تاثیر توسعه نهادهای سیاسی – مدنی بر کارآمدی نظام جامع اداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی ، واحد کرج ، دانشگاه ازاد اسلامی کرج ، ایران

چکیده

چنانچه آسیب‌ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هرکشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد دو حالت پیش می‌آید: اول آنکه یا بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می‌نماید و در حالت دوم، یا اینکه خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت‌های شغلی، بحران‌های اقتصادی و خطر امحاء فرصت‌های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمد؛ جامعه را در تشویش و دغدغه‌های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر نظم گریزی، عدم جامعه پذیری و ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی، موجب تنش و بی‌ثباتی سیاسی جامعه می‌گردد که در صورت بی‌توجهی به حل وفصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت‌ها برای نیل به هدف‌هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین‌المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی‌توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. لذا با توجه به تأثیر مؤلفه‌های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقاله حاضر به بررسی تأثیر توسعه نهادهای سیاسی – مدنی بر کارآمدی نظام جامع اداری می‌پردازد.

واژگان کلیدی: نهادهای سیاسی ، نهادهای مدنی- توسعه سیاسی – نظام اداری - روش دلفی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Development of Political-Civil Institutions on the Efficiency of the Administrative Society System

نویسندگان [English]

 • behrouz Aghamohammadi
 • Mir Ebrahim Sedigh
 • Reza Shirzadi
faculty of political science - azad university branch of karaj - Iran
چکیده [English]

Abstract
In the field of internal issues and issues of any country, if the damage and problems of political, administrative, social, economic, etc. reaches a certain amount and quality, either provides a platform for the entry of a threat or the security threat itself in various fields will be converted. Factors such as disproportionate job opportunities, economic crises and the risk of eliminating opportunities in the comprehensive administrative system, disproportion between costs and incomes, have left individuals and families with constant worries and concerns. On the other hand, disorder, lack of socialization and preference of individual and group interests over national interests among political elites, causes political tension and instability in society, which if not resolved by legal mechanisms, administrative and national security Will be at risk. The structure of the administrative system of any country is the system that regulates all activities to achieve predetermined goals. Today, in terms of Iran's domestic situation and international situation, the need for change in the country's administrative system is felt more than ever. Given that the administrative system depends on the structure and social foundation and cultural, political, social and economic goals of the country and cannot be addressed in the abstract, so considering the impact of the components, especially the political system and the development of political institutions on reform Administrative system, the present article seeks to design and explain it as a formative research using the Delphi method and the SWOT technique.
In the field of internal issues and issues of any country, if the damage and problems of political, administrative, social, economic, etc. reaches a certain amount and quality, either provides a platform for the entry of a threat or the security threat itself in various fields will be converted. Factors such as disproportionate job opportunities, economic crises and the risk of eliminating opportunities in the comprehensive administrative system, disproportion between costs and incomes, have left individuals and families with constant worries and concerns. On the other hand, disorder, lack of socialization and preference of individual and group interests over national interests among political elites, causes political tension and instability in society, which if not resolved by legal mechanisms, administrative and national security Will be at risk. The structure of the administrative system of any country is the system that regulates all activities to achieve predetermined goals. Today, in terms of Iran's domestic situation and international situation, the need for change in the country's administrative system is felt more than ever. Given that the administrative system depends on the structure and social foundation and cultural, political, social and economic goals of the country and cannot be addressed in the abstract, so considering the impact of the components, especially the political system and the development of political institutions on reform Administrative system, the present article seeks to design and explain it as a formative research using the Delphi method

In the field of internal issues and issues of any country, if the damage and problems of political, administrative, social, economic, etc. reaches a certain amount and quality, either provides a platform for the entry of a threat or the security threat itself in various fields will be converted. Factors such as disproportionate job opportunities, economic crises and the risk of eliminating opportunities in the comprehensive administrative system, disproportion between costs and incomes, have left individuals and families with constant worries and concerns. On the other hand, disorder, lack of socialization and preference of individual and group interests over national interests among political elites, causes political tension and instability in society, which if not resolved by legal mechanisms, administrative and national security Will be at risk. The structure of the administrative system of any country is the system that regulates all activities to achieve predetermined goals. Today, in terms of Iran's domestic situation and international situation, the need for change in the country's administrative system is felt more than ever. Given that the administrative system depends on the structure and social foundation and cultural, political, social and economic goals of the country and cannot be addressed in the abstract, so considering the impact of the components, especially the political system and the development of political institutions on reform Administrative system, the present article seeks to design and explain it as a formative research using the Delphi method and the SWOT technique.
In the field of internal issues and issues of any country, if the damage and problems of political, administrative, social, economic, etc. reaches a certain amount and quality, either provides a platform for the entry of a threat or the security threat itself in various fields will be converted. Factors such as disproportionate job opportunities, economic crises and the risk of eliminating opportunities in the comprehensive administrative system, disproportion between costs and incomes, have left individuals and families with constant worries and concerns. On the other hand, disorder, lack of socialization and preference of individual and group interests over national interests among political elites, causes political tension and instability in society, which if not resolved by legal mechanisms, administrative and national security Will be at risk. The structure of the administrative system of any country is the system that regulates all activities to achieve predetermined goals. Today, in terms of Iran's domestic situation and international situation, the need for change in the country's administrative system is felt more than ever. Given that the administrative system depends on the structure and social foundation and cultural, political, social and economic goals of the country and cannot be addressed in the abstract, so considering the impact of the components, especially the political system and the development of political institutions on reform Administrative system, the present article seeks to design and explain it as a formative research using the Delphi method .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civic Political
 • Institutions
 • Political Development
 • Administrative System
 • Delphi method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1400
 • تاریخ دریافت: 22 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 11 فروردین 1400