ارزیابی تحقق سیاست کلی نظام (چشم ‏انداز) در بخش مسکن نمونه: حفظ حرمت و ارزش ‏های فرهنگی مسکن شهری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از نخستین مراحل زندگی بشر تا به امروز، مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی انسان بوده است. تأمین مسکن مطلوب نیازمند اتخاذ سیاست‏های مناسب بوده که در ایران سیاست‏های کلی نظام در بخش مسکن چشم ‏انداز توسعة بخش مسکن محسوب می‏ شود. سیاست ‏رعایت ارزش‏های فرهنگی و حفظ حرمت خانواده در ساخت مسکن به ‏عنوان راهنما‏ی دستگاه‏ های اجرایی، تقنینی، و نظارتی یکی از سیاست‏های کلی نظام در بخش مسکن محسوب می ‏شود. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تحقق سیاست کلی نظام در زمینة ارزش ‏های فرهنگی مسکن در ابعاد تدوین قوانین و مقررات، اجرای قوانین، و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات موردنیاز به‏ صورت اسنادی و از طریق اطلاعات کتابخانه ‏ای (کتب، پایان‏نامه، و مقالات) و همچنین اطلاعات و آمارهای رسمی شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، و شورای عالی شهرسازی و معماری جمع ‏آوری شده است. در بخش دوم، برای پشتیبانی از تحلیل اسنادی، آرای سی نفر از متخصصان امر به کمک ابزار پرسش‏نامه اخذ شد. برای تجزیه ‏و تحلیل و ارزیابی شاخص ارزش‏های فرهنگی مسکن شهری از آزمون‏ های آماری کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون t تک‏نمونه‏ای (one sample T test) استفاده شد.
نتایج آزمون حاکی از آن است که بُعد تدوین قوانین سیاست ارزش‏های فرهنگی مسکن شهری از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ اما وضعیت بُعد اجرایی سیاست کلی ارزش‏های فرهنگی مسکن نامطلوب ارزیابی شد. در زمینة بُعد نظارت بر اجرای قوانین سیاست ارزش‏های فرهنگی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که این بُعد نیز وضعیت مطلوبی ندارد و به ‏صورت جدی موردتوجه دستگاه ‏های ناظر قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the realization of the general policy system (perspective) in the housing sector Example: Maintaining respect and cultural values of urban housing

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Meshkini 1
 • Moosa Pahlavan Darini 2
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University
2 Master's degree in geography and urban planning, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
From the first stages of human life to the present, housing has always been one of the basic human needs. The provision of good housing requires the adoption of appropriate policies and codified plans. In Iran, the general policies of the system in the housing sector, which was announced by the leadership in 1389, was introduced as a guide and direction for the development of the housing sector. One of these policies is to observe cultural values and maintain family reverence in housing construction. This general policy of the system is directed toward a natural manifestation of the principles and values derived from Islamic teachings and with its comprehensive model and needs based on the philosophical and theoretical vision of the one and the comprehensive pattern of the levels and capabilities of the environment and how it is perceived by man and Its relationship with human needs, on the other hand, can reinforce design theories and improve the quality of urban spaces. The above general policy serves as a guide for executive, regulatory, and regulatory bodies. The purpose of this research is to assess the extent to which the general policy of observing cultural values in the construction of housing in the dimensions (drafting laws and regulations, implementing laws and regulations, and monitoring the implementation of laws and regulations).
Methodology
The methodology of this research is descriptive-analytical and the required information is provided by documentary and through library information (books, dissertations and internal and external papers) as well as the official information and statistics of the municipality, the Ministry of Roads and Urban Development, and the Supreme Council for Urban Planning and Architecture And in the second part, in order to support the documentary analysis, 30 experts from urban planning experts were asked to use a questionnaire tool. To test the normal distribution of data Kolmogorov-Smirnov and Shapiro Wilco methods, and to test the hypothesis, one sample T test was used. Accordingly, the research hypothesis "The extent of realization of the general policy of cultural values in the area of drafting laws and regulations, and the implementation of high laws and regulations and in the monitoring of the implementation of laws and regulations is low" by means of documentary and field studies and the above methods were tested.
