نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی , گروه علوم سیاسی, واحد کرج, دانشگاه ازاد اسلامی, کرج , ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی , واحدکرج , دانشگاه ازاد اسلامی , کرج , ایران

چکیده

 
چنانچه آسیب ‏ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پیش می ‏آید: اول، بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می‏ نماید، دوم، خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت ‏های شغلی، بحران‏ های اقتصادی، خطر امحاء فرصت‏ های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه‏ ها و درآمد، جامعه را در تشویش و دغدغه ‏های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر، نظم‌­ گریزی، عدم جامعه‌­پذیری، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی موجب تنش و بی‏ثباتی سیاسی جامعه می ­شود که در صورت بی‏ توجهی به حل و فصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم‌­ کننده کلیه فعالیت‏ ها برای نیل به هدف‏ هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین‏ المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‏ شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور وابسته است و نمی ‏توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. بنابراین با توجه به تاثیر مؤلفه‏ های پیش‌ گفته، به‌خصوص نظام سیاسی و توسعة نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقالهء حاضر به بررسی تأثیر توسعة نهادهای سیاسی- مدنی بر کارآمدی نظام جامعة اداری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Development of Political-Civil Institutions on the Efficiency of the Administrative Society System

نویسندگان [English]

 • Behrouz Aghamohammadi 1
 • Mir Ebrahim Sedigh 2
 • Reza Shirzadi 2
1 PhD student in Political Science, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
In the field of internal issues and issues of any country, if the damage and problems of political, administrative, social, economic, etc. reaches a certain amount and quality, either provides a platform for the entry of a threat or the security threat itself in various fields will be converted. Factors such as disproportionate job opportunities, economic crises and the risk of eliminating opportunities in the comprehensive administrative system, disproportion between costs and incomes, have left individuals and families with constant worries and concerns. On the other hand, disorder, lack of socialization and preference of individual and group interests over national interests among political elites, causes political tension and instability in society, which if not resolved by legal mechanisms, administrative and national security Will be at risk. The structure of the administrative system of any country is the system that regulates all activities to achieve predetermined goals. Today, in terms of Iran's domestic situation and international situation, the need for change in the country's administrative system is felt more than ever. Given that the administrative system depends on the structure and social foundation and cultural, political, social and economic goals of the country and cannot be addressed in the abstract, so considering the impact of the components, especially the political system and the development of political institutions on reform Administrative system, the present article seeks to design and explain it as a formative research using the Delphi method and the SWOT technique.
In the field of internal issues and issues of any country, if the damage and problems of political, administrative, social, economic, etc. reaches a certain amount and quality, either provides a platform for the entry of a threat or the security threat itself in various fields will be converted. Factors such as disproportionate job opportunities, economic crises and the risk of eliminating opportunities in the comprehensive administrative system, disproportion between costs and incomes, have left individuals and families with constant worries and concerns. On the other hand, disorder, lack of socialization and preference of individual and group interests over national interests among political elites, causes political tension and instability in society, which if not resolved by legal mechanisms, administrative and national security Will be at risk. The structure of the administrative system of any country is the system that regulates all activities to achieve predetermined goals. Today, in terms of Iran's domestic situation and international situation, the need for change in the country's administrative system is felt more than ever. Given that the administrative system depends on the structure and social foundation and cultural, political, social and economic goals of the country and cannot be addressed in the abstract, so considering the impact of the components, especially the political system and the development of political institutions on reform Administrative system, the present article seeks to design and explain it as a formative research using the Delphi method

