نقش شهرهای جهانی در نظام جهانی با تأکید بر اندیشۀ جان رنه شورت و پیتر تیلور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانش ‏آموختة دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از مقالة حاضر برجسته ‏کردن نقش «شهرهای جهانی» است. امروزه، به‏ واسطۀ افزایش نقش سیاسی و استراتژیک شهرها، «شهرهای جهانی» به کانون‏ مطالعات در جغرافیای سیاسی تبدیل شده ‏اند و به‏ عنوان بازیگران اساسی در نظام بین ‏الملل به ایفای نقش می‏ پردازند. اما اینکه چگونه پدیدة شهر از نگاه جغرافی‏دانان سیاسی مورد مطالعه قرار می ‏گیرد پرسشی است که مقالة حاضر همراه با تحلیل نظریه‏ ها و دیدگاه ‏های دو تن از برجسته‏ ترین جغرافی‏دانان سیاسی‏  که در تحقیقات خود به تعریف و نقش شهرهای جهانی (با تأکید بر ابعاد سیاسی فضای‏ شهری و اقتصاد شهری تمرکز یافته‏ اند)‏ پرداخته‏ اند‏ـ درصدد پاسخ به آن است. نتایج این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی نشان می ‏دهد پدیدة شهر از سوی جغرافی‏دانان سیاسی با تأکید بر عناصر محوری سه‏ گانة فضا، سیاست، و قدرت مطالعه و بررسی می ‏شود. به اعتقاد جان رنه شورت، بیش از آنکه الگویی از رقابت بین جهان‏ شهرها را برای سلطه بر جهان در ذهن آوریم، دقیق ‏تر آن است که شبکه ‏ای از جهان ‏شهرها را مورد توجه قرار دهیم که در آن نظارت و سلطة اقتصادی فقط در چند شهر متمرکز است. همچنین، پیتر تیلور شهرهای جهانی را با توجه به ماهیت سیال و متحرک قدرت بین شهرهای جهانی و اینکه آن‏ها چگونه با توجه به ایدئولوژی (مقیاس ملی) و اقتصاد جهانی درون نظام جهانی تعامل برقرار می‏کنند، در رویکردی کل‏نگر، بررسی می‏ کند. بنابراین، شهرهای جهانی، در نقش بازیگران رقابت‏ کننده در جهان، معرف جایگاه و نقش دولت- ملت ‏ها در روند توسعة تعاملات و مناسبات در ابعاد سه‏گانة اقتصاد، سیاست، و فرهنگ هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of global cities within the world system, with emphasis on the thought of John Rene Short and Peter Taylor

نویسنده [English]

 • Najes Hosseini
Tehran University
چکیده [English]

Extended abstract
-Introduction, In today's world, "cities" are the main focus of events, actions and reactions, and all kinds of relationships, economic, political, cultural, social, and physical relations. Political geographers focus more on the political dimension of urban space, citizens, local government, urban economics, and major cities / world cities. But how the phenomenon of the city is studied from the point of view of the political geographers is a question that the present article deals with analyzing the theories and views of two of the most prominent geographers of politics. The results of this research by descriptive-analytical method show that the phenomenon of the city is studied by political geographers with emphasis on the triple axis of space, politics and economics. For example, according to John Rene Shorth, rather than pointing out a pattern of competition between the world of cities for global domination, it is more accurate to look at a network of cities in which control and economic domination only In a few cities is focused. Also, Peter Taylor prefers to take global cities in line with the fluidity of power between the world's cities and how they interact with both the scale of ideology (government) and the scale of reality (global economy) within the global system. Holistic. Therefore, the city as a modern phenomenon represents the position and role of nation-states in the development of economic and political interactions and relations. Today, by designing new patterns and working strategies for organizing urban space and increasing the political and strategic role of cities, cities have become the focus of studies in political geography.
-Methodology, This research is of fundamental and theoretical type and the method of information analysis is also descriptive-analytic based on qualitative methodology. The method of data collection is documentary and library. In this regard, in order to arrive at a clear and consistent conclusion based on rational deduction, it attempts to explain the political geography of the city, especially from the point of view of the famous two political geographers, René Short and Taylor. Therefore, this research, by applying the main variables, such as the phenomenon of city, globalization and politics, seeks to achieve a generalized conclusion about urban geography.
