تحلیل جامعه ‏شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه ‏ای استان قزوین (مورد مطالعه: شهرستان قزوین)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه جامعه ‏شناسی اقتصادی و توسعه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه توسعة روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه برنامه‏ ریزی شهری و منطقه‏ ای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

درجة توان گردشگری در ایجاد توسعه در یک منطقه به مقدار زیادی به همسویی فرهنگ ضمنی و فرهنگ عینی تصمیم‏ گیری‏ های مدیریتی حکومت محلی بستگی دارد. قزوین یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران است که دارای بیشترین تعداد آثار باستانی ثبت‏شده در کل کشور است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل جامعه ‏شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه‏ ای استان قزوین (مورد مطالعه: شهرستان قزوین) است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. برای تدوین راهبردها با استفاده از تکنیک SWOT از دو گروه گردشگران 140 نفر و ذی‏نفعان (مشاغل مرتبط با گردشگری) 120 نفر داده‏ها جمع‏آوری انجام شد. سپس، برای پیش‏بینی آیندة گردشگری قزوین اتفاق نظر 41 نفر از مسئولان و متخصصان در طی سه راند تکنیک دلفی به‏دست آمد. نتایج یافته‏ها نشان می‏دهد نیاز به استراتژی بازنگری و نگاه جامع و مثبت به گردشگری منطقه است. تفاوت فرهنگ ضمنی و فرهنگ عینی برآمده از اهداف و ارزش‏های همة ذی‏نفعان منطقه تعارض منافع متعددی را به ‏وجود آورده است که ارتباط تنگاتنگی با آیندة صنعت گردشگری قزوین دارد. بنابراین، مدیران تصمیم‏ گیرنده از حیث توان تعیین هدف و وصول به آن در سیاست‏گذاری ‏ها عاجز می‏شوند و با قدرت بسیار اندک کار می ‏کنند. توسعة اقتصادی گردشگری در گرو هماهنگ‏ نمودن منافع متعارض است. تنظیم اصول سیاست‏گذاری گردشگری قزوین می ‏تواند در جهت توانمندسازی حکومت محلی با استفاده از رویکرد انطباق تکرارشونده مسئله ‏محور و همچنین گردشگری اجتماع‏ محور از مؤلفه ‏های مهم توسعة منطقه ‏ای در سایة صنایع خلاق و صنایع فرهنگی امکان‏ پذیر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the effects of tourism industry on regional development of Qazvin province(Case study of Qazvin county)

نویسندگان [English]

 • Maryam Mafi 1
 • Mostafa Azkia 2
 • Gholamreza Latifi 3
1 Central Tehran Azad University
2 Professor, University of Tehran
3 Associate professor
چکیده [English]

Introduction:
With the development of soft technologies with their value-oriented nature in the context of culture, in the form of creative industries in line with the tourism industry can be a specific goal for development strategies in the context of regional economic planning. The degree of tourism potential in creating development in a region largely depends on the alignment of tacit culture and objective culture of tourism stakeholders in the region, especially decision-makers at different levels of local government. Qazvin is one of the historical and cultural cities of Iran that has the largest number of registered antiquities. Due to the loss of the opportunity of Qazvin tourism pilot by the United Nations Human Settlement Program in 2005, in which tourism was introduced as an important factor of public welfare and income for all segments of the population, and according to statistics It is stated that the increasing and decreasing trend of credits allocated to the tourism sector, the current situation and the impact of tourism on the regional development of Qazvin and its future forecast from the perspective of tourism stakeholders in the region. The main purpose of this study is to identify and study the impact of tourism industry on regional development of Qazvin province (case study of Qazvin city). - What is the sociological analysis of the effects of tourism indicators related to the regional development of Qazvin province (case study of Qazvin city) from the perspective of tourists and stakeholders in the region? And predicting the future of the tourism industry according to the current situation from experts and officials How is it with tourism in the region?
Methodology:
Descriptive-analytical in three stages, using the SWOT technique to develop a strategy from two groups of tourists to 140 people and stakeholders (tourism-related jobs) 120 people and using the Delphi method in three rounds, officials and experts up to 41 people to advance Forecast of the future of tourism in Qazvin Data collection has been done. According to the Likert scale and gaining a maximum of 5 points in each case with 41 participants, the maximum score of each agent could be 143.5 points and gaining 70% of this point.