Results and discussion
The results of the studies carried out in the field of post-election evaluation, the formulation of laws and regulations on the general policy of cultural values of urban housing, indicate that this is after a relatively favorable situation.
There has been little research in relation to the subsequent assessment of the implementation of laws and regulations, but the main reason for the lack of effective systems seems to be the continued monitoring of these policies from the outset, the lack of control and monitoring systems, feedback, damage detection, reviews And compilation and publication of periodic reports.
In order to support the hypothesis and test it, the opinions of experts and scientific elites in this field were used. The research hypothesis was tested by using the T-test of a single sample in three dimensions (drafting rules, implementing and monitoring the implementation of laws and regulations).
In the interpretation of the results of the hypothesis test, the legislative policy of cultural values of urban housing, considering that the average of expert opinions is 0.58 is higher than test value (3) and the significance level of the test (p_value) is 0.00, it can be stated that the result of the test implies The rejection of the 0H hypothesis and the assertion of the hypothesis of 1H research was that the regulatory bodies had taken into account the general cultural values of urban housing.
In interpreting the results of the test, the hypothesis of the field of implementation of the policy of cultural values of housing, considering that the average of experts 'and experts' opinions is equal to test value (3) and the significance level of the test (p_value) is 0.975, thus, since the observed significance level is greater than Alpha 0.05 can not reject the null hypothesis in favor of the opposite assumption. Therefore, it can be stated that the hypothesis of 0H is based on the undesirable condition and underestimation of executive agencies in the field of cultural values of urban housing policy.
In the field of regulatory follow-up, the policy of cultural values of housing, considering that the average of experts and experts' opinions is 2.114 and 0.88 is lower than the average (test value = 3), it can be stated that there is a significant difference between the average expert opinions and the average score (test value = 3), and since the p_value level is smaller than alpha 0.05, the result of the test is the rejection of the 0H hypothesis and the assertion of the hypothesis 1H of the research that the level of realization of the general policy of cultural values of urban housing is low.Therefore, it can be concluded that the regulatory dimension of the general policy of cultural value of housing has not been taken seriously.
Conclusion
Therefore, it is possible to conclude that the development of the rules and regulations of the cultural values of housing is of a desirable condition, as the hypothesis test also shows the same result, meaning a significant difference between this dimension and the average; but the executive position of the general policy of cultural values of urban housing undesirable evaluation It turned out In the context of monitoring the implementation of the rules and regulations of cultural values policy, the results of the research indicate that this dimension is not favorable and has not been seriously considered by observers.
Keywords: Reactivity, Cultural Values, Urban Housing

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reactivity
 • Cultural Values
 • Urban Housing
 • Ministry of Roads and Urban Planning
 • High Council for Urban Development and Architecture
 1. آزاد ارمکی، تقی؛ ونوس، داور و کرمی، مسعود، 1388، فراتحلیل ارزش‏های فرهنگی در ایران، پژوهش‏نامة جامعه‏شناسی جوانان، سال اول، شمارة اول.
 2. الیاده، میچا، 1387، مقدس و نامقدس، ترجمة نصرالله زنگویی،چ 2، تهران: سروش.
 3. ‏ اخوت، هانیه؛ بمانیان، محمدرضا و انصاری، مجتبی، 1390، بازشناسی مفاهیم معنوی «سکونت» در مسکن سنتی اقلیم کویری، فصل‏نامة مطالعات شهر ایرانی- اسلامی، دورة 2، شمارة 5، ص 95-102.
 4. امین‏پور، احمد؛ مدنی، رامین؛ حیاتی، حامد و دلداده، محمدعلی، 1394، بازشناسی مفاهیم مسکن و سکونت بر اساس آموزه‏های اسلامی، فصل‏نامة مدیریت شهری، شمارة 40.
 5. بوربور حسین‏بیگی، مریم، 1383، بررسی رابطة اینترنت و شکاف ارزش‏ها در بین دو نسل، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 6. پورجعفر، محمدرضا؛ پورجعفر، علی و صفدری، سیما، 1394، انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوة شاخص‏سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی، فصل‏نامة پژوهش‏های معماری اسلامی، سال سوم، شمارة سوم.
 7. پورمحمدی، محمدرضا، 1393، برنامه‏ریزی مسکن، چ 12، تهران: سمت.