-Result and discussion,
1- The city is a social and spatial unit in which politics and power are closely linked. In fact, urban and urban collections are the realm of public policy
2- World cities are the connecting points that act as monitoring centers. This oversight of the cluster is dependent on the flow of information and finances and the cultural flow. In addition, world cities are considered as the interface between local and global space
3- From the viewpoint of geographers, humans played a significant role in creating a city and its urbanization. From the mid-1960s until the mid-1970s (the period of political geopolitical retrieval), with the spatial-political approach, urban politics was one of the things that attracted the attention of political geographers (such as Richard Moire, Peter Tyler, John Rennes, and so on) They made But from the mid-1990s to the present day, specialized approaches such as urban political geography entered the field of geopolitics, and many geographers worked on providing expert opinions and opinions.
4- Considering the importance of the city as a spatial-political phenomenon, it refers to the theory of two renowned political geographers, René Short and Taylor, about the city....
5- John Renne Short states that despite the dispersion over the past thirty years, a large share of command functions is still concentrated in just a few cities, and also, instead of drawing a pattern of competition between the world of cities to dominate the world, More precisely, to focus on a network of cities in which economic moni- toring and domination are concentrated only in a few cities, the non-urban location is largely a reflection of poverty.
6- Taylor believes that three global, national, and urban scales are important scales in which global economies are pivotal. . In general, the main attraction of Taylor's urban studies is that it overcomes this and will definitely put urban affairs into the development of the era of global capitalism.
Conclusion
 The philosophy of the "city" in the study of the geopolitical area is due to the interaction of "politics" and "space" in the spatial area of ​​the city, and this mechanism can be expressed in two aspects:
1. The city's influence on national, local, regional and international policies.
2. The impacts of political decisions of policymakers related to cities, including governmental and non-governmental institutions, on the urban environment.
 The city is a social and spatial unit in which politics and power are closely linked. In fact, the city and the urban complex; the realm of politics is public.
Also, the city can be considered a set of interconnected economic, social and cultural factors, and related to politics and power.
In the twenty-first century, cities are the focal points of global power; they control the events on a variety of geographic scales. In this regard, political geographers emphasize on issues such as: the political dimension of urban space, citizens, local government, the organization, and the urban economy and world cities. Taylor and René Short, as two of the most famous contemporary political geographers, have made important comments and analyzes of the city with an emphasis on globalization and economics. Cities are the bedrock of the formation of political and civil institutions, and an integral part of the process of modernization and socio-economic development; it is the main focus of events, actions, reactions, and types of economic, political, cultural, social and physical relations. They can.
He states that despite the dispersion over the past thirty years, a large share of the command functions is still concentrated in just a few cities. Taylor believes that three global, national, and urban scales are important scales in which global economies are pivotal. . In general, the main attraction of Taylor's urban studies is that it overcomes this and will definitely put urban affairs into the development of the era of global capitalism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • political geography
 • city
 • John Rennes shorts
 • Peter Taylor
 • globalization
 1. پورموسوی، سیدموسی؛ قورچی، مرتضی و رستمی، قهرمان، 1390، تبیین ژئوپلیتیکی کلان‏شهرهای جهانی، فصل‏نامة ژئوپلیتیک، س 7، ش 1.
 2. رضازاده، راضیه و سلسله، علی، 1389، مروری بر سیاست‏های توسعة پایدار محله‏ای با رویکرد دارایی مبنا و تأکید بر سرماایه‏های اجتماعی و کالبدی، فصل‏نامة دانشگاه هنر، ش 4.
 3. جانستون، ار. جی؛ تیلور ، پیتر و واتس، مایکل، 1383، جغرافیاهای تحول جهانی، ترجمة نسرین نوریان، تهران: دورة عالی جنگ.
 4. جونز، مارتین؛ جونز، رایس و وودز، مایکل، 1386، مقدمهای بر جغرافیای سیاسی، ترجمة زهرا پیشگاهی فرد و رسول اکبری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. کامران، حسن؛ بدیعی، مرجان؛ ذکی، یاشار؛ احمدی، سیدعباس و حسینی، نرجس، 1397، مطالعة شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تأکید بر نظر گاتمن و کاکس، فصل‏نامة بین‏المللی انجمن جغرافیایی ایران، ش 56.
 6. کامران، حسن؛ بدیعی، مرجان و حسینی، نرجس، 1397، جغرافیای سیاسی شهر، چسیتی و چرایی، فصل‏نامة بینالمللی انجمن جغرافیایی ایران، ش 58.
 7. هاروی، دیوید، 1387، شهریشدن سرمایه، ترجمة عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر اختران.
 8. حسینی، نرجس، 1397، تبیین پدیدۀ شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، رساله جهت اخذ مدرک دکترا، دانشگاه تهران.
