سنجش و تحلیل راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونة موردی: بندر بوشهر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شهر، به‏عنوان یک سیستم چندبُعدی و پویا، همواره با چالش‏های پیچیده و گسترده‏ای روبه‏روست. این پیچیدگی‏ها سبب شده که برنامه‏ریزان به دنبال رویکردهای نوین در برنامه‏ریزی شهری باشند. از جملة این رویکردهای نوین، برنامه‏ریزی راهبردی شهری است. بندر بوشهر با توجه به رشد روزافزون جمعیت در سال‏های اخیر و افزایش رو به تزاید مسائل و مشکلات شهری در ابعاد گوناگون (کالبدی، اقتصادی، و فرهنگی)، با محدودیت‏های متعددی مواجه بوده است. همین امر لزوم اتخاذ رویکردهای نوین جهت برنامه‏ریزی آینده‏نگرانه برای این شهر را آشکار می‏‏کند. هدف نگارندگان از این پژوهش آن است که با استفاده از وزن‏دهی به شاخص‏های راهبردی توسعة بوشهر توسط متخصصان برنامه‏‏ریزی شهری و با رویکرد برنامه‏ریزی راهبردی به اولویت‏بندی پیشران‏های توسعه دست یابند. برای این هدف، از روش توصیفی- تحلیلی و همچنین روش پیمایشی (پرسش‏نامه) در قالب راهبرد‏‏های توسعة شهری استفاده شد که از نظر هدف کاربردی محسوب می‏شود. جامعة نمونة این پژوهش را سی نفر از کارشناسان حوزة برنامه ‏ریزی شهری تشکیل می ‏دهند. برای وزن‏دهی به راهبرد‏‏ها از اکسل و سیستم فازی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می ‏دهد که در دو منطقة شهر بوشهر اولویت ‏بندی راهبرد‏‏های توسعه یکسان است و راهبرد‏‏های ساماندهی کالبدی- فضایی، دسترسی پایدار شهری، تقویت اقتصاد شهری، حکمروایی خوب شهری، زیست ‏پذیری شهری، و محیط زیست شهری بهترتیب اولویت‏ های پیشران‏ های توسعة پایدار شهر بوشهر محسوب می ‏‏شوند. البته، در اولویت‏ بندی شاخص ‏های فرعی در دو منطقه اندکی تفاوت وجود دارد. با توجه به نحوة اولویت‏ بندی پیشران‏ های کلیدی، ابعاد کالبدی و اقتصادی در اولویت برنامه‏ ریزی ‏اند و مسائل زیست‏ محیطی رتبه ‏های پایین ‏تری را به خود اختصاص داده‏ اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring and Analyzing Urban Development Strategies with Sustainable Development Approach Using Fuzzy Logic (Case Study: Bushehr Port)

نویسندگان [English]

 • Hajar Jahanshahi 1
 • Hamidreza Varesi 2
 • Masood Taghvaei 2
2 University of Isfahan
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction: The city as a multidimensional and dynamic system always faces complex and wide-ranging challenges. These complexities have led planners to seek new approaches to urban planning. Sustainable development has been one of the most important concerns of researchers in recent decades, as it encompasses all aspects and aspects of human life. Sustainable development has been one of the most important concerns of researchers in recent decades, as it encompasses all aspects of human life. Today, the need to pay attention to sustainable development is one of the things that everyone agrees on. New cities [today] face many physical, economic and social problems due to lack of sustainable development indicators. Accordingly, the term development is intended to promote the quality and quality of life of individuals and to improve the general well-being and sustainability of society and refers to the continuation of this process throughout the generations. Accordingly, the term development refers to the promotion of the quality and quality of life of individuals and to the general well-being and sustainability of society, and refers to the continuation of this process throughout the generations. Considering the increasing growth of Bushehr port in recent years and the increasing urban problems in various dimensions and the necessity of adopting sustainable urban development approaches for its future planning, this study seeks to use the strategic planning to To prioritize the development drivers of Bushehr.
Methodology: This study was conducted using descriptive-analytical method and using survey method (questionnaire) in the form of urban development strategies and is considered as a practical application. The statistical population of the study consisted of 30 experts from the field of urban planning. Fuzzy system has been used for weighting strategies.