 8. جوادی آملی، عبدالله، 1384، انتظار بشر از دین، چ 3، مرکز نشر اسرا.
 9. خاکپور، مژگان؛ انصاری، مجتبی؛ شیخ‏مهدی، علی و طاووسی، محمود، 1394، ویژگی‏های اجتماعی و فرهنگی مسکن بومی، مجلة مسکن و محیط روستا، شمارة 149.
 10. ‏راپاپورت، ایموس، 1366، منشأ فرهنگی مجتمع‏های زیستی، ترجمة راضیه رضازاده، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران.
 11. راپاپورت، ایموس، 1382، خاستگاه‏های فرهنگ معماری، ترجمة صدف آل رسول، افرابانک، فصلنامة فرهنگستان هنر.
 12. رحیمیون، علی‏اصغر، 1390، هویت‏بخشی به شهر از طریق بهره‏گیری از عناصر طبیعی، نشریة هویت شهر، شمارة نهم، سال پنجم، صص 93-104.
 13. ‏زیاری، کرامت‏الله، 1382، تأثیر فرهنگ در ساخت شهر( با تاکید بر فرهنگ اسلامی)، مجلة جغرافیا و توسعه. دوره 1 ،شماره 2 ، صص108-95
 14. ‏سازمان برنامه‏وبودجه، 1379 تا 1383، قانون برنامة سوم توسعة اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 15. ‏سند چشم‏انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.
 16. سازمان برنامه‏وبودجه، 1384 تا 1388، قانون برنامة چهارم توسعة اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 17. سازمان برنامه‏وبودجه، 1390 تا 1394، قانون برنامة پنجم توسعة اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 18. سازمان برنامه‏وبودجه، 1396 تا 1400، قانون برنامة ششم توسعة اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 19. سلطانی، محمدرضا، 1392، درآمدی بر شناسایی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تأکید بر برتری نیازهای معنوی در سلسله‏مراتب نیازها، فصل‏نامة علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، سال ششم، شمارة 21.
 20. سلطانی، نرگس و امانی لاریجانی، سحر، 1393، سنجش ارزش‏های محیطی فضاهای عمومی شهری، با استفاده از روش‏های انتخابی تجربی و ارزیابی مشروط، نمونة موردی: مجموعه پارک کوهستانی صفه شهر اصفهان، مجلة معماری و شهرسازی آرمان‏شهر، شمارة 13.
 21. سیفیان، محمدکاظم، 1373، قاعدة لاضرر و لاضرار و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسلامی، نشریة هنرهای زیبا، شمارة 3.
 22. سیفیان، محمدکاظم و محمودی، محمدرضا، 1386، محرمیت در معماری سنتی ایران، نشریة هویت شهر، سال اول، شمارة 1، صص 3-14.
 23. شولتز، کریستیان نوربرک، 1382، معماری، معنا و مکان، تهران: انتشارات کتاب‏فروشی تهران.
 24. ‏شکویی، حسین، 1365، جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 25. ‏صانعی، پرویز، 1372، جامعه‏شناسی ارزش‏ها، تهران: گنج دانش.
 26. ضرغامی، اسماعیل و سادات ،سیده اشرف ، 1396، بررسی تطبیق شاخصه‏های مسکن ایرانی اسلامی با مسکن آپارتمانی امروز، فصل‏نامة علمی- پژوهشی نقش‏جهان، شمارة 2-6.
 27. شورای عالی شهرسازی و معماری، 1386، طرح جامع شهر تهران.
 28. طرح جامع شهر تهران، 1386، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
 29. طرح تفصیلی شهر اصفهان، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی (مصوب 9/11/1390 کمیسیون مادة پنج).
 30. عمید، حسن، 1350، فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر.
 31. غلامی، علی و بهادری جهرمی، علی، 1392، مفهوم، ماهیت، و نظارت بر اجرای سیاست‏های کلی نظام، فصل‏نامة بررسی‏های حقوق عمومی، سال دوم، شمارة اول، صص 51-72.
 32. قاسمی، اکرم و مشکینی، ابوالفضل، 1391، ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای شاخصه‏های شهرسازی ایرانی اسلامی، پایان‏نامة کارشناسی ارشد.