 9. قورچی، مرتضی، 1385، فضای جریان‏ها و شکل‏گیری بنیادگرایی در شرق افریقا، فصل‏نامۀ راهبرد، ش 41.
 10. قورچی، مرتضی و مالکی، جواد، 1389، رقابت کلان‏شهرها در عرصه‏های فراملی با استفاده از ابزار استراتژی‏یابی، فصل‏نامۀ اقتصاد شهر، ش 7.
 11. مجتهدزاده، پیروز، 1392، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: سمت.
 12. مویر، ریچارد، 1379، دیدگاه‏های نو در جغرافیای سیاسی، ترجمۀ دره میرحیدر، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 13. محمدی، محمود و شاهیوندی، احمد، 1397، ارزیابی اثرات رقابت‏پذیری بر دگرگونی شبکة شهری به کمک روش تحلیل شبکة اجتماعی، فصل‏نامة اقتصاد و مدیریت شهری، 7(1): 1-22.
 14. صادقی، محمد؛ ربیعی، حسین؛ قورچی، مرتضی و عبدی، عطاالله، 1399، تبیین نقش اقتصاد سرمایه‏داری و فضای جریان‏ها در ظهور و نقش‏آفرینی شهرهای جهانی، فصل‏نامة ژئوپلیتیک، 16(1): 110-137.
 15. ویسی، هادی، 1394، مفاهیم و نظریههای جغرافیای سیاسی، تهران: سمت.
 16. شورت، جان رنه، 1396، کلانشهرهای جهانی، ترجمة مهدی داوودی، انتشارات پاپلی.
 17. روسی، یوگو و وانولو، آربرتو، 1395، جغرافیاهای سیاسی شهر، ترجمة علی ولی‏قلی‏زاده و مهدی کریمی، انتشارات دانشگاه مراغه.
 18. ذکی، یاشار و ولی‏قلی‏زاده، علی، 1392، مقیاسهای فضایی در جغرافیای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.
 19. Agnew, J., 2002, Making political Geography, NewYork: Oxford University press.
 20. Brenner, N., 2014, Implosions/Explosions: Towards a Study of planetary Urbanization. Berlin: Jovis.
 21. Flint, C., 2008, Introduction to Geopolitics, London: Rutledge.
 22. Friedman, J., 1995, Where We Stand? A Decade Of World City Research, In World Cities In A World-System, Edited By P.L. Knox and P. J. Taylor, 21-47. Cambridge: Cambridge University Press.
 23. Pourmousavi, S.; Ghourchi, M. and Rostami, G., 2011, The geopolitical description of the cities of the cities of the world, Geopolitical Quarterly, Seventh Edition, No. 1.(In persian).
 24. Rezazadeh, R. and Selsele, A., 2010, Review of Sustainable Neighborhood Policy With the basis of asset-based approach and emphasis on social and physical resources, Quarterly Journal of the University of Art, No. 4, pp. 121-139. (In persian).
 25. Jennoston, A.; Taylor, P. and Watts, M., 2004, Transformational Geographies, Translator, Nasrin Nourian, Tehran: Superior War, (In persian).
 26. Jones, M.; Jones, R. and Woods, M., 2007, An Introduction to Political Geography, Translated by Zahra Eshkah Fard and Rasoul Akbari, Tehran University Press. (In persian).
 27. Kamran, H.; Badie, M.; Zaki, Y.; Ahmadi, A. and Hosseini, N., 2018 A, Study of the City in Geopolitics and Political Geography with Emphasis on Gutman & Cox Theory, Tehran: Quarterly Journal of the Geographical Society, No. 56 .(In persian).
 28. Kamran, H.; Badiei, M. and Hosseini, N., 2018 B, Political Geography of the City, Chisite and Cheraei, International Journal of Geographical Society, No. 58. (In persian).
 29. Harvey, David, 2008, Urbanization of Capital, Translation by Aref Aqvami Moghadam, Tehran: Akhtaran Publishin. (In persian).
 30. Hosseini, Narjes, 2018, The description of the city's phenomenon in political geoghraphy and geopolitical geography. Thesis for Ph.D., University of Tehran. (In persian).
 31. Ghourchi, Morteza, 2006, The Stream of Space and the Formation of Fundamentalism in East Africa, Strategy Rahbord, No. 41. (In persian).
 32. Ghourchi, M. and Maliki, J., 2010, Metropolitan Competition in Transnational Areas Using Strategic Strategies, The City Economy, No. 7. (In persian).