In the field of internal issues and issues of any country, if the damage and problems of political, administrative, social, economic, etc. reaches a certain amount and quality, either provides a platform for the entry of a threat or the security threat itself in various fields will be converted. Factors such as disproportionate job opportunities, economic crises and the risk of eliminating opportunities in the comprehensive administrative system, disproportion between costs and incomes, have left individuals and families with constant worries and concerns. On the other hand, disorder, lack of socialization and preference of individual and group interests over national interests among political elites, causes political tension and instability in society, which if not resolved by legal mechanisms, administrative and national security Will be at risk. The structure of the administrative system of any country is the system that regulates all activities to achieve predetermined goals. Today, in terms of Iran's domestic situation and international situation, the need for change in the country's administrative system is felt more than ever. Given that the administrative system depends on the structure and social foundation and cultural, political, social and economic goals of the country and cannot be addressed in the abstract, so considering the impact of the components, especially the political system and the development of political institutions on reform Administrative system, the present article seeks to design and explain it as a formative research using the Delphi method and the SWOT technique.
In the field of internal issues and issues of any country, if the damage and problems of political, administrative, social, economic, etc. reaches a certain amount and quality, either provides a platform for the entry of a threat or the security threat itself in various fields will be converted. Factors such as disproportionate job opportunities, economic crises and the risk of eliminating opportunities in the comprehensive administrative system, disproportion between costs and incomes, have left individuals and families with constant worries and concerns. On the other hand, disorder, lack of socialization and preference of individual and group interests over national interests among political elites, causes political tension and instability in society, which if not resolved by legal mechanisms, administrative and national security Will be at risk. The structure of the administrative system of any country is the system that regulates all activities to achieve predetermined goals. Today, in terms of Iran's domestic situation and international situation, the need for change in the country's administrative system is felt more than ever. Given that the administrative system depends on the structure and social foundation and cultural, political, social and economic goals of the country and cannot be addressed in the abstract, so considering the impact of the components, especially the political system and the development of political institutions on reform Administrative system, the present article seeks to design and explain it as a formative research using the Delphi method .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civic Political
 • Institutions
 • Political Development
 • Administrative System
 • Delphi Method
 1. حاجی‌خلیل، محمد و رستم‌نیا، محمد، 1393، فساد اداری در مقابل سلامت اداری، با نگاهی به ایران، سومین همایش علوم مدیریت نوین، تهران
 2. حساس یگانه، یحیی؛ ظهیر، مصطفی و غفاری، زهرا، 1395، بررسی نقش نظارتی حسابرسان و ارتقای سلامت نظام اداری، فصل‌نامة علمی- پژوهشی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال 5، شمارة 18.
 3. دلاوری، ابوالفضل، 1394، الگوی کلاسیک توسعة سیاسی؛ نگاهی به تجربة اروپای غربی، فصل‌نامة برنامه‏ریزی و توسعة اجتماعی، شمارة 22، صص 1-38.
 4. رازقی، نادر و لطفی خاچکی، بهنام، 1397، تحلیل جامعه‌شناختی چالش‏های بقا و پایداری سازمان‏های مردم‌نهاد فعال در حوزة آسیب‏های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطة آن‌ها با دولت، جامعهشناسی نهادهای اجتماعی، دورة 5، شمارة 11.
 5. رحیمی، حسین، 1378، نقش احزاب در توسعة سیاسی و امنیت ملی، فصل‌نامة مطالعات راهبردی، شمارة 4.
 6. عالم، عبدالرحمن، 1382، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
 7. عباس‌زاده، میرمحمد، 1369، حرفة معلمی و رضایت شغلی، فصل‌نامة تعلیم و تربیت، شمارة 1، ص 58-74.
 8. عسگری ساجدی، محمد، 1395، تأثیر توسعة نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری، تدبیر، سال 1، شمارة 7.
 9. فاضلی‏نژاد، جواد، 1394-1395، الگوی مطلوب مالی نظارت برونقوه‏ای بر بودجه در ایران با مطالعة تطبیقی فرانسه، امریکا، و انگلستان، رسالة دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة حقوق.
 10. مبینی دهکردی، ساسان، 1387، بررسی تأثیر عملکرد دیوان محاسبات استان در کاهش موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مالی توسط مسئولین دستگاه‏های اجرایی از دیدگاه مدیران و کارشناسان مالی اســتان، چهارمحال و بختیاری، مؤسسة آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری، کارشناسی ارشد، رشتة مدیریت دولتی.
 11. نوذری، حسین‌علی، 1381، احزاب سیاسی و نظام‏های حزبی، نشر گسترده.
 12. هیوز، آون، 1392، مدیریت دولتی نوین، ترجمة سیدمهدی الوانی، چ 14، تهران: انتشارات مروارید.
 13. زیبا کلام، صادق، مقتدایی، مرتضی، 1393، احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی انتخابات، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال دهم، شماره بیست و نهم.
 14. Abbaszadeh, Mir Mohammad, 1990, Teacher Profession and Job Satisfaction, Quarterly Journal of Education, 1, pp. 58-74.
 15. Alam, Abdolrahman, 2003, Foundations of Political Science, Tehran: Ney Publishing
 16. Asgarisajedi, Mohammad, 2016, The Impact of the Development of Political Institutions on the Evolution of the Administrative System Our Age in Examining the Views of the Traditional Right Spectrum,Human Geography Research Quartely, first year, No. 7.
 17. azelienja, Javad, 2015-2016, The favorable financial model of extra-budgetary supervision in Iran with a comparative study of France, the United States and the United Kingdom, PhD thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of Law.
 18. Dahlstrom, C., 2012, Politics and administration, In Peters & Pierre (Ed), The Sage Handbook of Public Administration, (pp. 361-368), SAGE Publications Ltd.
 19. Delavari, Abolfazl, 1394, The Classical Model Of Political Development; The View Of The Western European Experience Quarterly, Journal Of Social Planning And Development, No. 22, pp. 1-38.
 20. Demir, Tansu, 2010, Politics and Administration: Rewiew of Research and Some Suggestions, University of Illinois at Springfield Department of Public Administration Public Affairs Center.
 21. Eicher, Angela, 2013, Relation Between Administration and Politics, Published Originally In German.
 22. Haji Khalil, Mohammad and R‏ostamnia, Mohammad, 2014, Administrative Corruption Vs. Administrative Health, With The View Of Iran, Third Conference On Modern Management Sciences, Tehran,
 23. Hasas, Yeganeh, Yahya, Zahir, Mostafa, Ghaffari, Zahra, 2016, Study Of The Supervisory Role Of Auditors And Promoting The Health Of The Administrative System, Scientific And Research Quarterly, Accounting And Management Auditing Knowledge, Vol. 5, No. 18.
 24. Hiouz, Aven, 1392, Newgovernmentmanagement, Translation, Mehdi Alvani, Fourteenth Edition, Tehran: Morvarid.
 25. Mobini Dehkordi, Sasan, 2018, Study of the effect of the performance of the Provincial Court of Accounts in reducing cases of non-compliance with financial laws and regulations by executive officials from the perspective of managers and financial experts of the province, Chaharmahal and Bakhtiari, Training and Research Institute Master's degree, Public Administration.
 26. Nozari, Hossein Ali, 2002, ،"Political Parties and Party Systems" Gostarde Publication.
 27. Rahimi, Hossein, 1999, The Role of Parties in Political Development and National Security, Quarterly Journal of Strategic Studies, No. 4.
 28. Razaghi, Nader and Lotfi Khachaki, Behnam, 2018, Sociological Analysis Of The Challenges Of Survival And Sustainability Of Ngos Active In The Field Of Social Harms,Emphasizing Their Relationship With The Government, Sociology Of Social Institutions, The Fifth Period, No. 11.
 29. Sayadur, Rahman, 2015, Politics- Bureaucracy Relation, Governance and Development In Bangladesh: The Case Of Local Governance.