بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی: منطقة 6 شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‏ارشد برنامه‏‌ریزی شهری، مؤسسة آموزش عالی علامه دهخدا، قزوین

2 استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

3 مدرس مؤسسة آموزش عالی علامه دهخدا، قزوین

چکیده

فرهنگ نظام واره ‏ای از باورها، ارزش ‏ها، الگوهای رفتاری دیرپا، و نمادهاست که رفتارها و مناسبات جامعه را شکل میدهد. فرهنگ را می‏ توان از تاریخ به عاریه گرفت، توسعه داد، و غنی ساخت، اما کسب فرهنگ به آسانی امکانپذیر نیست و آثار مثبت یا منفی آن می ‏تواند بسیار گسترده باشد. این درهم آمیختگی و سردرگمی ناشی از مهاجرت و گردهمایی اقوام مختلف به‏ ویژه در شهر کرج و منطقة 6 آن قابل درک است. از این رو، نمادها، باورها، ارزش‏ها، و هنجارهای متفاوت گاهی به تضاد و نزاع منجر شده و اختلاط و التقاط فرهنگی پیشآمده را در منطقة 6 شهرداری کرج به علت مدیریت نامناسب به سوی ازخودبیگانگی فرهنگی و هویتی سوق داده است و از گزارة تنوع فرهنگی، که می‏تواند موجبات توسعه باشد، فاصله گرفته است. بر این اساس، پژوهشی در منطقة 6 کرج با هدف شناخت هویت شهر انجام شده است. برای این منظور، در پژوهش حاضر، که از نوع کمی مبتنی بر پیمایش با بهرهبردن از ابزار پرسش‏نامه است، با بررسی نظریات مرتبط سه معیار‏ـ عوامل فرهنگی اثرساز در معماری، نمادهای هویت‏ساز، و عوامل فرهنگی مبتنی بر سنت‏ـ به عنوان عامل‏ های اثرگذار در هویت فرهنگی منطقة 6 شهری کرج مورد ارزیابی محققان قرار گرفته است. برای تعیین حجم نمونة آماری، 390 نفر، از فرمول کوکران استفاده شده است. همچنین، پس از استدلال‏ های آماری مورد نیاز بخش تجزیه و تحلیل داده ‏ها، یافته‏ های پژوهش نشان داده است که وضعیت هویتی منطقة 6 شهر کرج نامطلوب است و از یک بی هویتی فرهنگی رنج می برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Cultural Diversity on Urban Identity Construction (Case Study: Karaj District 6)

نویسندگان [English]

