هم‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی- شبکه‏ای مطالعه موردی(ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 هیئت علمی

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش آسیب‏شناسی مدیریت بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد مدیریتی دولتی، متمرکز از بالا به پایین، سلسله مراتبی، غیر مشارکتی، نبود ارتباط و تعامل در بازآفرینی شهری و گذار به هم‏افزایی مشارکتی کنشگران مدیریت شهری (دولت، بازار، بخش عمومی، خصوصی، جامعه مدنی و شهروندان) با الگوی حکمروایی ارتباطی- شبکه‏ای، همکارانه، تعاملی و گفتمانی در جهت دستیابی به بازآفرینی پایدار شهری است. با تلقیق یرنامه‏ریزی ارتباطی با حکمروایی شبکه‏ای، رویکرد توین حکمروایی ارتباطی- شبکه‏ای در مدیریت نوین ظهور یافته است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. از تکنیکهای مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناخت الگوی ساختاری روابط 34 سازمان و نهاد رسمی و غیررسمی مرتبط با بازآفرینی پایدار شهری انجام شده است. بدین منظور از روش تحلیل شبکه اجتماعی و شاخص‏های اندازه، تراکم، مرکزیت کل شبکه، میزان دوسویگی، انتقال یافتگی و کوتاه‏ترین فاصله میان دو کنشگر در سطح کلان استفاده شد. تعداد 34 کنشگر به عنوان نهاد در این شبکه قرار گرفته و در واقع تعیین‏کننده مرز اجتماعی شبکه می‏باشند. تعداد 1122 پیوند می‏توانست در این شبکه شکل بگیرد، فقط 271 مورد آن (حدود یک چهارم) به وقوع پیوسته است که بیانگر اندازه ضعیف شبکه و نبود هم‏افزایی ارتباطی- شبکه‏ای مدیریت بازآفرینی پایدار شهری می‏باشد. تراکم پیوند تبادل اطلاعات و همکاری در بین سازمانهای مورد مطالعه ( 37 درصد) در سطح پایینی بوده است و شبکه در شاخص‏های سیاستگذاری، هماهنگی، مدیریت (برنامه‏ریزی، نظارت و ارزیابی)، اجرا، ابزارسازی، تسهیل‏گری به صورت متمرکز و سلسله مراتبی می‏باشد. اندازه شاخص انتقال‏یافتگی در تبادل اطلاعات و همکاری 39.28درصد، میزان پایینی را برای قابلیت روابط انتقال‏یافتگی نشان می‏دهد و کوتاه‏ترین فاصله میان دو کنشگر در این شبکه 3.46درصد، نشان دهنده پیوندهای ضعیف در شبکه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Communicative Planning Governance Network sustainable regeneration slum textures (case study: Kermanshah city)

نویسندگان [English]

