقة 7 تهران، مجلة باغ نظر، ش 34، صص 93-108.
 13. عزیزی، محمد و اسدی، رضا، 1396، تحلیلی بر ریخت‏شناسی مجتمع‏های تجاری، مطالعة موردی: مجتمع تجاری کوروش، منطقة 5 تهران، فصل‏نامة مطالعات شهری، ش 24، صص 55-66.
 14. قوجانی، سعید، 1393، ارزیابی رضایت مشتریان از تجربة خرید در مراکز تجاری‏ نوین، مرکز تجاری لاله پارک تبریز، استاد راهنما: دکتر رسول قربانی، دانشکدة جغرافیا و برنامه‏ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
 15. گلگار، کوروش، 1386، مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری، نشریة صفه، ش 44، صص 40-53.
 16. Abaza, H., 2001, Integrated assessment as a tool for a chivying sustainable trade policies, Environmental Impact Assessment Review, Vol. 6, pp. 481-510.
 17. Ahmed, Z., 2007, Malaysian Shopping Mall behavior an exploratory Study, Asia Pacific, Journal of Marketing, Vol. 19, pp. 331-348.
 18. Alan, M., 2016, Public Street Service Standard assessment and achievement, Planning Science Journal, 1, No. 53, pp. 10-23.
 19. Alexander, C., 1987, A new Theory of Urban design, Oxford University Press, New York.
 20. Azizi, Mohammad and Asadi, Reza, 2017, An Analysis of the Foundations of Commercial Complexes, Case Study: Cyrus Commercial Complex, District 5 of Tehran, Quarterly Journal of Urban Studies, No. 24, pp. 66-55
 21. Babin, B., 1995, Consumer Bass pro Shopping Springfield Missouri. Journal of Retailing, Vol. 1, pp. 47-70.
 22. Bahraini, Seyed Hassan, 1998, Urban Design Process, Tehran: Tehran University Press.
 23. Benjamin, W., 2003, The Arcades Project, Translated by Howard Eiland and Kevin McLaughlin, The Belknap Press of Harvard University Press.
 24. Carmona, M., 2015, Re–theorizing Contemporary Public Space: anew narrative and a new normative, Journal of Urbanism, Vol. 8, No. 4, pp. 373-405.
 25. Casazza, S., 1985, Shopping Center Development Hand book, The Urban Institue, Washington Press.
 26. Chang, K., 2015, The Effects of Spatial a‏ccessibility and Centrality to Land Use, Cities Journal, No. 46, Vol. 1, pp. 30-43.
 27. Cowan, Robert, 2005, The Dictionary of Urbanism, Streetwise Press.
 28. Curtis, F., 1983, An Environ mental Assessement Procedure for Shopping Centers, Urban Ecology. Vol. 7, No. 1, pp. 189-199.
 29. Dawson, Jhon, 1986, Issue for the Planning of Retailing in Scotland, Journal of Scottich Planning, Vol. 18, No. 1, pp. 38-40.
 30. Dawson, John, 1983, Shopping Center Development. Longman. London.
 31. Devereux, Milke and Littlefild, D., 2017, A Literature review on the Privation of Public Space, Available at: http://eprints uwe, ac.uk/
 32. Erkip, Feyzan, 2003, The Shopping Mall as an emergent Public Space in Turkey, Environment and Planning, Vol. 35, pp. 1073-1093.
 33. Fisk, J., 2000, Shopping for Pleasure: Mall, Power, and Resistance. InJuliet Schor and Douglas B. Holt (Ed) the Consumer Society Reader, New Press, New York.
 34. Ghojani, Saeed, 2014, Customer Satisfaction Assessment of Shopping Experience in Novin Commercial Centers, Laleh Park Shopping Center, Tabriz, Supervisor: Dr. Rasoul Ghorbani, Faculty of Geography and Planning, Geography Department and Urban Planning. Tabriz University.
 35. Golgar, Kourosh, 2007, The Concept of Vitality Quality in Urban Design, Sefeh Magazine, No. 44, pp. 40-53.
 36. Golkar, K., 2006, Quality of Vitality Conception Urban Design, Quarterly Journal – Research Suffer, Vol. 1, No. 16, 66-74.
 37. Hatami-Nejad, Hossein, Yadollah Nia, Hajar, Mohammadi Soleimani, Mansoura (1397), An Analysis of the Role of Public Spaces in Urban Vitality, Journal of Geography and Human Relations, No. 2, pp. 1-15.
 38. Heidarzadeh, Kambiz and Maryam (2012), A study of the effect of store diversity and internal and external environmental conditions on customer satisfaction with shopping centers, Quarterly Journal of Development and Transformation Management, No. 11, pp. 15-7
 39. Houssay-Holzschuch, M. and Teppo, A., 2009, A Mall for All? Race and Public Space in Post-Apartheid Cape Town, Cultural Geographies, 16, pp. 351-379.
 40. Izadpanah, Mahboubeh  and Habibi, Mitra, Analysis and evaluation of property status similar to public space Case study: Palladium Shopping Center in Tehran, Paydar Shahr Quarterly, Vol. 1, No. 4, pp. 37-56.