 33. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصول 22، 31، 43.
 34. ‏لینچ، کوین، 1393، تئوری شکل شهر، ترجمة سیدحسین بحرینی، چ 3، تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.
 35. ‏مشکینی، ابوالفضل و رضایی مقدم، علی، 1393، بررسی مؤلفه‏ها و شاخص‏های شهر اسلامی با تأکید بر نقش و اهمیت فرهنگ‏سازی در تحقق الگوی شهرسازی اسلامی- ایرانی، ششمین کنفرانس ملی برنامه‏ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‏های شهر اسلامی، 21 و 22 آبان، مشهد مقدس.
 36. مشکینی، ابوالفضل؛ تفکری، اکرم؛ خزائی، نساء و پرهیز، فریاد، 1387، بررسی تأثیر اسلام در شهرهای اسلامی، اولین کنگرة بین‏المللی فرهنگ و اندیشة دینی.
 37. مشکینی، ابوالفضل؛ حمزه‏نژاد، مهدی و قاسمی، اکرم، 1392، مبانی جغرافیایی و فرهنگی درون‏گرایی و محرمیت در معماری و شهرسازی اسلامی (مطالعة موردی: بافت قدیم شهر اصفهان)، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط‏ زیست پایدار، 28 شهریور.
 38. مشکینی، ابوالفضل؛ قاسمی، اکرم و حمزه‏نژاد، مهدی، 1395، ارزیابی شهر جدید هشتگرد برمبنای اصول شهرسازی ایرانی- اسلامی، فصل‏نامة مطالعات ملی، سال هفدهم، شمارة 4.
 39. معماریان، غلام‏حسین، 1384، سیری در مبانی نظری معماری، تهران: سروش دانش.
 40. مرتضی ، هشام ، 1387 ، اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام .ترجمه ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی . چاپ اول ، تهران مرکز مطالعات و تحقیقاتی معماری و شهرسازی
 41. ناظمی، سید فرشاد و مهدی‏زاده، محمدهادی، 1393، طراحی مجتمع‏های مسکونی و فرهنگی با رویکرد احیای معماری سنتی در مشهد، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 42. نصیری، پرویز؛ اسماعیلی، رضا و ولی، انسیه، 1392، بررسی نقش معماری مسکن در حفظ ارزش‏های فرهنگی، دومین همایش بین‏المللی معماری و شهر پایدار.
 43. نقره‏کار، عبدالحمید و رئیسی، محمدمنان، 1390، تحلیل نشانه‏شناختی سامانة مسکن ایرانی بر پایة ارتباط لایه‏های متن/ مسکن، نشریة هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شمارة 46.
 44. نقی‏زاده، محمد، 1390، ریشه‏های شهر اسلامی در متون اسلامی، کتاب ماه هنر، شمارة 155.
 45. نقی‏زاده، محمد، 1391، تأملی در شناخت مبانی مسکن ایرانی- اسلامی، پایگاه مجلات تخصص نور، شمارة 170، آبان‏ماه.
 46. نقی‏زاده، محمد، 1395، مسکن اسلامی (مبانی نظری تا جلوه‏های عینی در گذشته و حال)، فصل‏نامة اندیشة معماری، سال دوم، شمارة دوم.
 47. Amid, Hassan,1971 , Amid Culture, Tehran: Amir Kabir .
 48. Aminpour, Ahmad, Madani, Ramin; Hayati, Hamed and Deladah, Mohammad Ali, 2015, Recognition of Housing and Residence Concepts Based on Islamic teachings, Urban Management Quarterly, No. 40.
 49. Ayman, N. Tomah; Haifa Bani Ismail and Amal Abed, 2016, The concept of privacy and its effects on residential layout and design: Amman as a case study, Habitat International, 53: 1e7.
 50. Azadarmaki, Taghi; Venus, Davar and Karami, Massoud, 2009, The Transformation of Cultural Values in Iran, Journal of Youth Sociology, First Year, No. 1.
 51. Borber Hossein Beigi, Maryam, 2004, An Investigation of the Relationship Between the Internet and the Gap of Values Between Two Generations, MSc Thesis, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
 52. Constitution of the Islamic Republic of Iran, Principles 22, 31, 43.
 53. Detailed plan of the city of Isfahan, regulations and regulations for urban planning and construction (approved on 2012/03/01 Commission Article 5).