 • sajad zangisheieh 1
 • mojtaba rafiean 2
 • safar ghaedrahmati 3
 • Abolfazl Meshkini 3
2 d
3 عضو هیأت علمی
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The purpose of this study was to investigate the pathology of continuous management of urban reconstruction with a state-level, top-down, hierarchical and non-participatory, lack of communication and interaction in urban regeneration and transfer to participatory collaboration among actors in urban management (government, market, public sector, Private, civil society and citizens) with a communicative, cooperative, interactive and discursive governance model for sustainable urban regeneration. With the advent of actions and the writing of communication with the sovereignty of the network, the Twin approach has emerged as the network communications management in modern management. The method of research is combination (quantitative and qualitative). Observations, interviews and questionnaires were used. This research aims to identify structural patterns of relations between the 34 formal and informal organizations associated with sustainable urban regeneration. For this purpose, the analysis of social networks and indicators of size, density, network center, reproduction, transmission, and the shortest distance between the two macro level activators were used. There are 34 characters in this network and in fact determine the social boundary of the network. A total of 1122 transmissions can occur in this network, of which only 271 occur (roughly a quarter), indicating the network's weakness and the lack of cooperation of communication networks from sustainable urban regeneration. The link between information and collaboration between the organizations studied (37%) was low and the network was in policy, coordination, management (planning, monitoring and evaluation) indicators, implementation, instrumentation, central and hierarchical facilities.
Methodology
This research aims to identify structural patterns of relations between the 34 formal and informal organizations associated with sustainable urban regeneration. For this purpose, the analysis of social networks and indicators of size, density, network center, reproduction, transmission, and the shortest distance between the two macro level activators were used. There are 34 characters in this network and in fact determine the social boundary of the network. A total of 1122 transmissions can occur in this network, of which only 271 occur (roughly a quarter), indicating the network's weakness and the lack of cooperation of communication networks from sustainable urban regeneration.
Results and discussion
The link between information and collaboration between the organizations studied (37%) was low and the network was in policy, coordination, management (planning, monitoring and evaluation) indicators, implementation, instrumentation, central and hierarchical facilities. urban regeneration and transfer to participatory collaboration among actors in urban management (government, market, public sector, Private, civil society and citizens) with a communicative, cooperative, interactive and discursive governance model for sustainable urban regeneration. With the advent of actions and the writing of communication with the sovereignty of the network, the Twin approach has emerged as the network communications management in modern management. The method of research is combination (quantitative and qualitative). Observations, interviews and questionnaires were used. This research aims to identify structural patterns of relations between the 34 formal and informal organizations associated with sustainable urban regeneration. For this purpose, the analysis of social networks and indicators of size, density, network center, reproduction, transmission, and the shortest distance between the two macro level activators were used.
Conclusion
Urban regeneration and transfer to participatory collaboration among actors in urban management (government, market, public sector, Private, civil society and citizens) with a communicative, cooperative, interactive and discursive governance model for sustainable urban regeneration. With the advent of actions and the writing of communication with the sovereignty of the network, the Twin approach has emerged as the network communications management in modern management. The method of research is combination (quantitative and qualitative). Observations, interviews and questionnaires were used. This research aims to identify structural patterns of relations between the 34 formal and informal organizations associated with sustainable urban regeneration. For this purpose, the analysis of social networks and indicators of size, density, network center, reproduction, transmission, and the shortest distance between the two macro level activators were used.Urban regeneration and transfer to participatory collaboration among actors in urban management (government, market, public sector, Private, civil society and citizens) with a communicative, cooperative, interactive and discursive governance model for sustainable urban regeneration. With the advent of actions and the writing of communication with the sovereignty of the network, the Twin approach has emerged as the network communications management in modern management. The method of research is combination (quantitative and qualitative). Observations, interviews and questionnaires were used. This research aims to identify structural patterns of relations between the 34 formal and informal organizations associated with sustainable urban regeneration. For this purpose, the analysis of social networks and indicators of size, density, network center, reproduction, transmission, and the shortest distance between the two macro level activators were used.Urban regeneration and transfer to participatory collaboration among actors in urban management (government, market, public sector, Private, civil society and citizens) with a communicative, cooperative, interactive and discursive governance model for sustainable urban regeneration. With the advent of actions and the writing of communication with the sovereignty of the network, the Twin approach has emerged as the network communications management in modern management. The method of research is combination (quantitative and qualitative). Observations, interviews and questionnaires were used. This research aims to identify structural patterns of relations between the 34 formal and informal organizations associated with sustainable urban regeneration. For this purpose, the analysis of social networks and indicators of size, density, network center, reproduction, transmission, and the shortest distance between the two macro level activators were used.Urban regeneration and transfer to participatory collaboration among actors in urban management (government, market, public sector, Private, civil society and citizens) with a communicative, cooperative, interactive and discursive governance model for sustainable urban regeneration. With the advent of actions and the writing of communication with the sovereignty of the network, the Twin approach has emerged as the network communications management in modern management. The method of research is combination (quantitative and qualitative). Observations, interviews and questionnaires were used. This research aims to identify structural patterns of relations between the 34 formal and informal organizations associated with sustainable urban regeneration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communicative
 • network
 • Governance
 • Regeneration
 • Planning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399
 • تاریخ دریافت: 21 دی 1396
 • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1398