 • Sara Cheraghi 1
 • Vali Alah Nazari 2
 • Fatemeh Shahryar 3
1 Graduate Master of Urban Planning from Dehkhoda Institute of Higher Education
2 Member of Faculty of Humanities and Social Sciences, Farhangian University
3 Assistant Professor of Allameh Dehkhoda Higher Education Institute
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Culture is a systematic system of basic beliefs and assumptions, values, etiquettes and patterns of rooted and long-lasting behavior, symbols and artifacts that shape and shape the perceptions, behaviors and relationships of society and make its identity. The weakening and cultural rupture that results from socio-economic developments in different historical periods, including war, migration, and poverty, is a loss that threatens social identity. Culture can be borrowed, developed, and enriched from history, but it is not easy to acquire culture, and its positive or negative effects can be very profound. This confusion caused by the migration and gathering of different ethnic groups, especially in the city of Karaj and its District 6, can be perceived. Different symbols, beliefs, values ​​and norms sometimes lead to conflict and cultural mixing due to management. Inadequate will lead to cultural alienation and identity alienation and distance from the proposition of cultural diversity that can lead to development.
The purpose of this study is to identify the identity of the city along with all its mental aspects such as ethnicity and social groups and the cultural diversity associated with it. Karaj, and consequently District 6, with such a variety of cultures, seems to have failed to achieve the desired identity.
Methodology
The present study is a quantitative one based on description and analysis and for practical purpose. This process will first begin with documentary studies examining the indicators and criteria required and developing a theoretical framework. In the next step we will examine and analyze the research position using the questionnaire tool by the citizens. After testing the hypotheses, we will provide the necessary solutions. Documentation and field method will be used for data collection. In the popular questionnaire we will use descriptive and analytical statistics. The type of analysis will depend on the type of data distribution, the population of Karaj District 6, which is about 270,000 people. Statistical sample is 390 according to Cochran formula. The sample is distributed according to the localities of District 6 and is questioned. The face validity of the questionnaire will be confirmed by the opinions of 3 experts and its reliability will be confirmed by Cronbach's alpha.
Results and discussion
In the first hypothesis (it seems that the influential cultural factors in architecture play a significant role in the construction of urban identity), the correlation between the influential cultural factors in architecture and identity with the significant level of 0.000 and the severity of the relationship 0.709 indicates a significant relationship between the two variables. Since the significance level of the test is less than 0.05, it is concluded that there is a significant relationship between cultural factors influencing architecture and the dependent variable of identity. The relationship is positive and direct and high, ie, with the increase of cultural factors influencing architecture, the level of identity also increases in the sense that changes in the independent variable will cause the dependent variable to fluctuate. The assumption H1 is then confirmed.
The second hypothesis examines the relationship between identity constructs and identity effects. According to the total correlation coefficient between identity and identity effects is 0.699 and its significance level is 0.000 which indicates a direct relationship between the two variables. The direction of the relationship is positive, direct and high, since the significance level of the test is less than 0.05, so it is concluded that there is a significant relationship between the amount of identity effects and identity, so the hypothesis H1 is confirmed. This hypothesis suggests that identity-building effects were able to directly influence identity variables. That is, with the increase in the effects of identity building, the identity also increases in the sense that changes in the independent variable will cause oscillations in the dependent variable.
In order to measure the level of identity with the origin of cultural diversity in Karaj District 6, three dimensions of cultural factors influencing architecture, identity effects and cultural factors influencing traditional and customs were investigated and evaluated. Friedman test was used to analyze and evaluate the data.The results show that the identity status of Karaj District 6 is undesirable.
Conclusion
One of the most important achievements of this research is the emphasis on the fact that society is not only summarized in national identity, but also has an ethnic identity that embodies values ​​and norms shared with national identity. Cultural diversity can be merged and intertwined in layers to provide a composite identity and to separate them and make it difficult and perhaps impossible. The peaceful coexistence of ethnic groups in the city of Karaj is important confirmation that one-dimensional, polar and polarized identities have changed in favor of mixed and multi-dimensional identities. All three hypotheses were tested based on the questionnaire data.
It seems that influential cultural factors in architecture have an important role in the construction of urban identity
Identification effects seem to play a significant role in the construction of urban identity
Traditional cultural factors and customs seem to play a significant role in the construction of urban identity.
But according to the Friedman test, the level of independent variables is below the average with respect to the questionnaire data and some strategies need to be considered.