 54. Eliadeh, Miha, 2008, Holy and Unholy, Nasrallah Zangiyani Translation, Second Edition, Tehran: Soroush.
 55. Ghasemi, Akram and Meshkini, Abolfazl,2012 , Evaluation of Hashtgerd New Town Based on Iranian Indicators of Urban Planning, Master's Thesis.
 56. Gholami, Ali and Bahadori Jahromi, Ali, 2013, The concept, nature and monitoring of the implementation of general policies of the system, Quarterly Journal of Public Law, Second Year, No. 1, pp. 51-72.
 57. Javadi Amoli, Abdullah, 2005, Human Expectation from Religion, Center for the Publishing of the Assyrians, Third Edition.
 58. Khakpoor, Mojgan; Ansari, Mojtaba; Sheikh Mehdi, Ali and Tawousi, Mahmoud, 2015, Social and Cultural Properties of Indigenous Housing, Journal of Housing and Rural Environment, No. 149, Spring 1394.
 59. Lu, D., 2012, Cultural Analysis of Housing and Space, International Encyclopedia of Housing and Home, pp. 296-299.
 60. Lynch, Kevin,2014 , City Theory, Translator Seyed Hossein Bahreini, Third Edition, Tehran: Tehran University Press.
 61. Martin, M., 1972, Landscape, Man, Space, and Environment, OxfordUniversity Press.
 62. Master Plan of Tehran, 2007, High Council for Urban and Architecture of Iran.
 63. Meemaryan, Gholam Hossein, 2005, A passage on the theoretical foundations of architecture, Tehran: Soroush Danesh Publication.
 64. Meshkini, Abolfazl and Rezaei Moghadam, Ali, 2014, Investigating the Components and Indices of Islamic City with Emphasis on the Role and Importance of Culture in the Realization of the Islamic-Iranian Urban Model, Sixth National Conference on Urban Planning and Management, with emphasis on the components of Islamic city, 21 and 22 November, Holy Moshdad.
 65. Meshkini, Abolfazl; Ghasemi, Akram and Hamza Nejad, Mehdi,2016 , Evaluation of the New Town of Hashtgerd Based on the Principles of Iranian Islamic Planning, National Journal of Nursing, 17, No. 4.
 66. Meshkini, Abolfazl; Hamza Nejad, Mehdi and Ghasemi, Akram, 2013, Geographical and Cultural Foundations of Inner Paradise and Confidentiality in Islamic Architecture and Urbanism (Case Study: The Old Texture of Isfahan) The First National Conference on Architecture, Restoration, Urbanism and Sustainable Environment 28 th September.
 67. Meshkini, Abolfazl; Tafakkori, Akram; Khazaee, Nisaa and Parhiz, Farhad, 2008, The Impact of Islam in Islamic Cities, The First International Congress of Culture and Religious Thought.
 68. Moghimi, Vahid; Mahmud Bin Mohd Jusan and Izadpanahi, Payam, 2016, Iranian household values and perception with respect to housing attributes, Habitat International, 56: 74-83.
 69. Morteza, Hisham, 2008, Traditional principles of construction in Islam. Translated by Abolfazl Meshkini and Kiomars Habibi. First edition, Tehran Center for Architectural and Urban Studies and Research
 70. Naghizadeh, Mohammad, 2011, The Origins of Islamic City in Islamic Texts, Art, No. 155.
 71. Naghizadeh, Mohammad,2016 , Islamic Reserve (Theoretical Foundations to Present and Present Effects of the Past and Present), Quarterly Journal of ArchitectureThougt, Second Year, No. 2.
 72. Nagizadeh, Mohammad, 2012, A Reflection on Understanding the Basics of Iranian-Islamic Housing, Journal of Lighting Specialties, No. 17, November.
 73. Nasiri, Parviz; Esmaeili, Reza and Vali, Ensie, 2013, The Study of the Role of Housing Architecture in Maintaining Cultural Values, The 2nd International Conference on Architecture and the Sustainable City.
 74. Nazemi, Seyyed Farshad and Mahdizadeh, Mohammad Hadi, 2014, Design of Residential and Cultural Complexes with the Approach of the Restoration of Traditional Architecture in Mashhad, Master's Theses, Islamic Azad University, Shahrood Branch.