Results and Discussion: According to the findings obtained separately for the two districts of Bushehr, it was found that prioritizing the sub-indices in District One is such that connecting and integrating the two parts of the city with a weight of 0.0777, empowering the poor with Weight 0.0269, Sustainable Revenue Weight 0.067, Spatial Justice Weight 0.061, Historical Textures Improvement 0.0456, Justice Weight 0.0455, Tourism Development and Renovation of Worn Textures With the weight of 0.02453 the highest weight and priority respectively. Democracy with a weight of 0.0117, development of environmental NGOs with a weight of 0.0168, citizenship promotion with a weight of 0.01607 and optimization of energy consumption with a weight of 0.0144 are top priority. And. Also, prioritizing development strategies in the form of key indicators and as development proposals, respectively, spatial physical organization with a weight of 0.224, urban viability of 0.188, strengthening of the urban economy with a weight of 0.178. Good urban governance with a weight of 0.153, urban environment with a weight of 0.134 and sustainable urban access with a weight of 0.102 were the highest weighted and prioritized, respectively. On the other hand, in Bushehr District 2, sub-indices are prioritized in such a way: informal accommodation with a weight of 0.082, passive defense with a weight of 0.068, interconnection and integration of two parts of the city with a weight 0.0266, social welfare with the weight of 0.0257, spatial justice with the weight of 0.0255, stable income with the weight of 0.0254 and participation with the weight of 0.050 are the highest rank and priority. Also, housing development with a weight of 0.0167, urban development with a weight of 0.0164, development of environmental NGOs with a weight of 0.0153 and energy consumption optimization with a weight of 0.0152 were the lowest. Also, in prioritizing development priorities in zone 2, the final score was spatial physical organization strategies with a weight of 0.225, urban viability with a weight of 0.192, strengthening of the urban economy with a weight of 0.165, good urban governance with a weight. 0.153, 0.137 urban environment and 0.102 sustainable urban access, respectively, were the most weighted and prioritized. This comparison shows that respondents in urban development strategies in the two areas of Bushehr are similar. However, given the different circumstances, there is only a slight disagreement in prioritizing the sub-indicators. This is due to the formation of dysfunctional textures and informal settlements without the supervision of urban management and consequently the settling of poor and socioeconomic strata in parts of Zone 2 as well as in parts of the region in the nuclear power plant area. But overall this prioritization based on collective wisdom can serve as a guide and document for the sustainable development of Bushehr for decision makers, especially urban management.
The results of the research show that in two areas of Bushehr, the priorities of development strategies are the same, and strategies are: physical-space organization, sustainable urban access, urban economic strengthening, good urban governance, urban biomass and Urban environment is considered as the priorities of sustainable development proponents of Bushehr city, respectively. Of course, there is a slight difference in the ranking of sub-indices between the two urban areas.
Conclusion: This comparison shows that respondents in urban development strategies in the two areas of Bushehr are similar. However, given the different circumstances, there is only a slight disagreement in prioritizing the sub-indicators. This is due to the formation of dysfunctional textures and informal settlements without the supervision of urban management and consequently the settling of poor and socioeconomic strata in parts of Zone 2 as well as in parts of the region in the nuclear power plant area. Is. But overall this prioritization based on collective wisdom can serve as a guide and document for the sustainable development of Bushehr for decision makers, especially urban management. Regarding the way of prioritizing key proponents, physical and economic dimensions are prioritized and prioritized and environmental issues rank lower.
Key words: Bushehr Port, Urban Strategic Planning, Sustainable Urban Development, Index, Fuzzy Logic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Bushehr Port
 • Urban Strategic Planning
 • Sustainable Urban Development
 • Index
 • Fuzzy Logic
 1. آرین تبار، حبیب، شرفی، سیامک و سعید نگهبان، 1399، ارزیابی روش جمع کیفی (QS) جهت تعیین گامای بهینه در تهیه نقشه پهنه­بندی خطر زمین­لغزش مطالعه موردی جنگل توسکستان تا گرگان، مجله پژوهش­های زئومرفولوژی کمّی، سال نهم، شماره 3، صص 70-87.
 2. آزاد (ارمکی) غلامرضا و عبدالرضا رکن الدین افتخاری، 1379، اقتصاد توسعه پایدار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
 3. اسماعیل­زاده، حسن، فنی، زهره و سیده فاطمه عبدلی، 1398، هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: منطقه 6 تهران، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 51، شماره 1، صص 145-157.
 4. امینی فسخودی، عباس، 1384، کاربرد استنتاج منطق فازی در مطالعات برنامه­ریزی و توسعه منطقه­ای، مجله دانش و توسعه، شماره 17 ، صص 39-60.
 5. تقوایی، مسعود و اعظم صفرآبادی، 1392، توسعه پایدار شهری و برخی از عوامل موثر بر آن، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره ششم، صص 1-22.
 6. پوراحمد، احمد، حاتمی نژاد، حسین و سید هادی حسینی، 1385، آسیب شناسی طرح­های توسعه شهری کشور، تهران، مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 58، صص 167-180.