 33. Mojtahedzadeh, P., 2013, Geography of politics and geography, Tehran: Samt. .(In persian).
 34. Muir, Richard, 2000, New perspectives on political geography, translation of Mirrahidar valley, Geographic organization of armed forces publication, Tehran. (In persian).
 35. Mohammadi, Mahmoud and Shahivandi, Ahmad, 2018, Evaluating the effects of competitiveness on urban network transformation using social network analysis method, Quarterly Journal of Urban Economics and Management, 7 (1): 1-22. (In persian).
 36. Parnreiter, C., 2017, Global cities and the geographical transfer of value, Urban Studies, 56(1): 81-96.
 37. Sassen, S., 2016, The global city: Enabling economic intermediation and bearing its costs. City & Community, 15(2): 97-108.
 38. Sadeghi, Mohammad; Rabiee, Hossein; Ghorchi, Morteza and Abdi, Ataullah, 2020, Explaining the Role of Capitalist Economics and Current Space in the Emergence and Role of Global Cities, Geopolitical Quarterly, 16 (1): 110-137. (In persian).
 39. Vaysi, Hadi, 2015, Concepts and theories of political geography, Tehran: Samt. (In persian).
 40. Short, John Renee, 2017, Metropolitan World, Translator Mehdi Davoodi, Papoli Publications. (In persian).
 41. Short, J., 2003, The Urban Order: An Introduction To Cities, Culture, and Power. New York: Routledge.
 42. Short, J., 2004, Global Metropolitan: Globalizing Cities In A Capitalist World, Rutledge Publishers.
 43. Short, Jo and Kim, Y., 2007, Globalization And The City, New York: Routledge.
 44. Short, J., 2007, World Metropolis, Translator Mehdi Davoodi, Papeli Publications. (In persian).
 45. Taylor, P. J., 2000, World cities and territorial states under condition of contemporary globalization. Political Geography, 19(1): 5-32.
 46. Taylor, P.J. and Flint, C., 2000, Political geography: World – Economy, nation- state, and locality. Fourth Edition, New York: Prentice Hall.
 47. Taylor, P. J., 2001, A New Mapping Of The World For The New Millennium, The Geographical Journal, 167: 213-222.
 48. Taylor, P. J., 2004, World City Network- A Global Urban Analysis, New York, Routledge
 49. Taylor, P. J., 2006, Radical political Geography. In J. Agnew, k. Mitchell & G. Toal (eds), A Companion to political geography (47-56), third Edition, London: Blakwell Publishing.
 50. Taylor, P. J., 2007, 25 years of political Geography in a changing political world: A brief personal memoir. Political Geography, 26(1).
 51. Taylor, P. J., 2008, The geography of uneven development. London: SAGE Publication Ltd.
 52. Taylor, P. J.; Hoyler, M. and Smith,, 2015, Cities in the Core-Periphery Economic Structure of the Modern World-System: Polarization or Convergence? The World is Out of Joint: World-Historical Interpretations of Continuing PolarizationsBoulder, CO: Paradigm Publishers, pp. 39-53.
 53. Taylor, P.J., 2016, Cities in climate change, International Journal of Urban Sciences, 20, DOI: 1080/12265934.2016.1228473
 54. Taylor, P.J and Derudder, B., 2016, World City Network: A Global Urban Analysis. 2nd edn. New York: Routledge.
 55. Taylor, P. J., 2017, Geohistory of globalizations, ProtoSociology, No. 34, DOI: 10.5840/ protosociology2016336
 56. Taylor, P. J.; O’Brien, G. and O’Keefe, P., 2017, Anthropogenic Climate Change is Urban not Modern: Towards an Alternate Critical Urban Geography. An International Journal for Critical Geographies, 16 (4): 781-803.
 57. Taylor, P., 2017, The new political geography of corporate globalization, L’Espace Politique[En ligne], 32 | 2017-2, mis en ligne le 14 septembre 2017, URL; DOI: https://doi.org/10.4000/espacepolitique.4330
 58. Timberlake, Michael; Yehua, D.; Wei, Xiulian Ma and Jianmei, Hao, 2014, Global Cities With Chinese Characteristics, Cities, 41(B): 162-170.
 59. Russi, Y. and Vanovu, A., 2016, Political geography of the city, Translation by Ali Vulghizadeh and Mehdi Karimi, Maragheh University Press.
 60. Zaki, Y. and Valigholizadeh, A., 2013, Space scales in political geography, Tehran: Tehran University. (In persian).