Results and discussion:
The SWOT results of tourists:the top strengths of the region:diversity of historical and natural landscapes of tourism, sense of security and confidence of tourists during the trip, clean climate of the region and its opportunities, ability and potential of the region for tourism development. Recommend to friends, good travel experience due to reasonable costs, weaknesses:poor quality and high cost of accommodation centers, traffic on communication routes within the historical context, lack of proper access to information centers and Tourism guidance as well as threats:Lack of proper use of natural and historical resources in the region in the form of sustainable development, incoherence in tourism management, lack of proper investment in the tourism sector.
Stakeholder SWOT results the strengths of the region: people agree to the expansion of tourism, life satisfaction in the region according to the business environment and increase the personal income of residents related to tourism, knowledge and interest of people in reviving history And Opportunity:The Ability and Potential Necessary for the Development of Tourism in the Region, The Originality and Specialness of the Works and Places of the Region and the Presence of Women in the Footsteps of Men in Tourism Jobs Quality in the facilities needed by tourists and is faced with serious threats:lack of systematic planning and planning of tourism, lack of appropriate investments in tourism, inappropriate change of use, including the traditional garden of Qazvin.
In the third stage of the analysis using the Delphi technique process in three rounds, the consensus of Delphi panel members, officials and experts related to tourism in the province, predict the future of tourism .In the economic dimension: Reconstruction of tourist places in order to create a hotel and visit historical centers, direct supply and prosperity in the production of handicrafts, impact on increasing newly established urban spaces and impact on the growth of value added in the tourism sector. In the cultural dimension: impact In the prosperity of Saad al-Saltanah and the reconstruction of such historical collections, the impact on the preservation of archeological and historical monuments, the effects of original architecture and historical memory.In the social dimension: the impact on facilitating communication services, the impact on Public transport services. In the environmental dimension: an effect on the attractiveness of the environment of historical places and attractions, the impact on the development of ecotourism, tourism advocates and conservation of the natural environment. In providing and training skilled and experienced manpower at management levels, his work The purpose of the tourism sector is to comply with international tourism laws and international relations between governments in order to improve the standards of the region.
Conclusion:
The difference between tacit culture and objective culture derived from the goals and values of all stakeholders, including people and managers, has created a conflict of interest. It is closely related to the future of Qazvin tourism industry. decision-makers in terms of the ability to set a goal and achieve it in policy fail and work with very little power. Economic development of tourism depends on coordinating these conflicting interests.Development requires change, and change always happens in the context. In order to make improvements, one must pay attention to the context and create accessories that are both functional and in line with the goals. Principles of Qazvin tourism policy can be used with a recurring problem-based adaptation approach to empower local government and community-based tourism from the component Regional development opportunities are possible. especially in the city and region with a rich historical and cultural background of Qazvin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism Industry"
 • Regional Development"
 • Qazvin County"
 • Sociological Analysis"
 • "
 • Swot"
 1. محسن و همکاران، 1397، نقش اقتصادی گردشگری در توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: شهر بندرعباس)، فصل‏نامة علمی- پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال 12، شمارة پیاپی 42.
 2. ازکیا،مصطفی؛احمدرش، رشید؛دانش مهر، حسین.(1392). توسعه و مناقشات پارادایمی جدید (جلد اول)، تهران: انتشارات کیهان
 3. آقاجانی، حمید، 1394، تحلیل جامعه‏شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه‏ای استان گیلان (موردی: شهرستان رشت)، مجلة مطالعات توسعة اجتماعی ایران، سال هفتم، شمارة چهارم، رسالة دکتری، استاد راهنما: دکتر مصطفی ازکیا، استاد مشاور: دکتر باقر ساروخانی.
 4. اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی استان قزوین، 1398، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان قزوین.
 5. اندروز، مت؛ پریچت، لنت و وولکاک، مایکل، 1398، توانمندسازی حکومت، شواهد، تحلیل، عمل، ترجمة جعفر خیرخواهان و مسعود درودی، با مقدمة احمد میدری، تهران: روزنه.
 6. بایکان، تی.، 2013، تجاری‏سازی دانش و اعتبارسنجی در توسعة اقتصادی منطقه‏ای، ماساچوست، امریکا: ادوارد ایلاگار.
 7. بخش، کیان، 1389، سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی، و توسعه، ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، نشر شیرازه.
 8. بلیک، مارتین و همکاران، 26 فوریه 2015، 5 نکته برای رشد کار با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT. سیدنی در بازیابی 10 آگوست 2015.
 9. پرچکانی، پروانه و منصوری، سیدامیر، 1395، گردشگری فرهنگ شهری، طی سفر مطالعاتی و برداشت‏های میدانی در اروپای غربی (فرانسه و ایتالیا)، فصل‏نامة هنر و تمدن شرق، سال 4، شمارة 12.