At the end of the study, strategies were presented to cope with this situation. Taking advantage of Iranian, Islamic, historical and subjective signs of cultural diversity appropriate to urban spaces, utilizing identity-building effects such as elements, monuments, furniture and signs, helping to promote a sense of belonging with placement. The area of presence in urban spaces with an identity that combines cultural diversity of the region, utilizing the potential of the civic network to improve the identity of the area with the development of a culture of partnership, emphasizes a variety of neighborhoods including proposed strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: cultural diversity
 • identity
 • construction
 • customs
 • identity effects
 1. آتشین‏بار، محمد، 1388، تداوم هویت در منظر شهر، نشریة باغ نظر، س ۶، ش 12.
 2. استیونسون، دبورا، 1388، شهرها و فرهنگ‏های شهری، ترجمة رجب پناهی و احمد پوراحمد، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 3. بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسین و کبیری، لیلا، 1396، تحلیل جامعه‏‏شناختی وضعیت شهروندی فرهنگی (مطالعة موردی: شهروندان تنکابن)، جامعه‏شناسی کاربردی، دورة 28، ش 2، شمارة پیاپی 66، صص 179-216.
 4. بهزادفر، مصطفی، 1386، هویت شهر، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، انتشارات نشر شهر.
 5. ربانی، علی و رستگار، یاسر، 1392، تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد ششگانة آن در بین شهروندان شهر اصفهان، جامعه‏شناسی کاربردی، دورة 24، ش 2، صص 1-20.
 6. رهبری، م.، ١٣٨٠، بحران هویت فرهنگی در ایران معاصر، نامة پژوهش، س ۶، ش ٢٢ و ٢٣، صص ۵۳-٨٤.
 7. لطفی، سهند. (1390 )، بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بنمایه های فرهنگی وکنش بازآفرینی، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 45 ، صص 47-60
 8. لو، ستا؛ شلد، سوزان؛ تاپلین، دانا، 2006، نگرشی نو بر تنوع فرهنگی در فضاهای عمومی با تأکید بر پارک‏های شهری، مترجمان: واراز مداری مسیحی، علی ذوقی، نازیلا رشیدپور، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
 9. شیرازی، حبیب‏اله ابوالحسن؛ نیکو، حمی، 1394، جایگاه فرهنگ در هویت مشترک اروپایی و همگرایی اتحادیة اروپا، فصل‏نامة مطالعات روابط بین‏الملل، دورة 8، ش 29، صص 9-42.
 10. کاستلز، مانوئل، 1380، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه، و فرهنگ (ظهور جامعة شبکه‏ای)، ترجمة احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
 11. ماجدی، حمید؛ زرآبادی، زهراسادات سعیده، ۱۳۸۹، شهر نشان‏دار به‏مثابة شهر زمینه‏گرا، تحقیقات فرهنگی ایران، دورة 3، ش 3، شمارة پیاپی 11، صص 1-21.
 12. مامفورد، لوییز، 1385، فرهنگ شهرها، ترجمة عارف اقوامی مقدم، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 13. موسی کاظمی، سیدمهدی و همکاران، 1393، عملکرد مراکز آموزش عالی در توسعة پایدار فرهنگ شهری، فصل‏نامة علمی-پژوهشی جغرافیا، دورة جدید، س ۱۲، ش 40، صص 29-45.
 14. نصر، طاهره، 1395، جایگاه نشانه‏های شهری در واکاوی مؤلفه‏های هویت و فرهنگ در سیمای شهر ایرانی (مطالعة موردی: بررسی سیمای شهر شیراز)، هویت شهر، س ۱۱، ش ۲۹.
 15. وحید، مجید، 1383، کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی بررسی زمینه‏های فکری- تارخی- موضوع و چشم‏انداز تثویب و تبعات در سیاست‏گذاری فرهنگی، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 63، ش 0، شمارة پیاپی 519.
 16. AbolhassanShirazi Habibollah and Nikou Hamid, 2015, Place of culture In Common European Identity and The European Union Integration Studied Of International Relations Journal (Political Science and International Relations Journal) SPRING 2015 , Vol. 9, No. 29, pp. 9-41.
 17. Bokharaei, Ahmad; Sharbatiyan, Mohammad Hasan and Kabiri, Leila, 2017, Sociological analysis of cultural citizenship status (Case Study: Tonekabon Citizens) Journal of Applied Sociology, Vol. 28, Issue 2 - Serial Number 66.
 18. Amin, A., 2002, AminEthnicity and the multicultural city: living with diversity Plan. A, 24, pp. 989-959, 10,.1068/a2537.
 19. Atashinbar, Mohammad, 2009, The Continuity of Identity in Urban Landscape, Bagh-e Nazar Journal, Vol. 6, Issue 12 , pp. 45-56.
 20. Bathily, Anne, 2019 , The intercultural city step by step .Printed at the Council of Europe. Council of Europe, August 2019.
 21. Baumann, Z., 2000, Liquid modernity, Blackwell Publishing, Oxford.
 22. Fincher, Ruth. Lveson, Kurt. Leitner, Helga. Preston,Valerie, 2014, Planning in the multicultural city: Celebrating diversity or reinforcing difference? Progress in Planning, Vol. 9, pp. 1-55.
 23. Gilroy, P., 2004, After empire, melancholia or convivial culture?, Routledge: London.
 24. Hall, Suzanne, 2012, City, Street and Citizen: The Measure of the Ordinary. London: Routledge.
 25. Harvey, D., 2006, "The nature of space" Spaces of Global Capitalism. Towards a Theory of Uneven Geographical Development, Verso, London.
 26. Lefebvre, Henri, 1974, The production of space (1991), Blackwell Publishing, Oxford.
 27. Madanipour, 2004, A. MadanipourMarginal public spaces in European cities J. Urban Des., 9 (3), 286-267, 1357480042000283869/10, 1080.
 28. Madanipour, 2016, A. MadanipourSocial exclusion and space (sixthed.) R.T. LeGates, F. Stout (Eds.), The City Reader, Routledge, London and New York (2016), pp. 211-203.
 29. Majedi, Hamid and Saeedeh Zarabadi, Zahrasadat, 2010, The Marked City as a Contextual City, Journal of Iran Cultural Research, 3(3), 1. magiran.com/p781462.
 30. Mousakazemi, S.M.; Rahnamaei, M.T.; Firouzneya, GH. and Golpayegani, M., 2014, The Function of Higher education Centers on Sustainable Development of Urban Culture, Journal of Iran Geography, Spring 2014, Vol. 12, No. 40, 29-45.
 31. Nasr, Tahereh, 2017, The Significance of "Landmarks" in Analysis of the Components of "Identity" and "Culture" in the Image of Iranian City (Case Study: Image of Shiraz City) 017 Spring 29. No. 11. Vol. Shahr H.
 32. Nientied Peter, 2018, Hybrid Urban Identity—The Case of Rotterdam Polis University, Tirana & Associate, Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands. Vol. 6, No. 1.
 33. Qader, Mohammad A., 2014, The Multicultural City, Canadian Journal of Urban Research, Vol. 23, No. 1, Supplement: Canadian Planning.
 34. Rastegar, Yaser and Rabani, Ali, 2011, An Analysis of National Identity and its Sextet Dimensions in Isfahan City Journal of Applied Sociology. Vol. 22, No. 4.
 35. Urry, J., 2000, Sociology beyond societies, mobilities for the twenty-first century, London: Routledge.
 36. Urry, J., M, 2007, Obilities, Polity Press, Camdridge.