 7. پوراحمد، احمد، زیاری، کرامت­اله، حاتمی نژاد، حسین و شهرام پارسا، 1397، شهر هوشمند: تبیین ضرورت­ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی، فصلنامه علمی-پژوهشی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم، شماره دوم، صص 1-22.
 8. پولادی، کمال، 1387، دانشنامه­ی مدیریت شهری و روستایی، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی، تهران.
 9. حاتمی نژاد، حسین و امین فرجی ملایی، 1390، امکان سنجی اجرای طرح­های توسعه شهری در ایران، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال دوم، شماره هشتم، صص 55-76.
 10. حبیب، فرح و علی شکوهی، 1391، شناخت و تحلیل مسائل شهری با استفاده از سیستم­های فازی، هویت شهر، شماره دهم، سال ششم، صص 17-26.
 11. حسین زاده دلیر، کریم و سعید ملکی، 1387، تبیین شاخص­های پایداری مناطق شهری با رویکرد توسعه پایدار در شهر ایلام، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی، سال سیزدهم، شماره بیست و شش، صص 29-60.
 12. خورشید، صدیقه و رضا رنجبر، 1389، تحلیل استراتژیک تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره 12، صص 19-39.
 13. راستون، فاطمه، 1379، فازی و کاربرد آن در علوم، نشریه حسابدار، شماره 149.
 14. رهنما، محمدرحیم، مافی، عزت الله، اسدی، روح اله و محمود سلیمی، 1391، گذر از برنامه­ریزی جامع به برنامه­ریزی استراتژیک (نمونه موردی: شهر بانه)، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره هشتم، صص 39-54.
 15. زیاری، کرامت­اله، 1385، مکتب­ها، نظریه­ها و مدل­های برنامه و برنامه­ریزی شهری منطقه­ای، انتشارات دانشگاه تهران.
 16. زیاری، کرامت اله، مهدنژاد، حافظ و فریاد پرهیز، 1388، مبانی و تکنیک­های برنامه­ریزی شهری، دانشگاه بین­المللی چابهار.
 17. شاه بندرزاده، حمید، صداقت، رضا و شیراوند مهران، 1394، کاربرد سلسله مراتبی جهت اهمیت­سنجی عناصر توسعه پایدار شهری در محیطی فازی (مورد مطالعه: شهرستان بوشهر)، مدیریت شهری، شماره 38، صص 33- 42.
 18. صابری، حمید، 1389، استراتژی توسعه پایدار شهری با تأکید بر رشد هوشمند و حکمروایی خوب شهری مطالعه موردی؛ کلانشهر اصفهان، پایان نامه دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
 19. عزیزی، محمدمهدی و مجتبی آراسته، 1390، طراحی الگوی برنامه­ریزی راهبردی در توسعه فضاهای رها شده شهری با استفاده از رویکرد تلفیقی فازی و SWOT نمونه موردی شهر یزد، مجله مدیریت شهری، شماره 28، صص 314-330.
 20. علوی، سید علی، جعفری، بهبود، معززبرآبادی، محدثه و محمد ابراهیمی،1394، مکان یابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی؛ منطقه هشت تهران)، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال ششم، شماره بیستم، صص 139-156.
 21. کاسکو، بارت، 1380، تفکر فازی، ترجمه دکتر علی غفاری، عادل مقصودپور ممتاز، جمشید قسیمی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر­الدین طوسی، تهران.
 22. کرمعلی مازیار و احمد عامریون، 1387، مفهوم عدالت در نظام سلامت، فصلنامه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، سال ۹، شماره31، صص 7-14.
 23. گلشنی، علیرضا و محمدرضا قائدی، 1392، روش فازی در پژوهش پلی مابین روش­های کمّی و کیفی پژوهش، مجله روش­ها و مدل­های روانشناختی، سال چهارم، شماره چهارده، صص 45-65.
 24. ملک افضلی، علی اصغر، 1382، انتخاب استراتژیک در برنامه­ریزی شهری، تهران، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
 25. ملکی، سعید، 1382، شهر پایدار و توسعه شهری پایدار، فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و انقلاب شماره 102.
 26. مولدان، بدریچ و سوزان بیلهارز، 1381، شاخص­های توسعه پایدار، ترجمه نشاط حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 27. مهدیزاده، جواد، 1385، برنامه­ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه ایران)، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت طرح و نشر پیام سیما، تهران.
 28. مهندسین مشاور شهر و برنامه، 1388، گزارش تجدید نظر در طرح جامع شهر بوشهر، جلد دوم.