 10. پیک، اندی؛ رودریگز- پوز، آندرس و تومنی، جان، 2006، توسعة محلی و منطقه‏ای، روتلج.
 11. تجزیه و تحلیل swot: کشف فرصت‏های جدید، مدیریت و از بین بردن تهدیداتmindtools.com. 1006. بازیابی‏شده در 24 فوریه 2018.
 12. جهاندیده، سامان؛ خنیفر، حسین و فرزان، نرگس، 1395، شبکة خط‏مشی گردشگری کشور، فصل‏نامة علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، شمارة 30، صص 1-24.
 13. حبیبی، فاتح؛ رحمتی، مهران و کریمی، عادل، 2018، سهم گردشگری در رشد اقتصادی در استان‏های ایران: رویکرد GDM، مجلة آیندة تجارت، جلد 4، شمارة 2، صص 261-271.
 14. حیدرزاده، کامبیز؛ نجفی، کبری و حسینی، سیدعلی، 1395، تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران در استان قزوین، فصل‏نامة مطالعات گردشگری، سال 12، شمارة40، صص 115-153.
 15. داد، کلمنت هنری؛ اشمیت، م.گ.؛ اینگلهارت، رانلد؛ بوآ، کارلز؛ پای، لوشن؛ دال، رابرت؛ مور، میک و ‏هانتینگتن، سموئل، 1396، مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی، ترجمة عزت‏الله فولادوند، تهران: نشر ماهی.
 16. دهشیری، محمدرضا، 1379، تبادل فرهنگی میان ملت‏ها، فصل‏نامة مطالعات ملی، سال 2، شمارة 6.
 17. ساسانا، کلودیا و ساسانا، کارلا، 2019، تأثیرات گردشگری و تولید اشتغال در مکزیک، جلد 1، 26 شمارة 2، صص 94-114.
 18. شاملو، جواد، 1395،قدرت و بازتعریف نظریة برنامه‏ریزی شهری با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا، فصل‏نامة راهبرد، سال 25، شمارة 80، صص 287-319.
 19. صفیار؛ فخر حسینی، سیدفخرالدین؛ شریفی، ارکان؛ احمدزاده، خالد؛ سحابی، جلیل و محمدی‏فر، ‏هادی، 1388، توسعه؛ شاخص‏ها و نماگرها، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه، کمیسیون نظارت.
 20. غلام‏رضا، 1397، شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان‏شهر اصفهان، فصل‏نامة برنامه‏ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، شمارة 36.
 21. ‏فر، عقیل و کیقبادی، مرضیه، 1389، فرصت تاریخی صنایع فرهنگی (صنایع خلاق)، تهران، آینده‏پژوه.
 22. فرهنگی؛ صنایع آینده، 1393، نگاهی به استراتژی توسعة صنایع فرهنگی چهار کشور، یک ایالت و یک شهر (سنگاپور، فنلاند، استرالیا، افریقای جنوبی، ساسکا چیوان و لندن)، مترجمان: محمدرضا سوهانیان، غلامرضا کیارزم، سیمین موحد، مرضیه کیقبادی، سارا علوی، مریم بهرامیان، مرضیه فخرایی، ناظر علمی: عبدالرضا عالی‏زاده، ناشر: آینده‏پژوه.
 23. کاپرا، ایزابلا، 2018، تلاش‏های توسعة پایدار گردشگری توسط دولت‏های محلی در پولان، دانشکدة حقوق، اداره و روابط بین‏الملل دانشگاه آندره فریچ مودروسکی کراکوف گوستاوا- هرلینگا گرودزیسکیگو 1، 30-705 کراکوف.
 24. کاستیلو، ویکتوریا؛ گارونبس، لوکاس فیگال؛ مافیولیک، الساندرو و سالازارد، لینا، 2017، اثرات علیت سیاست‏های صنعتی منطقه‏ای بر اشتغال: رویکرد کنترل ترکیبی، علوم منطقه‏ای و اقتصاد شهری، جلد 67، صص 25-41.
 25. کاوز، راجر، 2004، دایرةالمعارف شهر، روتلج پ. 653. شابک 978-0415862875.
 26. کوک، پ.، 2005، تحول منطقه‏ای و عدم تعادل منطقه‏ای: اقتصاد دانش جدید و نارضایتی آن‏ها، دانشگاه‏ هاروارد: انتشارات اسپرینگر.