 41. Jacobs, Jane, 1961, The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, Network.
 42. Jager, Philip, 2016, Where the whole city meets youth, gender and Consumerism in the Social Space of the Mega Shopping Mall in Adobe, Journal of Central Asian Survey, Vol. 35, No. 2, pp. 178- 194.
 43. Kahira‏velu, L., 2016, Migrant Dubai: Low Wage Workers and the Construction of in Global City, Palgrave Macmillan.
 44. Kaklauskas, et al., 2018, Quality of city life multiple criteria analysis. Cities. Vol. 72, pp. 82-93
 45. Khanifar, Hossein; Bordbar, Hamed and Foroughi Ghomi, Fariba, 2013, Shadab City Management, Tehran: Sargol Publications.
 46. Khosto, Maryam and Saeedi Rezvani, Navid, 2010, Effective Factors on Urban Spatial Identity in Shahr Identity Magazine, No. 6, pp. 63-74.
 47. Kim, Y.; Sullivan, P.; Trotter, C. and Foret, J., 2003, Shopping Center Lifestyle, Are tail evaluation of the 21 Century, Journal of Shopping Center Research, Vol. 11, pp. 61-93.
 48. Landry, Charles, 2000, Urban Vitality: A new Source of Urban Competitiveness, Urban Heroes.
 49. Lee, C. and Modon, A.V., 2004, Physical activity and environment research in the health Field. Journal of Planning Literature, Vol. 2, pp. 147-181.
 50. Montgomery, J., 1998, Making a city: Urbanity, Vitality. Journal of Urban Design, Vol. 1, No. 3, 116.-129
 51. Newton, P., 2012, Livable and Sustainable? Journal of Urban Technology, Vol. 1, No. 19, pp. 81-102.
 52. Pakzad, Jahanshah, 2010, Theoretical foundations and process of urban design, Tehran: Rakhshani, Nasab, Hamidreza, Rashidian, Maryam (2017), Analysis of the position of sports furniture in increasing the vitality of urban space Case Study: Noorabad Mamasani, Geography and Development Quarterly, No. 26, pp101-116.
 53. Paumier, C., 2007, Creating a Vibrant city Center, Urban Land Institute, Washington. DC.
 54. Polat, Sibel, 2011, Form a Public Space to a Shopping, Ocean Journal of Applied Science, Vol. 4, No. 3, PP. 281-293.
 55. Pyan, R. and Freedrick, C., 1997, On energy, Personality, and health: Subjective Vitality as a dynamic reflection of well – being. Journal of Personality, Vol. 1, No. 65, pp. 529-565.
 56. Rahimi, Leila and Jafari, Firooz, 2017, Comparative study of vitality in commercial-historical and modern spaces of Tabriz, Quarterly Journal of Spatial Planning (Geography), No. 4, pp. 56-41
 57. Reynolads, J., 1993, The Proliferation of the Planned Shopping Center, Landon: Ucl Press.
 58. Sarvar, Colonel; Salahi, Vahid and Mubaraki, Omid, 2017, Analysis of the role of commercial uses in dynamism and the creation of new urban spaces Study: Laleh Park Commercial Complex, Tabriz Quarterly Journal of Urban Ecological Research , No. 1, pp. 29-42.
 59. Sci, J., 2014, Factors affecting the Vitality of Streets in Downtown Johor Bauru City, Indian Journal of Scientific Research, Vol. 1, No. 7, pp. 361-374.
 60. Shaery, A., 2017, Embedding the Dimensions of Sustainability into City Information Modelling. The journal of World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Civil and Environmental Engineering. Vol, 11, No. 4, pp. 1-6.
 61. Shojaei, Delaram and Partovi, Parvin, 2015, Effective factors for creating and promoting sociability in public spaces with different scales in Tehran, Case study: Public spaces of two neighborhoods and one area in District 7 of Tehran, Bagh Nazar Magazine , No. 34, pp. 93-108.
 62. Smith, P., 2001, Cultural Theory; an Introduction, New York: Blackwell publishers.
 63. Thompson, C.W., 2002, Urban Open Space in 21‏st Century, Landscape and Urban Planning, Vol. 60, No. 1, pp. 59-72.
 64. Vanmelik, Rianne V., 2009, The Private Sector and Public Space in Dutch city Center, Cities, Vol. 26, pp. 202-209.
 65. Voyce, Malcolm, 2006, Shopping malls in Australia, Journal of Sociology, Vol. 42, No. 3, pp. 269- 286.
 66. Wang, C., 2016, A review on the effects of Phy‏sical built environment. Cities Journal. Vol. 1, No. 5, pp. 32-48.
 67. Zamani, Bahador; Ghaleh Noei, Mahmoud and Fazeli, Parisa, 2018, Evaluation of the generality of contemporary shopping centers under study, Isfahan City Center Collection, Armanshahr Architecture and Urban Planning Magazine, No. 23, pp. 185-196.
 68. Zang Zarin, Sh; Niroomand, M. and Heidari, A., 2015, Physical and Social Aspects of Vitality Case Study: Traditional Street and modern Street in Tehran, ACE – BS 2014 Seoul.