 75. Noghreh Kar, Abdolhamid and Raeesi, Mohammadmannan, 2011, The cognitive analysis of Iranian housing system based on the relationship between text / housing layers, Beautiful arts, architecture and urban planning, No. 46.
 76. Okhovvat, Haniye; Bomanian, Mohammad Reza and Ansari, Mojtaba, 2011, Recognition of the spiritual concepts of "habitation" in traditional desert climate, Quarterly of Islamic-Iranian Studies, Volume 2, Issue 5, pp. 95-102.
 77. Perspective Document 1404 of the Islamic Republic of Iran.
 78. Planet Budget Organization, 2000 to 2005 , Law of the Third Plan of Social, Economic and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran.
 79. Planet Budget Organization, 2005 to 2009, Law of the Fourth Program of Social, Economic and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran.
 80. Planet Budget Organization, 2011 to 2015, Law of the 5th Social, Economic, and Cultural Development Program of the Islamic Republic of Iran.
 81. Planetary Organization, 2017 to 2021, Law of the Sixth Program of Social, Economic and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran.
 82. Pour Jafar, Mohammad Reza; Pour Jafar, Ali and Safdari, Sima,2015 , Types of Islamic cities and references to the way of indexing in the ideal Islamic city of Islam, Quarterly Journal of Islamic Architecture, Third Year, No. 8.
 83. Pourmohammadi, Mohammad Reza, 2014, Housing Planning, Twelfth Edition, Tehran: Samt.
 84. Rahimiyon, Ali Asghar, 2010, The identity of the city through the use of natural elements, Urban Identity, Vol. 5, No. 9, pp. 93-104.
 85. Rapoport, Imus, 2003, The Origins of the Architectural Culture, Translator of Oysted Al Rasool, Afra Bank, Journal of the Academy of Arts.
 86. Rappaport, Imus, 1987, Cultural Origin of Biological Complexes, Translator of Razieh Reza Zadeh, Tehran: University of Science and Technology University of Tehran.
 87. Sanei, P., 1993, Sociology of Values, Tehran: Treasure of Knowledge.
 88. Schultz, Christian Nurberek, 2003, Architecture, Meaning and Location, Tehran: Bookstore Publishing House of Tehran.
 89. Seyfian, Mohammad Kazem and Mahmoudi, Mohammad Reza, 2007, Confidentiality in traditional Iranian architecture, Urban Identity, Year 1, No. 1, pp. 3-14.
 90. Seyfian, Mohammad Kazem, 1994 , Rule of Law and its Observance on the Principles of Islamic Architecture and Urbanism, Fine Arts, No. 3.
 91. Shakooi, Hossein, 1986, City Social Geography, Social Ecology of the City, Jahad University Press.
 92. Sofiyayi, Farzaneh; Shokouhian, Mehdi and Zhu, Wenyi, 2017, Socio-environmental sustainability in traditional courtyard houses of Iran and China, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69: 1147-1169.
 93. Soltani, Mohammad Reza, 2013, An Introduction to Identifying Human Needs from the Point of View of the Qur'an with a Greater Emphasis on the Spiritual Needs in the Haste of Needs, Journal of Islamic Management, 6, No. 21.
 94. Stevenson, Angus ,2010. Oxford dictionary of English. New York, NY: Oxford University Press. ISBN978-0-19-957112-3.
 95. Sultani, Narges and Amani Larijani, Sahar, 2014, Measurement of environmental values of urban public spaces, using empirical selective methods and conditional evaluation, Case study: Sofah Mountain Park, Isfahan, Urmanshahr Architecture & Urban Development Magazine, No. 13.
 96. Supreme Council for Urbanism and Architecture, 2007, Tehran City Master Plan.
 97. Zarghami, Ismail, Sadat, Seyyedeh Ashraf,2017 , A Study on the Adaptation of Iranian Indices of Housing Indices with Today's Apartment Apartment, Royceh Jahan Journal, No. 2-6.
 98. Ziyari, Keramatollah, 2003, Impact of Culture on City Building, Geography and Development Magazine. V 1, N 2, pp. 108-95