 29. هال، پیتر، 1381، برنامه­ریزی شهری و منطقه، ترجمه جلال تبریزی، انتشارات پردازش و برنامه­ریزی شهری.
 30. Alavi, S.A, Jafari, B, Moezzbarabadi, M, Ebrahimi, M, 2015, Location of Green Space Centers Using Fuzzy Logic Model in GIS (Case Study; District 8 of Tehran), Journal of Urban Research and Planning, Year Sixth, No. 20, pp. 156-139.
 31. Amini Faskhodi, A., 2005, Application of Fuzzy Logic Inference in Regional Planning and Development Studies, Journal of Knowledge and Development, No. 17, pp. 39-60.
 32. Arian Tabar, Habib, Sharafi, Siamak and Saeed Neghaban, 2016, Evaluation of Qualitative Addition Method (QS) to Determine the Optimal Gamma in Landslide Hazard Zoning Case Study of Tuskestan to Gorgan Forest, Journal of Quantitative Geomorphological Research, Year Ninth, No. 3, pp. 70-87.
 33. Arie, C, Yerach, D., 2003,"Fuzzy" Fuzzy logic for spatial decision making: According for Dataun certainty; The 7th South East Asian Survey Congress; Hong Kong.
 34. Azad (Armaki) G, Rokneddin Eftekhari, A., 2000, Sustainable Development Economics, Commercial Publishing Company, Tehran.
 35. Azizi, M, Arasteh, M., 2011, Designing a Strategic Planning Model in the Development of Abandoned Urban Spaces Using the Integrated Fuzzy and SWOT Approach: A Case Study of Yazd, Journal of Urban Management, No. 28, pp. 330-314.
 36. Bryson, J., 1995, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Francisco: Josses-Bass.
 37. Blowers, A., 1994, planning for Sustainable Environment. Areport the town and coantry planning association, London, Ear thscam pub.
 38. Casco, B., 2001, Fuzzy Thinking, translated by Dr. Ali Ghaffari, Adel Maghsoudpour Mumtaz, Jamshid Qasimi, Second Edition, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology Press, Tehran.
 39. City Alliance, 2006, Guide to City Development Strategies Improving Urban Performance. First printing. http://www.citiesalliance.org.
 40. City and Program Consulting Engineers, 2009, Bushehr City Master Plan Review, Volume II.
 41. ENG. R, Williams A., 2000, Environmental Planning For Sustainable Urban Development, for Caribbean Water and Wastewater Association 9th Annual Conference & Exhibition at Chaguaramas, Trinidad.
 42. Esmaeilzadeh, H, Fani, Z, Abdoli, F., 2019, Intelligence, an Approach to Achieving Sustainable Urban Development Case Study: Tehran Region 6, Human Geography Research, Volume 51, Number 1, pp. 145-157.
 43. Golshani, A, Ghaedi, M., 2013, Fuzzy method in research between quantitative research methods, Journal of Psychological Methods and Models, Fourth Year, No. 14, pp. 65-45
 44. Gottdiener, M, Budd, L, Lehtovuori, P., 2005, Key Concepts in Urban Studies, London, SAGE, publications Ltd.
 45. Graff, R, Dewulf, G., 2010, Applying the Lessons of Strategic Urban Planning Learned in the Development World to the Netherland; A Case Study of Three Industrial International, Elsevier, Habitat International, Volume 34, Issue 4, pp.471-477.
 46. Hall, P., 2002, Urban and Regional Planning, translated by Jalal Tabrizi, Pardazesh and Urban Planning Publications.
 47. Habib, F, Shokouhi, A., 2012, Cognition and analysis of urban issues using fuzzy systems, city identity, number ten, year six, pp. 17-26.
 48. Hall, p., 1993, Toward Sustainable, Live able and Innovative Cities for 21 Set Century, Inproceeding of the Third Conference of the World Capitals, Tokyo,pp 22-28.
 49. Haruna Danladi M, Mohd Rusli Y, Ahmad Makmom A, Mohd Yusoff I., 2018, Enhancing subjective well-being through strategic urban planning: Development and application of community happiness index, Elsevier, Sustainable Cities and Society 38, pp. 184-194.
 50. Hatami Nejad, H, Faraji Mollai, A., 2011, Feasibility Study of Urban Development Plans in Iran, Urban and Regional Studies and Research, Second Year, No. 8, pp. 76-55.
 51. Hebah Allah E, Khalil., 2012, Enhancing quality of life through strategic urban planning, Elsevier, Sustainable Cities and Society, V01 5, pp. 77-86.