 27. لیو و ما، 2017، تفاوت‏های ادراکی میان سهام‏داران در تأمین گردشگری شهر ژیان، چین، پایداری، 9 (2)، 214.
 28. مستولی‏زاده، علی، 1389، بررسی پایداری فرهنگی و اجتماعی مقصد گردشگری (مطالعة تطبیقی روستای ابیانه)، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 29. مصطفی و احمدرش، رشید، 1394، توسعه و مناقشات پارادایمی جدید، ج 1، تهران: انتشارات کیهان.
 30. مصطفی و دیباجی، شکوه، 1395، نقد برنامه‏های توسعة روستایی در ایران، فصل‏نامة مطالعات تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة 5، شمارة 1، صص 103-125.
 31. مصطفی؛ احمدرش، رشید و دانش‏مهر، حسین، 1391، توسعه و مناقشات پارادایمی جدید، ج 1، تهران: انتشارات کیهان.
 32. معصوم، مجتبی و همکاران، 1389، گردشگری پایدار روستایی (روستایی و عشایری)، انتشارات: دانشگاه تهران.
 33. موتانا و موکوادا، 2017، ارزیابی اکتشافی شاخص‏های پایدار گردشگری قابل توجه برای یک مسیر مستقر در مونتان در کوه‏های دراکنزبرگ، پایداری، 9 (7)، 1202.
 34. میرزایی، روزبه، 1396، استاد و سخنران، تجارب توسعة پایدار گردشگری در آلمان، کارگاه گردشگری توسعة پایدار NGOهای گردشگری منطقة 1 کشور با میزبانی استان قزوین.
 35. یک کوینسی، رونالد، تجزیه و تحلیل SWOT: افزایش ظرفیت سازمان شما، دانشکدة مددکاری اجتماعی راتگرز. بایگانی‏شده از نسخة اصلی در 2016-04-17. بازیابی‏شده در تاریخ 1392-02-25.
 36. یوسفی، علی‏رضا، 1399، سخنرانی، کارگاه تخصصی ساختار کسب و کار در بوم‏گردی و کلاس جهانی، اقامتگاه بوم‏گردی زرآباد، الموت شرقی، قزوین، 5 آبان 1399.
 37. Baycan, T., 2013, Knowledge Commercialization and Valorization in Regional EconomicDevelopment, Massachusette, Usa: Edward Elagar.
 38. Blake, Martin and Wijetilaka, Shehan, 26 February 2015, 5 tips to grow your start-up using SWOT analysis, Sydney. Retrieved 10 August 2015.
 39. Castillo, V.; Figal, L.; Maffiolin, A. Y. and Salazar, L., 2017, The causal effects of regional industrial policies on employment: a synthetic control approach, Regional Science and Urban Economics, Vol. 67, pp. 25-41.
 40. Caves, R. W., 2004, Encyclopedia of the City, Routledge. p. 653. ISBN978-0415862875
 41. Cooke, P., 2005, Regional Transformation and Regional Disequilibrium, New Knowledge Economies and their Discontents, Harvard University: Springer Publication.
 42. Claudia Susana G_omez L_opez and Karla Susana Barr_on Arreola, 2019, Impacts of tourism and the generation of employment in Mexico, Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico 26 No. 2, 2019 pp. 94-114 Emerald Publishing Limited 2254-0644 DOI: 10.1108/JTA-10-2018-0029
 43. Habibi, F.; Rahmati, M. and Karimi, A., 2018, Contribution of tourism to economic growth in Iran’s provinces: GDMapproach, Future Business Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 261-271.
 44. Kapera, Izabela, 2018, Sustainable tourism development efforts by local governments in Polan, Faculty of Law, Administration and International Relations Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa-Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Krakow.
 45. Kapera, Izabela, 2018, Sustainable tourism development efforts by local governments in Polan, Faculty of Law, Administration and International Relations Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa-Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Krakow.
 46. Pike, Andy; Rodriguez-Pose, Andrés and Tomaney, John, 2006, Local and regional development, Routledge.
 47. , J. and Ma, Y., 2017, The Perceptual Differences among Stakeholders in the Tourism Supply of Xi’an City, China. Sustainability, 9(2), 214.
 48. Mutana, S. and Mukwada, G., 2017, An Exploratory Assessment of Significant Tourism Sustainability Indicators for a Montane-Based Route in the Drakensberg Mountains, Sustainability, 9(7), 1202.

SWOT Analysis: Discover New Opportunities, Manage and Eliminate Threats. www.mindtools.com. 1006. Retrieved 24 February 2018.