 52. Hosseinzadeh Dalir, K, Maleki, S., 2008, Explaining the indicators of sustainability of urban areas with the approach of sustainable development in Ilam, Journal of Geography and Planning, Year 13, Number 26, pp. 29-60.
 53. Karamali M, Amerion, A., 2008, The concept of justice in the health system, Quarterly Journal of the School of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Volume 9, Number 31, pp. 7-14.
 54. Karimi , I, Salarian, A, Anbari, Z., 2009, A comparative study of equitable access to health services in several developed countries and providing a suitable model for Iran; Scientific Research Journal of Arak University of Medical Sciences, Twelfth Year, No. 4, pp. 92-104.
 55. Khorshid, Sedigheh and Reza Ranjbar, 2010, Strategic Analysis of Strategy Development and Selection Based on SWOT Matrix and Fuzzy Multi-Index Decision Making Techniques, Quarterly Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Fifth Year, No. 12, pp. 19- 39.
 56. Huynh N, Perez P, Berryman M, Barthelemy J., 2015, Simulating Transport and Land Use Interdependencies for Strategic Urban Planning – An Agent Based Modelling Approach, Systems Journal, V01 3, pp. 177-210.
 57. Malek Afzali, AA., 2003, Strategic Selection in Urban Planning, Tehran, University Jihad, Amirkabir Industrial Branch, First Edition.
 58. Maoh, H, Kanaroglou, P., 2009, A Tool for Evaluating Urban Sustainability via Integrated Transportion and Land Use Simulation Models, Environment Urban/Urban Environment N.3, pp a.28-a.49.
 59. Mehdizadeh, J., 2006, Strategic Urban Development Planning (Recent Global Experiences and Iran's Position), Ministry of Housing and Urban Development, Payam Sima Publishing Company, Tehran.
 60. Moldan, B, Bilharz, S., 2002, Indicators of Sustainable Development, translated by Neshat Haddad Tehrani and Nasser Moharramnejad, Tehran, Environmental Protection Agency Publications, p.387.
 61. Nam, T, Pardo, T.A., 2015, Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, in Proceeding of the 12th Annual Digital Government Research Confer3, ence, College Park, Maryland, June 12-15
 62. Naveh, z, Lieberman, A. S., 1984, Landscape Ecology. Springer varlage. Newyork. Pp 356.
 63. Mega, Voula, P, 2010, Sustainable City for The Third Millennium; The Odyssey of Urban Excellence, New York, Springer, (springer.com).
 64. Pouladi, K., 2008, Encyclopedia of Urban and Rural Management, Cultural Institute, Information and Press, Tehran.
 65. Pourahmad, A, Hatami Nejad, H, Hosseini, H., 2006, Pathology of Urban Development Plans, Tehran, Journal of Human Geography Research, No. 58, pp. 167-180.
 66. Pourahmad, A, Ziari, K, Hataminejad, H, Parsa, SH., 2018, Smart City: Explaining the Necessities and Requirements of Tehran for Intelligence, Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, Year 10, Number 2.
 67. Rahnama, M, Mafi, E, Asadi, R, Salimi, M., 2012, Transition from Comprehensive Planning to Strategic Planning (Case Study: Baneh City), Journal of Geographical Studies of Arid Areas, Year 2, Issue 8, Pp. 54-39.
 68. Rappert B., 1999, Rationalising the future? Foresight in science and technology policy co-ordination, Futures, V01 31.
 69. Rastoon, F., 2000, Fuzzy and its application in science, Accounting Journal, No. 149.
 70. Saberi, H., 2010, Sustainable Urban Development Strategy with Emphasis on Intelligent Growth and Good Urban Governance Case Study; Isfahan Metropolis, PhD Thesis in Geography and Urban Planning, University of Isfahan.
 71. Shah Bandarzadeh, H, Sedaghat, R, Mehran, SH., 2015, Hierarchical application to evaluate the importance of elements of sustainable urban development in a fuzzy environment (Case study: Bushehr city), Urban Management, No. 38, pp. 33-42.
 72. Taghvaei, M, Safarabadi, A., 2013, Sustainable Urban Development and Some Factors Affecting it, Quarterly Journal of Urban Sociological Studies, Year 3, Number 6, pp. 1-22
 73. Zadeh, L.A., 1978, Fuzzy sets as a Basis for a theory of Possibility, in Fuzzy sets and Systems, Nr.Ny.
 74. Ziari, K., 2006, Schools, Theories and Models of Regional Urban Planning and Planning, University of Tehran Press.
 75. Ziari, K, Mahdenejad, H, Parhiz, F., 2009, Principles and Techniques of Urban Planning, Chabahar International University.